Link vào SV288 – Trang qu?n tr? ?á gà Sv288.com n?i danh Campuchia

Link vào SV288 - Trang qu?n tr? ?á gà Sv288.com n?i danh Campuchia
Bình ch?n

SV288 là m?t trong nh?ng trang ?á gà n?i ti?ng t?i Campuchia ???c nhi?u anh em ?ng h? r?t nhi?u, nay ?ã xu?t hi?n t?i Vi?t Nam. Nhi?u anh em tìm ki?m ???ng d?n ??ng nh?p nh?ng l?i g?p khó kh?n vì link ?o r?t nhi?u làm anh em chán n?n không mu?n ch?i nh?ng môn cá c??c.

T? khóa ???c nhi?u ng??i tìm ki?m: sabung ayam online sv288 live, ssv288, sv 388 com, sv288 club, sv288 com, sv288,  Daftar sv288, sv288.com, trang qu?n tr? sv288, trang t?ng sv388, sv288 agent, link vao sv288, vao sv288, trang qu?n tr? sv288, download sv288, link vào tong sv288, cách vào sv288, mang ga sv288, sv288 login agent, sv288 agent, agent sv288, sv288 net, sv288 com, link sv288.com, da ga sv288, sv288 ?á gà, sv288 ??ng nh?p, sv288 ??i th??ng, ga sv288, link gà sv288.

N?u b?n là m?t ng??i chuyên ?á gà thì trang SV288 là trang mà b?n không nên b? qua. Hôm nay VN138.Biz s? cho b?n các thông tin c?n thi?t nh? link ??ng nh?p, ??ng ký nh? th? nào c?ng nh? m?t s? l?i ích khi b?n mu?n làm ??i lý. Xem ngay bài vi?t bên d??i.

Link ??ng nh?p cho Agent SV288 

Link ??ng nh?p cho Agent SV288 
Link ??ng nh?p cho Agent SV288

Nhi?u trang Agent SV288 xu?t hi?n nhi?u trên nh?ng trang m?ng nh?ng l?i g?p m?t s? link b? h? hay s? link ?o gi? m?o nhi?u. D??i ?ây là link m?i nh?t, b?n có th? tham kh?o.

Link Agent SV288

Danh sách link ??ng nh?p ph?:

??ng ký c?p m?ng t?ng ?á gà SV288 Agent 

??ng ký c?p m?ng t?ng ?á gà SV288 Agent 
??ng ký c?p m?ng t?ng ?á gà SV288 Agent

Tr??c khi tham gia vào nh?ng tr?n ?á gà kinh ?i?n thì b?n c?n ph?i có m?t tài kho?n ?? tham gia. Link ??ng ký bên d??i mà b?n có th? tham kh?o.

Link ??ng ký SV288 Agent

B?n ch? c?n ?i?n ??y ?? gi?ng form ??ng ký là có th? thành công. ??c bi?t, n?u nh?ng ai tham gia l?n ??u thì s? ???c m?t s? khuy?n mãi l?n nên b?n ??ng b? qua.

Link phía trên là do nhà cái SV388 cung c?p nên b?n hoàn toàn yên tâm. T?c ?? truy c?p, giao di?n ??u không thua kém gì nh?ng link chính.

Gi?i thi?u ??i lý ?á gà SV288.com 

Gi?i thi?u ??i lý ?á gà SV288.com 
Gi?i thi?u ??i lý ?á gà SV288.com

??i lý ?á gà SV288.com là m?t trong các ??i lý chuyên v? các th? lo?i trò ch?i cá c??c. B?n ch? c?n ??ng ký tài kho?n ? ?ây thì các nhân viên s? h? tr? h?t mình khi b?n g?p s? c?.

Các ngu?n ti?n hoa h?ng t? ??i lý SV288 s? ??n t? nh?ng thành viên tham gia trong h? th?ng c?a mình và chi?t kh?u t? nhà cái.

T? khóa tìm ki?m: sv288 info, link sv288, link vao sv288, sv288 online, sv288 org, sv288 poker, sv388 sv288, ssv288, tong sv288, trang gà sv288, sv288 us, sv288 uy tín, sv288 ?u ?ãi, mang ga sv288 admin, mang ga sv288 agent, mang ga sv288 bet, mang ga sv288 ??ng nh?p, mang ga sv288 ?á gà, link vào tong sv288, link gà sv288, link sv288 ?n ti?n, link sv288 bet, link sv288 b? khóa, link sv288 download, link sv288 ??ng nh?p, link sv288 ?á gà, link sv288 ??i th??ng, link sv288 hôm nay, link sv288 ios.

Phân chia c?p b?c c?a ??i lý t?i SV288 

Phân chia c?p b?c c?a ??i lý t?i SV288 
Phân chia c?p b?c c?a ??i lý t?i SV288

?? hi?u h?n v? các c?p b?c, chúng tôi phân chia nh? sau:

 • SV388 nhà cái l?n nh?t: ?ây ???c coi là c?p b?c l?n nh?t trong h? th?ng.
 • Super Master: ?ây là c?p b?c ??ng th? hai và VN138.BIZ ???c ?y quy?n tr?c tuy?n t? SV388.
 • Master: ? c?p b?c này b?n có th? v?a tuy?n ??i lý và các thành viên. Nh?ng c?ng g?p không ít s? c? ?ó là m?c ??t c?c h?i cao.
 • Agent SV288: C?p b?c cu?i này b?n ???c quy?n tuy?n thêm các thành viên nh?ng không ???c tuy?n thêm ??i lý.

V?i mô hình nh? th? này b?n ??u có th? truy c?p ???c các ???ng link t? nhà cái SV388, link ph?. T?t c? ?ã ???c ki?m duy?t nên b?n có th? yên tâm.

Hoa h?ng h?p d?n cho Agent SV288 ?á gà 

Hoa h?ng h?p d?n cho Agent SV288 ?á gà 
Hoa h?ng h?p d?n cho Agent SV288 ?á gà

Sau ?ây là b?ng hoa h?ng t? nhà cái uy tín mà b?n có th? tham kh?o:

S? th? t? M?c ??i ?i?m Ti?n c?c (1.000?) Hoa h?ng theo tu?n (%)
1 15,000 (vn?/ ?i?m) 15,000,000 vn? 0,25
2 20,000 (vn?/ ?i?m) 20,000,000 vn? 0,5
3 25,000 (vn?/ ?i?m) 25,000,000 vn? 0,75
4 30,000 (vn?/ ?i?m) 30,000,000 vn? 1

Trên ?ây là m?c hoa h?ng mà b?n có th? tham kh?o n?u. Trong tr??ng h?p b?n mu?n hoa h?ng ? m?c cao h?n thì b?n có th? liên h? tr?c ti?p ?? ???c t? v?n và trao ??i c? th?.

Thông th??ng các m?c hoa h?ng t? Agen SV288 ?á gà s? ???c g?i vào 1 l?n/ tu?n. C? th? là khung gi? 8h t?i vào ngày cu?i tu?n (Ch? Nh?t). Nên b?n c?n ??c bi?t chú ý.

T? khóa: agent sv288 ?á gà ?n ti?n, agent sv288 ?á gà ?n, agent sv288 ?á gà casino, agent sv288 ?á gà campuchia, agent sv288 ?á gà campuchia, agent sv288 ?á gà download, agent sv288 ?á gà ??ng nh?p, agent sv288 ?á gà ??p, agent sv288 ?á gà gi?i, agent sv288 ?á gà live, agent sv288 ?á gà link, agent sv288 ?á gà online, agent sv288 ?á gà org, agent sv288 ?á gà online casino, agent sv288 ?á gà qua m?ng.

L?i ích khi tr? thành ??i lý c?a SV288.com

L?i ích tr? thành ??i lý SV288.com

Qu?n lý ng??i ch?i
 • C?ng ?i?m cho các thành viên tham gia.
 • C?p tài kho?n.
 • Chuy?n ti?n thành viên.
 • Qu?n lý các thông tin t? ng??i ch?i.
 • Gi?i ?áp các câu h?i t? ng??i ch?i.
Giao d?ch v?i ??i lý
 • Nh?n ch??ng trình khuy?n mãi t? nhà cái và ?? xu?t.
 • Nh?n hoa h?ng.
 • H? tr? các v?n ?? phát sinh.

Trên ?ây là nh?ng thông tin c?n thi?t t? trang ?á gà SV288.com ?ã ???c VN138.Biz trình bày chi ti?t nh?t ? phía trên. Qua bài vi?t này hy v?ng b?n có th? ??ng ký ???c tài kho?n c?a mình ?? tham gia các tr?n cá c??c, ?á gà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!