Nh?n ??nh hôm nay tr?n Sydney vs Adelaide United 16h05 12/04

Nh?n ??nh hôm nay tr?n Sydney vs Adelaide United
Bình ch?n

Nh?n ??nh hôm nay tr?n Sydney vs Adelaide United lúc 16h05p ngày 12/04 tr??c nh?ng thông tin th?ng nh?t c?a các chuyên gia soi kèo s? ???c nêu rõ ? bài vi?t này, cùng VN138 tìm hi?u k? h?n ?? có cái nhìn khách quan v? cu?c chi?n này nhé!

V?a qua, nh?n ??nh cùng soi kèo tr?n Sydney vs Adelaide United ch?c h?n là tin t?c khi?n anh em ??ng ng?i không yên tr??c khi tham gia các sàn kèo c??c. V?y thì còn ch?n ch? gì mà không theo dõi ngay n?i dung d??i ?ây t?i https://vn138.biz nhé!

Chuyên gia chia s? nh?n ??nh tr?n Sydney vs Adelaide United

Chuyên gia chia s? nh?n ??nh tr?n Sydney vs Adelaide United
Chuyên gia chia s? nh?n ??nh tr?n Sydney vs Adelaide United

??ng tr??c vòng ??u th? 22 c?a mùa gi?i vô ??ch qu?c gia 2021/2022 s?p ?i ??n h?i k?t, t?i ?ây Sydney s? có cu?c ti?p ?ón anh em nhà Adelaide United t?i thánh ??a Netstrata Jubilee c?a mình. Tr??c nh?ng ngày tháng thi ??u cu?i cùng này thì tr?n chi?n này h?a h?n mang ??n nh?ng ?i?u b?t ng? nh?t cho toàn th? h?i viên ?ang theo dõi. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t thì ??i v?i ch? nhà n?m nay, “nh?ng k? lang thang” có th? không có nhi?u h?ng thú v?i nhi?u ??i th? khác, nh?ng Adelaide United chính là l?i ??i th? yêu thích c?a h?. Th?t v?y, t?i cu?c ch?m m?t g?n nh?t gi?a Sydney vs Adelaide United, dù ???c tham gia v?i t? cách là ??i khách nh? Sydney s?n sàng ?ánh g?c “The Reds” v?i t? s? ghi bàn 2-1

G?n ?ây, phong ?? c?a ??i tuy?n Sydney qu? th?c có nhi?u kh?i s?c tích c?c, mang v? 3 chi?n th?ng trong 5 l?n ra sân ?ã th? hi?n ??y ?? nh?ng n? l?c c?a th?y trò hu?n luy?n viên Corica, Steve. Trái ng??c l?i thì ? phía bên kia sân c?, Adelaide United không có ???c may m?n khi ch? s? h?u duy nh?t 1 ni?m vui chi?n th?ng tr??c Newcastle United Jets ? l?n thi ??u cu?i tháng 3 v?a r?i. 

?áng nói h?n ? ?ây, dù có ???c t?n su?t xu?t hi?n nhi?u h?n trên m?i ??u tr??ng qu?c n?i, th? nh?ng ?oàn quân Veart, Carl có cùng s? ?i?m t??ng t? nh? ch? nhà v?i 28 ?i?m. Tr? trêu thay, trong ngày ch?m m?t t?i ?ây, m?t l?n n?a l?i th? s? ???c nghiêng v? Sydney khi thi ??u t?i sân nhà. Nhi?u chuyên gia tin r?ng chu?i chi?n th?ng tr??c ?ó chính là s? t? tin ?? ch? nhà n?i dài thành tích ? 90 phút ngày 12/04. 

C?p nh?t m?i nh?t ??i hình ra sân d? ki?n tr?n Sydney vs Adelaide United

C?p nh?t ??i hình d? ki?n tr?n Sydney vs Adelaide United
C?p nh?t ??i hình d? ki?n tr?n Sydney vs Adelaide United

Dù thi ??u ? b?t c? n?i ?âu hay t?i th?i ?i?m nào, thì m?i ??i tuy?n ??u ph?i chu?n b? cho mình nh?ng ?i?u c?n thi?t tr??c khi ra sân. Và v?i tính tr?n ??i ??u gi?a Sydney vs Adelaide United không h? ??n gi?n, d??i ?ây là danh sách ??i hình ra sân d? ki?n mà VN138 t?ng h?p:

  • ??i hình ch? nhà Sydney: Margush, Mr?ela, Russell, Aquilina, Cancar, Petratos, Ugarkovi?, Baccus, Ibini-Isei, Najjarine, Hemed.
  • ??i hình khách Adelaide United: Gauci, Jakobsen, López, Barr, Isaías, Kitto, Brook, D’Arrigo, Ibusuki, Goodwin, Clough.

Soi kèo chu?n nh?t cho tr?n Sydney vs Adelaide United

Soi kèo Sydney vs Adelaide United lúc 16h05p 12/04/2022
Soi kèo Sydney vs Adelaide United lúc 16h05p 12/04/2022

Theo kèo Châu Á, không quá ng?c nhiên khi Sydney có ???c v? trí t?i c?a trên khi có ???c nhi?u thành tích ?áng k?. H?n th? v?i d? li?u mà VN138 ???c bi?t thì có ??n 6 l?n chi?n th?ng t?i sàn handicap gi?a 2 ??i thì Adelaide United không có ???c khúc ca. Do ?ó, v?i m?c kèo ??a ra là 0.92*1/0.5*0.96 thì Sydney x?ng ?áng tr? thành con át ch? bài mà anh em không nên b? qua. 

Qua nhi?u cu?c phân tích thì ? tr?n ??ng ?? t?i sàn giao d?ch tài x?u, thì c?a tài ?ang là n?i ??u t? khá lý t??ng. B?i l? các l?n ra sân tr??c ?ó c? 2 ??i ??u mang v? t? 3 bàn th?ng tr? lên. Vì v?y, anh em hãy t? tin l?a ch?n c?a tài cho tr?n chi?n này nhé!

D? ?oán k?t qu? t? chuyên gia cho tr?n Sydney vs Adelaide United1-1 (hi?p 1) và 2-1 (c? tr?n).

Nh? v?y, VN138 ?ã mang ??n ??y ?? nh?ng nh?n ??nh hôm nay tr?n Sydney vs Adelaide United lúc 16h05p ngày 12/04 ? bài vi?t này. N?u còn b?t k? th?c m?c nào thì hãy nhanh chóng liên h? ??n chúng tôi theo thông tin d??i ?ây. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!