H??ng D?n T?i App VN138 Cho Android và IOS ?úng Cách

Cách t?i app VN138 cho ?i?n tho?i
Bình ch?n

N?u cài ?ng d?ng cá c??c vào ?i?n tho?i r?i thì ng??i dùng có th? ch?i b?t k? ?âu mà không c?n ph? thu?c vào ??a ?i?m. Vì v?y, h??ng d?n t?i app VN138 cho Android và iOS ?úng cách là thông tin mà chúng tôi mang ??n trong bài vi?t hôm nay.

Hi?n t?i, vn138.net nhà cái ?ã phát tri?n thành công và ??a vào s? d?ng ph?n m?m cá c??c dành riêng cho ng??i ch?i trên thi?t b? di ??ng. ?? tìm hi?u cách t?i ?úng cách và nhanh chóng, hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây nhé.

T?i sao c?n t?i app VN138?

Thu?n ti?n trong vi?c cá c??c
Thu?n ti?n trong vi?c cá c??c

Vi?c t?i app VN138 v? ?i?n tho?i là không b?t bu?c v?i ng??i ch?i. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n cá c??c m?i lúc m?i n?i thì vi?c t?i app là vô cùng c?n thi?t.

24 ti?ng m?t ngày b?n không th? lúc nào c?ng mang theo PC hay laptop bên mình ???c. Ho?c là khi có h?n, ?i ch?i hay du l?ch v?i gia ?ình b?n bè thì không th? c? t?p trung vào máy tính ???c. ?ây là nh?ng lý do t?i sao VN138 xây d?ng và phát tri?n ?ng d?ng ?i?n tho?i cho ng??i ch?i.

Vi?c t?i app VN138 có nhi?u ?u ?i?m và l?i th? cho ng??i ch?i mà chúng tôi nh?c ??n sau ?ây:

 • H? tr? thành viên tham gia cá c??c b?t k? ?âu, b?t c? th?i gian nào r?nh r?i, ?i?u ki?n ??n gi?n duy nh?t là ch? c?n ?i?n tho?i có k?t n?i v?i internet/wifi.
 • Thi?t b? ti?n l?i, nh? g?n có th? mang ?i b?t k? ?âu.
 • D? dàng th?c hi?n l?u m?t kh?u trong ?i?n tho?i mà không c?n ph?i ??ng nh?p VN138 nh? trên PC/laptop vì b?o m?t.
 • ?i?n tho?i có ???ng truy?n internet ?n ??nh h?n so v?i PC/laptop.
 • Thi?t k? giao di?n trang web ??n gi?n, h? tr? ng??i ch?i d? dàng thao tác ??t c??c.
 • D? dàng th?c hi?n rút ti?n và n?p ti?n VN138 nhanh chóng.

H??ng D?n T?i App VN138 Cho Android và IOS ?úng Cách

T?i app trên iOS và Android
T?i app trên iOS và Android

Tr??c khi t?i app VN138 v? d? yêu, b?n c?n ??ng ký t?o tài kho?n VN138 tr??c. Sau ?ó m?i ti?n hành quét mã QR ?? cài ??t ?ng d?ng cho ?i?n tho?i. Các b??c t?i nh? sau:

 • B??c 1: Click vào link t?i app v? ?i?n tho?i. ??a ch? link này dành cho c? ?i?n tho?i Android ho?c iOS.
 • B??c 2: Th?c hi?n kéo xu?ng d??i và l?a ch?n h? ?i?u hành phù h?p v?i ?i?n tho?i c?a mình.
 • B??c 3: Nh?n vào “Download App”.

L?u ý, khi th?c hi?n quá trình t?i ph?n m?m VN138 thì s? hi?n m?t thông báo c?p “?? tin c?y” cho ph?n m?m. ?? th?c hi?n c?p ?? tin c?y, b?n ch? c?n th?c hi?n nh? sau:

 • V?i ?i?n tho?i Android: Ch?n “Cài ??t”, tìm m?c “Qu?n lý thi?t b?”. Sau ?ó, ch?n 97 TECHNOLOGY CO.,LDT, nh?p vào ch? “Tin C?y”.
 • V?i ?i?n tho?i iOS: Ch?n “Cài ??t” => “Cài ??t chung” => “Qu?n lý thi?t b?”. Ch?n 97 TECHNOLOGY CO.,LDT, nh?p vào ch? “Tin C?y”.

N?u g?p v?n ?? v? t?i app VN138 trong quá trình t?i mà b?n không bi?t cách th?c hi?n thì hãy liên h? v?i nhà cái VN138 nhé. T?i ?ây, các nhân viên s? h? tr? ng??i ch?i liên t?c 24/7.

Sau khi hoàn t?t quá trình t?i ?ng d?ng VN138 v? ?i?n tho?i, b?n ch? c?n ??ng nh?p vào VN138 là xong. N?u mu?n ??t c??c ngay thì c?n ti?n hành n?p ti?n vào tài kho?n.

Sau nh?ng l?n ch?i và nh?n ???c ti?n th??ng th?t thì b?n có th? th?c hi?n thao tác rút ti?n VN138 v? ví ho?c tài kho?n ngân hàng c?a mình.

Các l?u ý khi t?i app VN138

L?u ý khi t?i app
L?u ý khi t?i app

?? quá trình t?i app, tham gia ch?i cá c??c t?i VN138 ???c di?n ra thu?n l?i và nhanh chóng, b?n c?n l?u ý m?t vài ?i?m mà chúng tôi ??a ra sau ?ây:

 • App ch? h? tr? cho h? ?i?u hành iOS và Android, ch?a h? tr? các h? ?i?u hành khác.
 • Ph?i th?c hi?n thao tác ch?p nh?n ?? tin c?y nh? h??ng d?n trên m?i t?i app v? ?i?n tho?i ???c.
 • Các thông tin ??ng nh?p vào tài kho?n VN138 là thông tin lúc ??ng ký.

Trên ?ây là thông tin H??ng D?n T?i App VN138 Cho Android và IOS ?úng Cách mà chúng tôi mu?n mang ??n cho b?n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, hãy nhanh chóng liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!