T?ng h?p các thu?t ng? xóc ??a ??y ?? nh?t cho ng??i m?i

Các thu?t ng? xóc ??a c?n bi?t
Bình ch?n

Bài vi?t này s? giúp b?n t?ng h?p các thu?t ng? xóc ??a ??y ?? nh?t cho ng??i m?i b?t ??u ch?i. ?? t? ?ó b?n hi?u th? nào là ch?n l? trong xóc ??a, th? nào là h? th?u, quân v?, toàn màu, ?n rùa trong xóc ??a.

Trò ch?i xóc ??a là trò ch?i ?ã xu?t hi?n t? lâu trong dân gian v?i lu?t ch?i k?ch tính. ?? hi?u v? trò ch?i này rõ nh?t, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau c?a VN138!

Gi?i thi?u khái quát v? trò xóc ??a

Gi?i thi?u xóc ??a ??i th??ng online
Gi?i thi?u xóc ??a ??i th??ng online

Xóc ??a là m?t trong nh?ng trò ch?i có ngu?n g?c dân gian lâu ??i. Trò ch?i này th??ng ???c t? ch?c d??i hình th?c cá c??c, g?n ?ây nh?t, trò ch?i này ???c t? ch?c d??i d?ng các trò ch?i online trên các trang nhà cái web online uy tín.

Trò ch?i xóc ??a và các thu?t ng? xóc ??a v?n xu?t phát t? mi?n B?c Vi?t Nam. ?ây là m?t trong nh?ng trò ch?i ph? bi?n ???c ?a chu?ng vào các d?p l? h?i.

D?ng c? ?? ch?i xóc ??a r?t ??n gi?n, nh?ng d?ng c? này bao g?m: 1 bát xóc và 4 quân v? theo thông tin t?ng h?p t? chuyên m?c Cách Ch?i.

Ch? c?n bi?t các thu?t ng? xóc ??a c? b?n và n?m lu?t ch?i c? b?n là b?n ?ã có th? tham gia ch?i. Tuy nhiên ?? th?ng trò ch?i này, b?n c?n bi?t các công th?c ?oán xóc ??a ch?n l? hay cách ?ánh xóc ??a xanh chín,…

Hi?n nay, trên các trang casino online, b?n ch? c?n bi?t lu?t ch?i là ?ã có th? b?t ??u ch?i xóc ??a mà không c?n chu?n b? các d?ng c? ch?i.

Các thu?t ng? xóc ??a ph? bi?n 

Các thu?t ng? xóc ??a ph? bi?n
Các thu?t ng? xóc ??a ph? bi?n

?? giúp b?n b?t ??u tham gia ch?i xóc ??a t?t nh?t, b?n hãy làm quen v?i các thu?t ng? d??i ?ây nhé.

Ch?n l? trong xóc ??a là gì?

Thu?t ng? xóc ??a ch?n l? c?ng gi?ng nh? trong toán h?c. N?u m?t c?a xúc x?c tr? v? 2, 4 thì là ch?n, tr? v? 3, 5 thì là l?. 

Thông th??ng, xác su?t v? ch?n l? c?a xúc s?c b?ng nhau tr? các tr??ng h?p s? d?ng các công c? hack xóc ??a online. ?ây là m?t trong nh?ng thu?t ng? ph? bi?n nh?t trong trò ch?i xóc ??a.

Quân v?/ch?nh

Quân v? trong xóc ??a
Quân v? trong xóc ??a

M?t thu?t ng? n?a ???c s? d?ng th??ng xuyên trong xóc ??a là Quân v? hay còn g?i là Ph?nh. Trong các trò ch?i truy?n th?ng, Quân v? s? ???c làm t? bìa c?ng hay v? thu?c lá. 

Quân v? th??ng có d?ng hình tròn nh? v?i hai màu khác nhau. Còn trong các nhà cái casino tr?c tuy?n, quân v? s? có màu s?c khác nhau ?? phân bi?t.

Thu?t ng? xóc ??a – Toàn màu

Thu?t ng? xóc ??a này ???c s? d?ng khi k?t qu? xóc ??a tr? v? 4 quân v? có cùng m?t màu. Tr??ng h?p này k?t qu? s? ???c g?i là toàn màu.

N?u b?n ??t c??c ???c trúng ván này thì ti?n th??ng c?a b?n s? cao g?p 2, 3 l?n ván ra k?t qu? th??ng. S? ti?n th??ng này s? cao g?p 10 l?n so v?i s? ti?n c??c ban ??u.

Tuy nhiên Toàn Màu là tr??ng h?p r?t ít khi x?y ra trong các trò xóc ??a nh?t là ? các nhà cái xóc ??a b?p.

Th? nào là h? th?u

H? th?u là gì?
H? th?u là gì?

Th?c ch?t thu?t ng? có ??a H? Th?u có ngh?a là ??t ti?n c??c. Ng??i ch?i s? không có quy?n thay ??i s? ti?n ?ã c??c m?t khi ?ã ??t.

Sau khi h? th?u c?ng là th?i gian nhà cái chu?n b? l?t bát. ?ây c?ng là vi?c di?n ra ??m b?o s? k?ch tính cho trò ch?i.

?n rùa trong xóc ??a là gì?

?n rùa là thu?t ng? xóc ??a ch? vi?c ra k?t qu? v? l? ho?c ch?n 3 l?n liên ti?p ho?c nhi?u h?n. N?u tr??ng h?p này x?y ra, ng??i ??t c??c 1 màu s? ???c th??ng m?t kho?n ti?n giá tr?.

Th? nào là ?ôn th?u trong xóc ??a?

?ôn th?u trong xóc ??a ngh?a là t?t c? ti?n c??c và ti?n th?ng c??c trong ván tr??c s? ???c dùng ti?p cho ván sau. 

Nh? v?y s? ti?n c??c c?a ván s? d?ng thu?t ng? xóc ??a này s? r?t l?n. Ch? c?n b?n th?ng ván này thì b?n có th? g? l?i nh?ng ván ?ã thua tr??c.

Các thu?t ng? trong xóc ??a khác

Các thu?t ng? xóc ??a khác
Các thu?t ng? xóc ??a khác

Trên ?ây là nh?ng thu?t ng? xóc ??a c? b?n nh?t. Bên c?nh ?ó, trò ch?i này còn có các thu?t ng? khác nh? sau:

  • B?ng v?: ?ây là b?ng th?ng kê k?t qu? ch?n l? c?a các ván c??c tr??c.
  • Hô: ch? vi?c ?oán trúng k?t qu? ván này là ch?n hay l?.
  • Bán ch?n bán l?: trong ván c??c th??ng có c?a ch?n ho?c c?a l?. N?u m?t ván c??c có c?a l? hay ch?n ???c c??c cao, nhà cái s? h?i b?n có mu?n c??c c?a này hay không. N?u trúng c?a này thì b?n s? ?n t?t c? s? ti?n ng??i ?ã c??c ? c?a ?ó.
  • ??c v?: ?ây là thu?t ng? ch? vi?c phân tích và d? ?oán k?t qu? xóc ??a.
  • Nghe v?: vi?c d?a vào ti?ng xóc ??a ?? d? ?oán ???c k?t qu?.
  • B? c?u: ?ây là thu?t ng? xóc ??a ám ch? vi?c thay ??i chi?n l??c ?ánh. Ví d? nh? b?n ?ang ??nh c??c chu?i ch?n nh?ng ??i sang chu?i l?.
  • Thu?t ng? ?n thông: ch? vi?c b?n th?ng các chu?i liên ti?p.

Trên ?ây là các thông tin t?ng h?p các thu?t ng? xóc ??a ??y ?? cho ng??i m?i b?t ??u ch?i t? Nhà Cái VN138. N?u b?n mu?n tham gia các ván c??c h?p d?n, các trò xóc ??a uy tín thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!