Soi kèo tr?n bóng Everton vs Leicester City lúc 1h45p ngày 21/04

Soi kèo tr?n bóng Everton vs Leicester City
Bình ch?n

Soi kèo tr?n bóng Everton vs Leicester City lúc 1h45p ngày 21/04 s? là n?i dung chính mà VN138 mu?n chia s? ??n anh em ? bài vi?t này. Nghiên c?u và phân tích th? tr?n tr??c gi? bóng l?n s? giúp h?i viên có ???c thông tin chu?n xác nh?t ? các sàn giao d?ch cá c??c hôm nay. 

Nh? thông tin s? l??c ??n t? chuyên gia soi kèo tr?n Everton vs Leicester City thì c? 2 s? là cu?c ?? s?c t?o nên nhi?u s? h?p d?n và k?ch tính. Cùng xem ngay tin t?c nh?n ??nh cho tr?n ??u này v?i VN138 nhé!

C?p nh?t thông tin nh?n ??nh v? tr?n Everton vs Leicester City

C?p nh?t thông tin nh?n ??nh tr?n Everton vs Leicester City
C?p nh?t thông tin nh?n ??nh tr?n Everton vs Leicester City

T?i l?n góp s?c cho mùa gi?i ngo?i h?ng Anh 2021/2022 n?m nay, ?oàn quân nhà Everton s? ph?i ti?p ?ón các c?u th? ??n t? Leicester City. Có th? nói r?ng, màn ??i ??u t?i sân v?n ??ng Goodison Park l?n này s? gây nên không ít tranh cãi khi c? 2 ?ang có thành tích thi ??u khá ngang tài ngang s?c

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t thì ? ??u mùa gi?i, Everton có ???c nh?ng màn ??u t??ng ??i t?t. Th? nh?ng càng v? sau, m?c tiêu gi? v?ng t?m vé tr? h?ng d??ng nh? không còn kh? quan khi “The Blues” liên ti?p g?p các khó kh?n ??n t? phía c?u th? thi ??u. Hi?n t?i, h? ?ang ??ng t?i v? trí 17, ch? cách nhóm c?m ?? 4 ?i?m

Không kh?m khá h?n so v?i ch? nhà n?m nay, các v? khách ??n t? Leicester City c?ng b? ?nh h??ng tr?m tr?ng b?i ??i d?ch covid 19 trong th?i gian qua. Tuy nhiên, vi?c mang v? 3 chi?n th?ng và 2 hòa ? 5 l?n ra sân g?n nh?t ?ã giúp “The Foxes” c?i thi?n ???c th? h?ng và hi?n ?ang ??ng t?i v? trí s? 9 trên b?ng x?p h?ng m?i nh?t. 

Tình hình không h? ??n gi?n khi mà v?a qua, Everton vs Leicester City ?ang g?p v?n ?? ? phía l?c l??ng, thi?u v?ng các chân sút lão làng. Chuyên gia nh?n ??nh tr?n ??u này s? r?t khó kh?n trong vi?c phân b?i th?ng thua và k?t qu? hòa ?ang chi?m nhi?u ph?n tr?m x?y ra. 

Soi kèo và d? ?oán t? s? tr?n ??u Everton vs Leicester City

Soi kèo Everton vs Leicester City 1h45p 21/04/2022
Soi kèo Everton vs Leicester City 1h45p 21/04/2022

V?i m?t tình th? nh? hi?n nay, th?y trò Lampard, Frank ?ang ra s?c duy trì chi?n công phòng ng? t??ng ?ng nh? mùa n?m ngoái. Th? nh?ng, ?oàn quân Rodgers, Brendan c?ng ?ang tìm ra ph??ng án t?i ?u ?? kh?c ph?c th?c tr?ng l?c l??ng này. Sau khi nghiên c?u c?n tr?ng, chuyên gia soi kèo th?ng nh?t d? ?oán các kèo c??c nh? sau:

Soi kèo Châu Á handicap

V?i m?c ch?p mà nhà cái ?ang ?n ??nh cho tr?n Everton vs Leicester City0.81*0*1.08 thì cho th?y s? ?ánh giá v? 2 chi?n binh này ?ang là ngang nhau. ?i?u ??c bi?t ? ?ây là Everton ?ang có ?i?m t?a t?i sân nhà c?a mình, vì v?y l?a ch?n ch? nhà ? th?i ?i?m này v?n là quy?t ??nh an toàn nh?t.

Ch?n: Everton

Soi kèo tài x?u

Soi kèo tài x?u tr?n Everton vs Leicester City
Soi kèo tài x?u tr?n Everton vs Leicester City

Trong l?ch s?, có ??n h?n 50% các l?n ??i ??u gi?a 2 ??i ??u cho ra k?t qu? n? tài v?i 3 bàn th?ng tr? lên. Do ?ó, ng??i hâm m? có th? hy v?ng m?t tr?n ??u k?ch tính và cam go này s? mang ??n nhi?u pha l?p công thuy?t ph?c. 

Ch?n: c?a tài 

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n ??u:

  • Hi?p 1:  Everton 1-0 Leicester City
  • C? tr?n:  Everton 2-2 Leicester City

Sau ?ây là danh sách ??i hình thi ??u d? ki?n mà VN138 c?p nh?t m?i nh?t:

  • Everton: Begovic, Coleman, Holgate, Keane, Mykolenko, Gordon, Gomes, Gbamin, Gray, Calvert-Lewin, Rondon.
  • Leicester City: Schmeichel, Thomas, Vestergaard, Benkovic, Castagne, Dewsbury-Hall, Soumare, Choudhury, Lookman, Pérez, Albrighton.

Nh? v?y, VN138 v?a mang ??n tin t?c soi kèo tr?n bóng Everton vs Leicester City lúc 1h45p ngày 21/04 ??y ?? nh?t. Anh em ??ng quên theo dõi chúng tôi ?? có ???c nh?ng thông tin bóng ?á m?i nh?t nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!