Soi kèo bóng UD Almeria vs Ponferradina lúc 2h00 12/04

Soi kèo bóng ?á Almeria vs Ponferradina
Bình ch?n

Bài vi?t soi kèo bóng UD Almeria vs Ponferradina lúc 2h00 ngày 12/04 s? ???c c?p nh?t m?i nh?t ? n?i dung hôm nay. Hãy theo chân VN138 ?? không ph?i b? l? b?t k? thông tin thi?t th?c nào h?t nhé!

Nh?n th?y r?ng, cá c??c bóng ?á tr?c tuy?n ?ang ???c khá nhi?u anh em yêu thích b?i nh?ng ?i?m thú v? mà chúng mang l?i. Do ?ó, n?u anh em ?ang b?n kho?n hay tìm ki?m thông tin soi kèo cho tr?n UD Almeria vs Ponferradina t?i ?ây thì hãy cùng nghiên c?u v?i https://vn138.biz nha.

T?ng h?p ý ki?n nh?n ??nh chuyên gia tr?n UD Almeria vs Ponferradina 

T?ng h?p ý ki?n nh?n ??nh Almeria vs Ponferradina
T?ng h?p ý ki?n nh?n ??nh Almeria vs Ponferradina

Theo VN138 ???c bi?t thì vào ngày 12/04 t?i ?ây, các v? khách ??n t? nhà Ponferradina s? có chuy?n tham quan và thi ??u xa nhà t?i sân v?n ??ng Estadio del Mediterráneo. T?i b?ng x?p h?ng La Liga m?i nh?t, c? 2 ??i tuy?n này hi?n ?ang là nh?ng cái tên ??ng t?i nh?ng v? trí then ch?t sau khi tr?i qua nhi?u cu?c ??u ?á kh?c li?t trong l?ch s?. 

V?i v? trí th? 4 mà “The Indálicos” hi?n ?ã và ?ang tr? t?i khá lâu trên b?ng x?p h?ng c?p nh?t m?i nh?t v?a qua, chúng ta có th? nhìn th?y ???c n?ng l?c th?c s? c?a ??i bóng này. Trong khi ?ó, dù ?ã tr?i qua ??n t?n 2 mùa nh?ng v? trí c?a “nh?ng ngôi sao b? lãng quên” không th? l?t vào top 6, và hi?n t?i Ponferradina ?ang ??ng t?i h?ng 7 cùng 51 ?i?m v?i 34 tr?n ??u

D? nhiên, ??i v?i b?t k? c??c th? nào thì vi?c tìm hi?u v? phong ?? tr??c tr?n c?a UD Almeria vs Ponferradina luôn tr? thành chi?c chìa khóa thông minh ?? s?m có ???c chi?n th?ng. V?a qua, chúng ta không th? ph? nh?n ???c nh?ng thành qu? trái ng?t mà ?oàn quân Ferrer Sicilia, Joan Francesc có ???c khi xu?t s?c ghi bàn tr??c Tenerife

Nh? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u thì khác v?i Almeria, ??i khách Ponferradina ?ang có d?u hi?u gi?m sút. Vi?c ?ã ?? thua liên ti?p 3 tr?n v?a qua ?ã t?o nên nh?ng h?t h?ng c?ng nh? s? th?t v?ng c?a khá nhi?u ng??i ch?i. E r?ng th?y trò Juan Andoni Perez Alonso s? r?t ch?t v?t trong cu?c ra sân t?i ?ây. 

D??i ?ây là ??i hình thi ??u d? ki?n ra sân tr?n UD Almeria vs Ponferradina:

  • UD Almeria: Martinez, Akieme, Martos, Movilla, Nieto, Robertone, Costa, Rodriguez, Lazo, Umar, Ramazani.
  • Ponferradina: Abedzadeh, Rios, Copete, Amo, Rodriguez, Moran, Medina, Naranjo, Ojeda, Yuri, Espiau.

Thông tin soi kèo bóng ?á tr?n UD Almeria vs Ponferradina

Soi kèo Almeria vs Ponferradina 2h00 06/04/2022
Soi kèo Almeria vs Ponferradina 2h00 06/04/2022

Tr??c khi tham gia vào các sàn giao d?ch cá c??c mà mình yêu thích, anh em ??ng quên tham kh?o qua nh?ng thông tin soi kèo bóng ?á chu?n nh?t mà chúng tôi mang ??n d??i ?ây:

Soi kèo Châu Á tr?n UD Almeria vs Ponferradina

S? h?u ???c b?n l?nh thi ??u c?c t?t, c?ng nh? th??ng xuyên góp m?t vào các v? trí top ??u ?ã giúp UD Almeria có thêm t? tin ?? t?o nên bàn th?ng trong 90 phút s?p t?i. Không ch? d?ng l?i ? ?ó, h? ?ã t?ng th?ng kèo 6/7 tr?n g?n nh?t niêm y?t trên sàn giao d?ch Châu Á. Do ?ó, anh em còn ng?n ng?i gì mà không ??u t? ngay v?i m?c kèo 0.79*0.5/1*1.09.

Ch?n: UD Almeria

Soi kèo tài x?u tr?n UD Almeria vs Ponferradina

Soi kèo tài x?u cho tr?n Almeria vs Ponferradina
Soi kèo tài x?u cho tr?n Almeria vs Ponferradina

Nh? th?ng kê, sau khi cùng nhau tr?i qua 34 tr?n ??u thì UD Almeria ?ã mang v? ??n t?n 20 tr?n n? x?u và Ponferradina ít h?n 3 tr?n ?ó là 17 l??t n? t??ng t?. Vì v?y, màn ?? s?c s?p t?i r?t có th? s? x?y ra k?ch b?n gi?ng nh? th? v?i m?c kèo nhà cái ??a ra là 0.83*2/2.5*1.03.

Ch?n: c?a tài

L?a ch?n d? ?oán k?t qu? c?a chuyên gia:

  • UD Almeria 0-0 Ponferradina
  • UD Almeria 2-1 Ponferradina

Bài vi?t v?a r?i là nh?ng tin t?c soi kèo bóng UD Almeria vs Ponferradina lúc 2h00 ngày 12/04 chi ti?t và ??y ?? nh?t mà VN138 mang ??n. Chúc anh em có nhi?u may m?n và thành công nh?t nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!