T? Tôm là gì? H??ng d?n cách ch?i T? Tôm chi ti?t t? A – Z

T? Tôm là gì? H??ng d?n cách ch?i T? Tôm chi ti?t t? A-Z
Bình ch?n

Trong c?ng ??ng ng??i Vi?t t? xa x?a ??n nay, T? Tôm ch?c h?n không còn là b? môn gi?i trí quá xa l?. Tuy nhiên ??i v?i các tân binh thì s? còn b? ng? v?i lo?i game này, cùng VN138 tìm hi?u T? Tôm là gì? h??ng d?n cách ch?i T? Tôm chi ti?t t? A-Z ? bài vi?t d??i ?ây.

Là m?t môn c?c k? n?i b?t cùng nhi?u ?i?m h?p d?n, thú v?, T? Tôm g?n ?ây ???c xem là trò ch?i c?c k? yêu thích c?a nhi?u h?i viên, ??c bi?t là gi?i tr?. V?y b?n ?ã th?t s? hi?u rõ T? Tôm là gì ch?a? N?u ch?a thì hãy cùng nghiên c?u ngay v?i VN138 nhé!

?ánh T? Tôm là gì?

?ánh T? Tôm là gì?
?ánh T? Tôm là gì?

Là m?t lính m?i, tr??c khi b??c vào các b??c tham gia T? Tôm chi ti?t thì ??u tiên, anh em c?n hi?u rõ ?ánh T? Tôm là gì? ?? giúp anh em hi?u ???c theo cách ??n gi?n nh?t, T? Tôm là trò ch?i ?ánh b?c v?i nh?ng th? bài hình cùng ch? Nho. ?ây là b? môn ???c ?a chu?ng nh?t ? vùng mi?n phía B?c n??c ta, nh?t là trong các d?p l? T?t c? truy?n. 

Theo Chuyên m?c Blog ???c bi?t thì T? Tôm là b? môn ???c b?t ngu?n ? x? s? Trung Hoa, sau khi ???c du nh?p và l?u truy?n thì ?ây ???c xem là m?t nét ??p không th? thi?u c?a cu?c s?ng con ng??i Vi?t Nam. Ngoài ra, T? Tôm còn ???c nh?c ??n v?i tên g?i khác là “T? Tam” v?i cách ch?i ??y trí tu?, thú v?, r?t ?áng ?? anh em ??ng ký tham gia t?i VN138 ngay hôm nay. 

Hi?n nay, không quá khó ?? anh em tham gia v?i b? môn T? Tôm này. Ch? c?n có m?t chi?c smartphone cùng k?t n?i internet là quý h?i viên có th? tham gia t?i các h? th?ng game bài n?i ti?ng nh? nhà cái Viva88 hay ??n v? ??t c??c bài Betway,…

Các lá bài có trong bài T? Tôm

T?ng h?p các lá bài có trong T? Tôm
T?ng h?p các lá bài có trong T? Tôm

Thông th??ng, không ch? ? ??nh ngh?a T? Tôm là gì mà khác v?i nh?ng b? môn Karuta hay ti?n lên mi?n Nam thì T? Tôm s? h?u 120 lá bài g?i là quân và ???c chia thành 3 hàng bao g?m: v?n, sách, v?n. Trong ?ó, m?i hàng có 9 b?c, m?i b?c có 4 quân, tính t?ng l?i thì có h?t c? 108 quân bài. Chi ti?t 3 hàng nh? sau:

 • V?n: nh?t v?n, nh? v?n, tam v?n, t? v?n, ng? v?n, l?c v?n, th?t v?n, bát v?n, c?u v?n.
 • Sách: nh?t sách, nh? sách, tam sách, t? sách, ng? sách, l?c sách, bát sách, c?u sách.
 • V?n: nh?t v?n, nh? v?n, tam v?n, t? v?n, ng? v?n, l?c v?n, th?t v?n, bát v?n và c?u v?n.

Ý ngh?a, ch?c n?ng các quân bài T? Tôm

Trong 120 lá bài T? Tôm theo quy ??nh s? có 30 lá bài khác nhau, c? m?i lo?i s? có thêm 4 lá cùng nh?ng bi?u t??ng ???c kh?c h?a khác nhau m?t cách t? m?. Bên c?nh 108 quân bài ??n t? 3 hàng phía trên thì s? còn các lá bài thu?c: Yêu, Lão, ChiThang mang ý ngh?a ??c bi?t nh? sau:

 • Thang Thang: di?n t? ng??i ph? n? ?ang b? con nh? trên tay.
 • Ông c?: di?n t? ông c? râu dài v?i m?t cái g?y trên tay.
 • Chi chi: di?n t? m?t ông to l?n vác 2 qu? chùy.

Cách x?p bài chính xác

Cách x?p bài T? Tôm chính xác
Cách x?p bài T? Tôm chính xác

Bên c?nh tìm hi?u T? Tôm là gì? thì m?i tân binh c?ng c?n bi?t ??n cách x?p bài T? Tôm sao cho chính xác. Trên nguyên t?c, cách x?p bài này d?a trên 2 cách tiêu bi?u là ngang và d?c, c? th? nh? sau:

 • Nguyên t?c hàng ngang (phu bí): 3 lá bài có s? liên k?t gi?ng nhau v? s? và khác nhau v? pho V?n – V?n – Sách. Ví d?: Nh?t ?i cùng Nh?t, T? ?i cùng T?, L?c ?i cùng L?c.
 • Nguyên t?c hàng d?c (phu d?c) : 3 lá bài ???c x?p theo hàng d?c, ví d? nh? Nh?t Sách – Nh? Sách – Tam Sách hay Nh?t V?n – Nh? V?n – Tam V?n.

Quy t?c ch?i bài T? Tôm

Ti?p ??n cho chuyên m?c chia s? T? Tôm là gì? VN138 s? cung c?p ??n anh em nh?ng quy t?c ch?i bài T? Tôm c?c k? quan tr?ng sau ?ây:

Nguyên t?c Ù

Nguyên t?c Ù là m?t trong nh?ng nguyên t?c mà b?n c?n n?m rõ tr??c khi tham gia vào cách ch?i T? Tôm, m?t s? tr??ng h?p tiêu bi?u nh?:

 • Ù thông: ù thông dùng ?? ch? ng??i ù 2 ván bài liên ti?p.
 • Th?p ?i?m: khi ng??i ch?i s? h?u toàn b? quân bài trên tay ??u ù toàn quân ??.
 • B?ch ??nh: toàn b? quân bài trên tay ??u ù toàn quân tr?ng.
 • Kính c?: bài ù trên tay là ông c? màu ??, các quân bài còn l?i là các quân bài màu tr?ng.
 • Kính t? c?: là ng??i ch?i n?m trong tay 4 quân bài ??u hi?n th? ông c? ??.
 • Chi n?y: ch? n?y ???c nói ??n khi b?c m?t quân ? n?c lên và quân bài ?ó giúp bài ù

Th? nào là Chi?u trong T? Tôm

Bên c?nh T? Tôm là gì hay nguyên t?c Ù thì Chi?u trong T? Tôm c?ng là hình th?c ?áng ???c quan tâm. ? tr??ng h?p chi?u s? di?n ra khi ng??i ch?i có 3 quân bài gi?ng nhau cùng v?i 1 quân bài ???c b?c lên ho?c ?ánh ra. T? ?ó, quân bài này ch? c?n n?m ? trên chi?u thì s? có quy?n ???c ?n, ng??i ta g?i nh? v?y là ?n chi?u, sau ?ó s? ??nh ra lá bài rác ?? tr? chi?u cho ??i th?. 

H??ng d?n cách ch?i T? Tôm ??y ??

H??ng d?n cách ch?i bài T? Tôm ??y ??
H??ng d?n cách ch?i bài T? Tôm ??y ??

Qua các thông tin T? Tôm là gì? cùng nh?ng quy t?c ch?i bài trên ?ây, ch?c h?n anh em ?ã có ???c ki?n th?c t??ng ??i ??y ??. Gi? ?ây, anh em ch? c?n th?c hi?n m?t s? h??ng d?n cách ch?i T? Tôm ??y ?? d??i ?ây là có th? b?t ??u hành trình c?a mình:

Cách ch?i T? Tôm 4 ng??i

Trong tr??ng h?p ván bài di?n ra d??i s? góp s?c c?a 4 ng??i thì chúng ta s? có cách ch?i T? Tôm 4 ng??i khá ??n gi?n. ??u tiên, Dealer s? phát l?n l??t t? ph?i qua trái v?i m?t l??ng lá nh?t ??nh và ??t s? bài còn l?i ch?a phát ngay chính gi?a sòng bài. ? ?ây, n?u h?i viên mu?n s?m ???c ù thì c?n ??m b?o có 2 l?ng thay vì 3 l?ng nh? 5 ng??i.

H??ng d?n ch?i 5 ng??i

Khác v?i cách ?ánh T? Tôm 4 ng??i, ? ván ch?i dành cho 5 h?i viên này dù b?t k? tham gia ? nhà cái B8B hay ? ?âu, sau khi chia bài ??u cho 5 ng??i thì nhà cái s? b?t ??u ?i tr??c, ti?p ??n s? b?c m?t m?t quân ? v? trí bài l?c. Ván bài này k?t thúc trong tr??ng h?p khi s? lá bài trong n?c v?a ?? cho m?t l??t cu?i và ch?a có ai báo ù.

Cách tính ?i?m khi ch?i T? Tôm là gì?

Khi ch?i bài T? Tôm, không ch? c?n bi?t rõ T? Tôm là gì? mà vi?c tính toán ?i?m c?ng tr? nên c?n thi?t mà b?t k? h?i viên nào c?ng c?n tham kh?o. ?? có ???c chi?n thu?t t?t nh?t, anh em ??ng b? qua cách tính ?i?m khi ch?i T? Tôm sau ?ây:

 • Ù suông không có c??c s?c : c?ng 1 ?i?m
 • Ù thông có ván tr??c: c?ng 1 ?i?m
 • Có tôm: c?ng 1 ?i?m
 • B?ch th?: c?ng 1 ?i?m
 • Xuyên 5 gian c?ng 1 ?i?m
 • Có lèo:  c?ng 2 ?i?m
 • Th?p ?i?u: c?ng 3 ?i?m
 • Kính c?: c?ng 6 ?i?m
 • B?ch ??nh: c?ng 8 và kính t? c? có ?i?m cao nh?t là c?ng 10 ?i?m. 

Nh?ng khái ni?m c?n bi?t

M?t s? khái ni?m c?n bi?t trong T? Tôm
M?t s? khái ni?m c?n bi?t trong T? Tôm

Ngoài khái ni?m T? Tôm là gì? VN138 s? mang ??n cho h?i viên m?t s? khái ni?m c?n bi?t trong quá khi tham gia ??t c??c ván bài t?i b?t k? nhà cái nào ???c c?p phép b?i T? ch?c ki?m soát cá c??c t?i California, ?y ban ki?m soát casino Columbus,…chi ti?t nh? sau:

 • Thiên khai b?t th?c: t?c ch? cách h?i viên ?ánh 1 trong 2 quân bài khi có ý ??nh chuy?n t? thiên khai thành ph? d?c, trong tr??ng h?p không ?ánh thì s? ???c ?n bài.
 • Th?i ?i?m ???c ?n quân: là th?i ?i?m ng??i ch?i ???c quy?n ?n quân bài c?a bài ??i th?, n?u l?y ???c thì s? g?i là ph?ng. Ngoài ra, thu?t ng? này còn ???c dùng khi s? bài trong n?c h?t mà không có ng??i ch?i nào báo Ù.
 • Cách cho cái: dùng ?? miêu t? ng??i ch?i rút quân bài t? n?c, n?u mu?n dùng quy?n ch?i này thì h?i viên ?ó c?n th?ng ? ván tr??c ho?c là ng??i cu?i cùng b?c lá ? n?c lên. 
 • Cách ch? bài: là thu?t ng? dùng ?? h?i viên ?ã có s?n các lá bài c? b?n và ch? ch? lá bài phù h?p xu?t hi?n.
 • L?a ch?n ng??i chia bài: nên l?a ch?n ng??i chia bài phù h?p ?? ??m b?o ?? uy tín và tránh tình tr?ng gian l?n x?y ra. 

Trên ?ây là toàn b? thông tin T? Tôm là gì? h??ng d?n cách ch?i T? Tôm chi ti?t t? A-ZVN138 mang ??n. N?u b?n ?ang mu?n th? thách b?n thân ? m?t mô hình trò ch?i m?i l? và ??c bi?t này thì hãy ??ng ký tham gia ngay hôm nay luôn nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!