Soi kèo tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers 1h30 26/04

Soi kèo tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers
Bình ch?n

Soi kèo tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers lúc 1h30 ngày 26/04 s? ???c c?p nh?t chính xác b?i các nhà chuyên gia hàng ??u trong l?nh v?c soi kèo bóng ?á. M?i chi ti?t s? ???c nêu rõ ngay bài vi?t d??i ?ây. 

Góp s?c cho giai ?o?n n??c rút c?a mùa gi?i h?ng 2 Anh 2021/2022 n?m nay, chuyên gia soi kèo tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers hy v?ng s? t?o nên m?t k? tích cho chuy?n thi ??u vào tu?n t?i. Tr??c khi tham gia kèo ??u, anh em ??ng quên tham kh?o ý ki?n nh?n ??nh t?i nhà cái VN138 này nhé!

T?ng h?p nh?n ??nh v? tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers

T?ng h?p nh?n ??nh v? tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers
T?ng h?p nh?n ??nh v? tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers

Vào lúc 1h30p ngày 26/04 t?i ?ây, các chi?n binh nhà Preston North End s? có cu?c ti?p ?ón các v? khách ??n t? nhà Blackburn Rovers trong khuôn kh? vòng thi ??u 44 m?i nh?t. Sau nhi?u n?m ng?p l?n, có th? nói ?ây là giai ?o?n kh?i sáng c?a “nh?ng chú h?i t?c” cho s? tr? l?i l?n này. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t, ch? nhà Preston North End n?m nay ?ang ph?i tr?i qua nhi?u tình c?nh éo le. Tính t? ??u mùa gi?i ??n nay, d??ng nh? nh?ng khó kh?n luôn c?n tr? “The Lilywhites” trong m?i l?n thi ??u. Ch?ng ???ng ?ang có d?u hi?u sa sút tr?m tr?ng khi hi?n t?i, v? trí ?ang ??ng là th? h?ng 15

V?i s? quay tr? l?i l?n này, các anh hùng ??i khách Blackburn Rovers mong mu?n ??t ???c m?c tiêu l?n h?n ?? l?y l?i v? th? c?a mình trên th? tr??ng bóng ?á. ???c bi?t ??n là ??i bóng s? h?u nh?ng ngôi sao t?a n?ng nên ? th?i ?i?m hi?n t?i, ??i tuy?n này ?ang r?t h?ng kh?i khi tr? t?i v? trí th? 8 cùng 63 ?i?m t?ng, t?o kho?ng cách khá xa so v?i ch? nhà.

T?i ?ây, c? 2 ??i ??u ?ang g?p ph?i nh?ng t?n th?t nh?t ??nh. Th? nh?ng, nên nh? ? 6 cu?c ??ng ?? g?n nh?t, Blackburn Rovers ?ã th?ng 2, ch? nhà th?ng 3 cùng hòa 1 tr?n. Tuy nhiên, theo ý ki?n m?i nh?t thì d?u sao ?oàn quân Mowbray, Tony có s? hoàn h?o h?n v? phía l?c l??ng. Trong khi ?ó, Preston North End ?ang s? h?u l?i th? sân nhà, vì v?y tr?n ??u này h?a h?n mang ??n k?t qu? hòa vào chung cu?c. 

??i hình có m?t d? ki?n cho tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers

D? ki?n ??i hình có m?t tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers
D? ki?n ??i hình có m?t tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers

Sau ?ây là ??i hình có m?t d? ki?n c?a các c?u th? cho tr?n ??u Preston North End vs Blackburn Rovers t?i sân v?n ??ng DeepdaleVN138 t?ng h?p ???c:

  • Preston North End: Iversen, Cunningham, Storey, Lindsay, Earl, McCann, Whiteman, Berg, Browne, Jakobsen, Maguire.
  • Blackburn Rovers: Pears, Wharton, Lenihan, Hecke, Pickering, Davenport, Travis, Nyambe, Buckley, Brereton, Khadra.

Soi kèo l?n ?? s?c gi?a Preston North End vs Blackburn Rovers

Soi kèo Preston North End vs Blackburn Rovers 1h30p 26/04/2022
Soi kèo Preston North End vs Blackburn Rovers 1h30p 26/04/2022

M?c dù ?ang v??ng ph?i m?t s? b?t l?i th? nh?ng ch?c ch?n th?y trò hu?n luy?n viên Lowe, Ryan s? bi?t cách ?i?u ch?nh ?? cho ra chi?n l??c thi ??u phù h?p nh?t. Còn v? phía ??i th?, ?i?u mà Blackburn Rovers c?n làm ngay lúc này ?ó chính là s? n? l?c và t?p trung thi ??u cao ??. V?i t? l? kèo Châu Á ?n ??nh s?n là 1.01*0*0.87 thì c?a hòa s? là c?a c??c sáng giá nh?t ?êm nay. 

? sàn giao d?ch tài x?u, c? Preston North End vs Blackburn Rovers ??u có ???c nh?ng thành tích ?áng n? trong th?i gian g?n ?ây khi luôn t?o nên nhi?u c?n m?a bàn th?ng. Do ?ó, ?ây là c? s? ?? anh em hoàn toàn tin t??ng vào c?a tài cùng m?c 1.06*2.5*0.81.

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n ??u: 

  • Hi?p 1: Preston North End 1-0 Blackburn Rovers
  • C? tr?n: Preston North End 2-2 Blackburn Rovers

Bài vi?t v?a r?i là thông tin soi kèo tr?n Preston North End vs Blackburn Rovers 1h30 ngày 26/04 chi ti?t nh?t mà VN138 có ???c, mong r?ng s? giúp ích không nh? cho anh em trên s? nghi?p cá c??c c?a mình. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!