Tá L? là gì? Cách ch?i Tá L? d? hi?u theo Lu?t ch?i Tá L?

Game tá l?
Bình ch?n

Tá L? ???c bi?t là m?t trò ch?i khá ??n gi?n. Nh?ng hi?n nay v?n nhi?u ng??i th?c m?c Tá L? là gì?. Do ?ó hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t Cách ch?i Tá L? d? hi?u nhé.

Tá l? là m?t trong nh?ng game ?òi h?i ng??i ch?i ph?i t?p trung ho?c ?òi h?i ng??i ch?i c?n m?t chút may m?n. Chính vì v?y hãy cùng chúng tôi theo dõi bài vi?t d??i ?ây t?i Nhà Cái VN138. 

Gi?i thi?u Tá L? là gì?

Tá L? là gì?
Tá L? là gì?

Tr??c tiên cùng tìm hi?u Tá l? là gì nhé?. Tá l? hay còn ???c g?i là Ph?m là trò ch?i ?ánh bài dân gian Vi?t Nam. Lo?i bài này th??ng xu?t hi?n trong d?p t?t ??n xuân v?. Qua ?ó b?n có th? tham kh?o thêm bài Ph?m là gì?.

B? bài ch?i Tá L?

??i v?i trò ch?i Tá L? này s? d?ng b? bài tú l? kh? 52 lá t??ng t? nh? game Lu?t ch?i bài Ti?n Lên mi?n Nam. Theo lu?t ch?i Tá l? quy ??nh, s? l??ng ng??i ch?i cho m?i bàn ch?i là 4 ng??i và t?i thi?u là 2 ng??i. 

Theo chuyên m?c Blog v?a chia s? cho b?n bi?t Tá là gì và trong game này b? bài s? nh? th? nào. Anh em hãy ??c ti?p bài d??i ?ây ?? hi?u cách ch?i này nhé.

Các thu?t ng? c?n thi?t khi ch?i

Các thu?t ng?
Các thu?t ng?
 • Ph?m: Có ngh?a b? g?m 3 lá bà tr? lên có cùng ch?t và s? liên ti?p nhau ho?c b? 3 quân bài khác tr? lên ch?t nh?ng cùng s?.
 • Bài rác: Là nh?ng quân bài l? không thu?c Ph?m nào.
 • N?c: Các lá bài còn sót l?i  sau khi chia cho ng??i ch?i.
 • Móm: K?t thúc ván, ng??i ch?i không h? ???c Ph?m nào thì g?i là Móm.
 • Ù: Khi t?t c? 9 quân bài ??u có Ph?m và không còn bài rác.
 • ?n ch?t: Có ngh?a ?n ???c quân bài ng??i ch?i tr??c ? vòng ?ánh cu?i. .
 • ??n: Trong vòng ?ánh cu?i, n?u ng??i ch?i ?n cú ch?t c?a ng??i ng?i tr??c thì b?t kì ng??i ch?i nào sau l??t ?ánh c?a ng??i ?ó Ù thì ng??i ch?i v?a ?n ch?t s? b? ??n. Ng??i ?n ch?t sau s? ph?i ??n thay ng??i ?n ch?t tr??c.
 • Tái: Sau khi h? bài xu?ng n?u trong bàn có ng??i ?n, các quân bài ?ã ?ánh ra s? ???c chuy?n ch? và b?n ???c phép ?ánh thêm m?t l??t.

Cách ch?i Tá L? chính xác

Cách ch?i Tá L? chính xác
Cách ch?i Tá L? chính xác

Sau khi tìm hi?u xong Tá L? là gì. D??i ?ây chúng tôi s? mách b?n bí kíp cách ch?i Tá L? chính xác cùng theo dõi d??i ?ây ngay nhé. B?n có th? tham kh?o thêm Cách nh? bài trong ?ánh Ph?m ?? nâng cao thêm trình ?? nhé. 

 • Khi b?t ??u ch?i, ng??i tham gia ?ánh ??u tiên s? ???c chia 10 quân bài, nh?ng ng??i còn l?i thì ???c chia 9 lá. Còn nh?ng lá bài d? s? ??t ? gi?a bàn.
 • Ng??i ch?i vòng ??u tiên s? ?ánh ra 1 quân bài. Ng??i ti?p theo s? ?ánh quân bài ?ó  lá bài ?ó n?u nó h?p v?i các lá bài ?ang có t?o thành Ph?m.
 • N?u ng??i ti?p theo lá bài ?ó thì s? ph?i b?c 1 lá bài trong N?c.
 • Sau khi b?c bài, ng??i ch?i ti?p theo ph?i ?ánh ra 1 quân bài. C? ti?p t?c nh? v?y cho ??n h?t vòng.

Ph??ng pháp tính ?i?m

Cách tính ?i?m
Cách tính ?i?m

Ph??ng pháp tính ?i?m trong game bài Tá L? ???c tính nh? sau: Qu ?ó b?n có th? tham kh?o thêm cách tính ?i?m lu?t ch?i m?u binh zingplay

 • N?u trong bàn ch?i có ng??i hô Ù thì ván bài này s? k?t thúc.
 • Sau 4 vòng ch?i, n?u không có ng??i ch?i nào Ù thì các lá bài rác còn l?i s? ???c c?ng ?i?m ?? tính th?ng – thua. Ai ít ?i?m nh?t trong bàn s? là ng??i th?ng cu?c.
 • S? ?i?m c?a m?i quân bài là s? trên lá bài ?ó, riêng tr??ng h?p các lá nh? A, J, Q, K s? ???c tính ?i?m l?n l??t là 1, 11, 12, 13.

H??ng d?n x? lý các tình hu?ng trong game

Trong quá trình ch?i ?a s? ít ng??i g?p m?t vài tình hu?ng x?y ra trong game. D??i ?ây chúng tôi s? t?ng h?p m?t vài tình hu?ng b?n nên bi?t. 

 • Khi ?ang ch?i game ng??i ch?i t? ý thoát ra trong khi ch?i b? tr? 4 l?n ?i?m ??ng ký.
 • N?u ch? bàn thoát game, quy?n ch? bàn ???c trao cho ng??i k? ti?p.
 • ??i v?i ván ??u tiên, ch? bàn ???c phát 10 lá bài.
 • Th?i gian c?a 1 l??t ?ánh game này là 30s, trong 30s ?ó ng??i ch?i có th? th?c hi?n các thao tác  nh?“?n bài” ho?c “B?c bài”; sau ?ó ?ánh ra 1 cây bài Rác. H?t 30s mà ng??i ch?i ch?a thao tác xong, máy s? t? ??ng b?c bài và ?ánh ra lá bài có giá tr? l?n nh?t.

Gi?i ?áp các th?c m?c th??ng g?p khi ch?i Tá L?

 • Th?c m?c ??u tiên c?a ng??i ch?i h?i làm sao ?? t?o ra bàn m?i và làm ch? bàn?
 • Ph?m Bigfun này có ??i th??ng online t??ng t? nh? game xóc ??a ??i th??ng online ???c không?
 • Tá L? là gì và có d? ch?i hay không?
 • ??i v?i lu?t ch?i Tá L? khá gi?ng v?i ngoài ??i th?t, vì v?y ch? c?n ch?i ?ôi ván là anh em s? quen ngay v?i l?i ch?i này thôi!

Bài vi?t bên trên gi?i ?áp cho b?n Tá L? là gì? Cách ch?i Tá L? d? hi?u theo Lu?t ch?i Tá L? mà chúng tôi mu?n mang ??n cho anh em. Qua ?ó hy v?ng bài vi?t trên có th? giúp anh em thu v? m?t chút tài chính cho b?n thân. Chúc anh em may m?n nhé. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!