VN138 L?a ??o? Th?c H? Tin ??n Nhà Cái 138 L?a Ti?n

Ho?t ??ng h?p pháp
Bình ch?n

VN138 là m?t nhà cái n?i ti?ng t?i Vi?t Nam và trên th? gi?i vì cung c?p cho ng??i ch?i ?a d?ng các th? lo?i game ??t c??c c?ng nh? các ch??ng trình khuy?n mãi.

C?ng nh? t?t c? các nhà cái cung c?p game cá c??c khác trên th? gi?i, vi?c b? v??ng vào các tin ??n nh? VN138 l?a ??o, VN138 không uy tín,… d??ng nh? ?ã là m?t ?i?u hi?n nhiên trong ho?t ??ng c?a nhà cái này. Hôm nay, hãy cùng ?i vào tìm hi?u th?c h? tin ??n nhà cái VN138 l?a ti?n là nh? th? nào trong bài vi?t sau ?ây nhé.

T?i sao xu?t hi?n tin ??n VN138 l?a ??o ng??i ch?i?

Có nhi?u lý do xu?t hi?n tin ??n VB138 l?a ??o
Có nhi?u lý do xu?t hi?n tin ??n VB138 l?a ??o

Vi?c VN138.biz b? v??ng vào các tin ??n l?a ??o ng??i ch?i không còn là ?i?u gì quá l? l?m ??i v?i các nhà ?i?u hành trang web cá c??c n?i ti?ng này. 

??c bi?t là khi s? l??ng ng??i ??ng ký tham gia cá c??c t?i ?ây ?ang t?ng m?nh. Hãy cùng tìm hi?u các khía c?nh sau ?ây ?? làm rõ th?c h? v? tin ??n này nhé.

Các v?n ?? v? rút ti?n và ?i?u ki?n rút ti?n

?? tránh vi?c không rút ???c ti?n v? tài kho?n sau khi th?ng c??c, ng??i ch?i c?n ph?i ?áp ?ng ??y ?? các ?i?u ki?n ?ã ???c nhà cái ??t ra tr??c ?ó, bao g?m:

 • Ng??i ch?i khi rút ti?n c?n l?a ch?n giá tr? rút ra nh? h?n ho?c v?i b?ng giá tr? ?ã ???c ??t s?n. N?u rút s? ti?n l?n h?n, ng??i ch?i c?n chia nh? ra ?? rút nhi?u l?n ho?c liên h? v?i VN138 ?? nh? h? tr?.
 • Ng??i ch?i ch? có th? rút mi?n phí ???c t?i ?a 3 l?n/ ngày.
 • Khi rút ti?n, ng??i ch?i c?n cung c?p ??y ?? các thông tin mà VN138 yêu c?u. ??ng th?i các thông tin cung c?p ph?i kh?p v?i thông tin ??ng ký tài kho?n ban ??u.

Ti?n th??ng và các ?i?u ki?n nh?n th??ng

Nhi?u ?u ?ãi và ti?n th??ng
Nhi?u ?u ?ãi và ti?n th??ng

Các ch??ng trình khuy?n mãi và ?u ?ãi dành cho ng??i ch?i là các ho?t ??ng không th? thi?u c?a b?t k? nhà cái nào trên th? gi?i ?? có th? thu hút khách hàng. Và VN138 c?ng không ngo?i l?. 

Tuy nhiên, ?? hi?u rõ h?n v? các chính sách ?u ?ãi mà VN138 cung c?p và các tin ??n l?a ??o c?a nhà cái này, ng??i ch?i c?n n?m v?ng các yêu c?u nh? sau:

 • Các ch??ng trình khuy?n mãi t?ng 100% hay khuy?n mãi m?ng sinh nh?t ch? áp d?ng 1 l?n duy nh?t.
 • Các ch??ng trình khuy?n mãi còn l?i s? có th?i gian áp d?ng là 1 l?n/tu?n ho?c 1 l?n/ngày và ???c nêu rõ trong ph?n thông tin khuy?n mãi

Bên c?nh ?ó, ?? có th? nh?n ???c khuy?n mãi, ng??i ch?i c?n ?áp ?ng t?t c? các tiêu chí mà ch??ng trình khuy?n mãi ?ã ??t ra, c?ng nh? cung c?p ??y ?? các thông tin c?n thi?t theo yêu c?u c?a ch??ng trình khuy?n mãi ?ó.

Tin ??n th?t thi?t t? ??i th? c?nh tranh

V??ng vào các tin ??n th?t thi?t là m?t v?n ?? không m?y xa l? ??i v?i các nhà cái, và v?i VN138 c?ng v?y. H?u h?t các tin ??n VN138 l?a ??o, hay VN138 không uy tín,… ??u xu?t phát t? các ??i th? c?nh tranh, mu?n h? th?p uy tín và danh ti?ng c?a nhà cái này.

Tuy nhiên, bên c?nh vi?c lan truy?n các tin ??n ??n t? các nhà cái ??i th?, VN138 c?ng nh?n ???c không ít các ý ki?n ph?n h?i c?a khách hàng, ch? y?u là do ch?a n?m rõ ho?t ??ng c?a nhà cái này. Có th? t?ng h?p và gi?i thích các v?n ?? ?ó nh? sau:

 • Không th? truy c?p vào nhà cái sau khi n?p ti?n: ?ây là m?t v?n ?? mà h?u nh? t?t c? các nhà cái cá c??c t?i Vi?t Nam m?c ph?i do ?nh h??ng c?a lu?t an ninh m?ng. ?? gi?i quy?t v?n ?? này, VN138 ?ã liên t?c cung c?p cho khách hàng các link truy c?p m?i nh?t ?? ??m b?o k?t n?i v?i nhà cái luôn ?n ??nh.
 • Tài kho?n b? khóa không lý do: ?ây là v?n ?? khá hi?m g?p, nguyên nhân có th? là do nhà cái phát hi?n các hành vi b?t th??ng c?a tài kho?n, phát hi?n d?u hi?u tr?c l?i ho?c nghi ng? tài kho?n s? d?ng IP ?o ?? tham gia. ??i v?i các v?n ?? này, n?u th?c s? không vi ph?m vào b?t k? ?i?u kho?n nào c?a VN138, các b?n ??u có th? liên h? v?i t?ng ?ài c?a nhà cái ?? ???c h? tr? m? khóa tài kho?n.

Tiêu chu?n ?ánh giá m?t nhà cái uy tín trên th? tr??ng?

M?t nhà cái ?? ???c ?ánh giá là uy tín trên th? tr??ng thì c?n ph?i ?áp ?ng nh?ng tiêu chí rõ ràng và riêng bi?t sau ?ây:

 • ???c m?t qu?c gia ho?c các t? Ch?c C? B?c chính th?c trên th? gi?i c?p phép ho?t ??ng nh?m lo?i b? kh? n?ng l?a ??o c?a nhà cái.
 • ???ng truy?n ?n ??nh ??m b?o k?t n?i thông su?t.
 • S? l??ng ng??i ch?i tham gia cá c??c ?ông ??o
 • K?t qu? cá c??c và các ho?t ??ng c?a nhà cái có liên quan ??n khách hàng ??u ph?i minh b?ch và ???c công khai.
 • D?ch v? ch?m sóc khách hàng h? tr? ng??i ch?i liên t?c, ngay l?p t?c và thông su?t 24/24.
 • ??m b?o thông tin ng??i dùng ???c b?o m?t tuy?t ?ói.
 • Quá trình giao d?ch di?n ra nhanh chóng.

V?y VN138 có l?a ??o không?

Ho?t ??ng h?p pháp
Ho?t ??ng h?p pháp

T?t c? nh?ng thông tin nêu trên c?ng ?ã ph?n nào lãm rõ ???c ?? uy tín c?a nhà cái VN138, tuy nhiên v?n còn m?t s? thông tin n?a mà chúng tôi mu?n cung c?p ??n ng??i ch?i ?? hi?u rõ h?n v? nhà cái này nh? sau:

Nhà cái VN138 ???c ??o b?o an ninh

T?t c? các thành viên ??ng ký tham gia cá c??c t?i VN138 ??u ???c b?o m?t toàn b? các thông tin ?ã cung c?p cho nhà cái ? m?c an toàn tuy?t ??i, g?m có:

 • Thông tin cá nhân mà ng??i ch?i cung c?p khi ti?n hành t?o tài kho?n ng??i ch?i m?i.
 • Thông tin mà ng??i ch?i cung c?p theo yêu c?u c?a t?ng ?ài nhà cái ?? nh?n các ?u ?ãi t? các ch??ng trình khuy?n mãi

Là nhà cái ???c c?p phép h?p pháp

Nhà cái VN138 là m?t nhà cái cung c?p các game cá c??c ???c ??ng ký h?p pháp b?i Costa Rica. ??ng th?i nhà cái này c?ng ?ã có ??y ?? nh?ng gi?y phép ho?t ??ng cho riêng mình và ???c qu?n lý pháp theo ??o lu?t c? b?c và các gi?y phép ???c trình bày rõ ràng và công khai trên trang cá c??c VN138

V?i nh?ng thông tin mà chúng tôi ?ã cung c?p ?? làm rõ v?n ?? VN138 có l?a ??o hay không, hy v?ng quý khách hàng c?a nhà cái này s? c?m th?y yên tâm h?n khi l?a ch?n ??t c??c các trò ch?i t?i ?ây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!