Câu l?c b? bóng ?á Watford – Thông tin c?u th?, HLV ??i bóng

Ca?u-la?c-bo??-Watford
Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á Watford, m?t trong nh?ng câu l?c b? ch?i bóng ?á chuyên nghi?p t?i gi?i Ngo?i H?ng Anh hi?n nay. ??i bóng có cho mình m?t l?ch s? ch?i bóng vô cùng lâu ??i v?i nh?ng thành tích thi ??u ?áng ng??ng m?

V?y câu l?c b? thi Watford ?ang thi ??u t?i gi?i có thành tích nh? th? nào? Hãy cùng v?i website VN138Biz tìm hi?u ngay qua bài vi?t sau nhé.

Tên ??y ?? Watford Football Club
Tên th??ng g?i Watford; The Hornets
Sân v?n ??ng Vicarage Road
S?c ch?a 22,200
Ch? t?ch ?i?u hành Scott Duxbury

Thông tin v? CLB Watford

Ca?u-la?c-bo??-Watford
Ca?u la?c bo?? Watford

Câu l?c b? Watford Football Club hay ???c g?i v?i cái tên quen thu?c Watford m?t trong nh?ng ??i bóng m?nh nh?t ?ang tham gia thi ??u t?i gi?i Vô ??ch ngo?i h?ng Anh Premier League. ??i bóng có cho mình m?t truy?n th?ng ch?i bóng vô cùng lâu ??i cùng v?i các thành tích ??t ???c ?áng ?? ng??ng m?.

Câu l?c b? ???c sáng l?p vào n?m 1881 cho ??n hi?n nay ?ã tr?i qua ???c 141 n?m ho?t ??ng và phát tri?n v?ng m?nh t?i các gi?i ??u bóng ?á l?n hi?n nay. ??i bóng hi?n ?ang ch?i t?i gi?i bóng ?á c?p ?? cao nh?t là Premier League, c?nh tranh v?i nh?ng cái tên s?ng s? khác nh? Man Utd, Arsenal Liverpool. Hi?n t?i ch? t?ch ?i?u hành c?a CLB là Scott Duxbury.

Sân nhà c?a Watford

Sân bóng ???c “chú ong m?t” Watford l?a ch?n ?? tham gia thi ??u t?i gi?i ngo?i h?ng Anh s? là sân Vicarage Road. ?ây là sân bóng c?a ??i bóng Watford v?i s?c ch?a khán gi? lên ??n 22,200 ng??i theo dõi tr?c ti?p t?i sân.

Kình ??ch c?a Watford

Derby-Beds-Herts-giu??a-Luton-Town-vs-Watford
Derby Beds-Herts giu??a Luton Town vs Watford

Khi thi ??u bóng ?á thì Watford có m?t kình ??ch ??i ??u lâu n?m chính là Luton Town, nh?ng tr?n ??u mà có s? góp m?t c?a hai ??i bóng s? ???c g? b?ng cái tên là tr?n Derby Beds-Herts. Tuy nhiên do Watford có thành tích v??t tr?i và ?ã tham gia ch?i t?i gi?i ngo?i h?ng anh còn Luton Town thì còn ch?i t?i Gi?i Vô ??ch Bóng ?á Anh nên ?ã không còn ch?m trán nhau n?a.

Màu áo thi ??u Watford

??i bóng Watford có ??ng ph?c thi ??u ? trên sân nhà g?m hai màu ?en vàng vô cùng ??c tr?ng c?a ??i bóng này. Trong ?ó áo ??u có d?ng s?c ngang xen k? ?en vàng vô cùng ??c tr?ng t?a nh? nh?ng chú ong m?t. Qu?n thi ??u s? là màu ?en và ?ôi v? s? là m?t màu vàng.

??i Watford còn có b? qu?n áo thi ??u ngay trên sân khách thì s? là b? qu?n áo có màu ?? toàn thân v?i vai áo ???c ?en ?i?m xuy?n n?i b?t. ???c s? d?ng m?i khi ??n thi ??u t?i sân nhà c?a ??i ph??ng trong tr?n l??t ?i t?i gi?i.

??i hình câu l?c b? Watford

??i hình câu l?c b? Watford
??i hình câu l?c b? Watford

Theo ngu?n thông tin t? các trang cá c??c c?c k? n?i ti?ng c?ng nh? uy tín là: 1popop.com, Vi88cool, Nhà cái Wabi88,… Chia s? cho các b?n bi?t thêm v? ??i hình c?a câu l?c b? Watford m?i nh?t.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Ben Foster
2 HV Jeremy Ngakia
3 HV Danny Rose
4 TV Peter Etebo (m??n t? Stoke City)
5 HV William Troost-Ekong
6 TV Imran Louza
7 T? Joshua King
8 TV Tom Cleverley (??i phó)
9 T? Troy Deeney (??i tr??ng)
10 T? João Pedro
11 HV Adam Masina
12 TV Ken Sema
15 HV Craig Cathcart
16 TV Dan Gosling
17 T? Ashley Fletcher
18 TV Ozan Tufan (m??n t? Fenerbahçe)
19 TV Moussa Sissoko
20 TV Domingos Quina
21 HV Kiko Femenía
23 T? Ismaïla Sarr
25 T? Emmanuel Dennis
26 TM Daniel Bachmann
27 HV Christian Kabasele
29 T? Cucho Hernández
31 HV Francisco Sierralta
32 HV Mattie Pollock
33 TV Juraj Kucka
34 T? Kwadwo Baah
35 TM Rob Elliot

Phong ?? Watford hi?n t?i

Phong ?o?? Watford sa su?t r?t nhie??u
Phong ?o?? Watford sa su?t r?t nhie??u

Hi?n nay ??i bóng Watford ???c các chuyên gia ?ánh giá là ??i bóng có thành tích t? nh?t t?i mùa gi?i 2021/2022 này. Trong su?t mùa gi?i ??i bóng ?? thua r?t nhi?u tr?n ??u c?ng nh? ch? có th? c?m hòa ???c. Khi?n cho c? ??i bóng ch? có ???c 23 ?i?m và x?p ? v? trí th? 19 trên b?ng x?p h?ng

Do ?ó ? mùa gi?i s?p t?i Watford s? cùng v?i hai ??i bóng h?ng 20 và 18 xu?ng h?ng mùa gi?i sau ch?i ? Championship. N?u nh? h? mu?n quay l?i ch?i ? gi?i ??u ??nh cao nh? Premier League thì s? ph?i vô ??ch hay ít nh?t n?m trong top 3 ??i m?nh nh?t ? gi?i Championship thì m?i có th? m?t l?n n?a tr? l?i.

Tin chuy?n nh??ng Watford m?i nh?t 

N?u mu?n bi?t thêm các thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t hay các di?n bi?n thay ??i nhân s? hay ??i hình thi ??u t?i câu l?c b? Watford t?i gi?i bóng ?á Championship. Thì ??ng ký nh?n ngay Thông tin VN138Biz m?i nh?t v? c?u th? chuy?n nh??ng c?a Watford nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Watford

Watford-tu??ng-co?-tha?nh-ti?ch-thi-?a??u-a??n-tu?o??ng
Watford tu??ng co? tha?nh ti?ch thi ?a??u a??n tu?o??ng

Sau ?ây s? là m?t s? thành tích xu?t s?c mà ??i bóng chuyên nghi?p Watford ?ã t?ng ??t ???c khi thi ??u t?i h? th?ng gi?i bóng ?á c?a n??c Anh nhé.

Danh hi?u Mùa gi?i
Football League First Division Á quân 1982–1983
Football League Second Division Á quân 1981–1982, 2014-2015
Chi?n th?ng Play-off 1998–1999
Football League Championship Á quân 2014–2015
Chi?n th?ng Play-off 2005–2006
Á quân Play-off 2012–2013
Football League Third Division Vô ??ch 1968–1969, 1997–1998
Á quân 1978–1979
Football League Fourth Division Vô ??ch 1977–1978
Southern Football League Vô ??ch 1914–1915
Á quân 1919–1920
Cúp FA Á quân 1983–1984

Bài vi?t c?a VN138Biz ?ã cho các b?n hi?u h?n v? câu l?c b? bóng ?á Watford. M?t ??i bóng có l?ch s? thi ??u vô cùng lâu ??i và có nhi?u thành tích t?i h? th?ng gi?i bóng ?á t?i Anh N?u b?n còn mu?n có thêm th?t nhi?u thông tin hay tin t?c vô cùng thú v? v? ??i bóng ? Premier League này, thì hãy liên h? hay chat tr?c ti?p v?i chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!