D? ?oán t? s?, soi kèo Sunderland vs Lincoln 12/01 H?ng 3 Anh

Soi kèo Sunderland vs Lincoln
Bình ch?n

Các thông tin d? ?oán t? s?, soi kèo Sunderland vs Lincoln vào ngày 12/01/2022 t?i gi?i H?ng 3 Anh. Cùng v?i ?ó ?em ??n cho b?n các phân tích chuyên môn, d? ?oán k?t qu?, t? s? tr?n Sunderland vs Lincoln và t? l? bóng ?á, th?ng kê bên l? chính xác.

Tr?n ??u gi?a Sunderland và Lincoln t?i H?ng 3 Anh ???c nhi?u fan bóng ?á ch? ??i, nh?t là nh?ng ng??i là fan ??i bóng v?i bi?t danh “Mèo ?en” ?ình ?ám Sunderland. ?? ?oán bi?t k?t qu?, d? ?oán t? s? tr?n ??u này, m?i b?n ??c các nh?n ??nh d??i ?ây t? Nhà cái VN138!

Soi kèo Sunderland vs Lincoln 12/01 H?ng 3 Anh

Nh?n ??nh tr?n Sunderland vs Lincoln 20/01/2022 H?ng Anh 3
Nh?n ??nh tr?n Sunderland vs Lincoln 20/01/2022 H?ng Anh 3

Tr?n c?u gi?a Sunderland và Lincoln gi?i H?ng 3 Anh League One s? di?n ra vào ngày 12/01/2022 vào lúc 2h45

Theo ?ánh giá soi kèo Sunderland vs Lincoln, t??ng quan tr?n ??u khá chênh l?ch khi ??i Lincoln g?p ph?i Sunderland. ?ây là ??i bóng v?i bi?t danh “Mèo ?en” m?t th?i khi?n nhi?u ??i bóng l?n ph?i dè ch?ng.

Tuy ?ã xu?ng h?ng và ph?i ch?i ? H?ng 3 Anh nh?ng ??i bóng này ?ang ???c k? v?ng s? có th? giành vé tr? l?i Championship. B?i hi?n Sunderland ?ang s? h?u phong ?? t?t, v?i v? trí th? 2 trên b?ng x?p h?ng League One và 50 ?i?m.

Tình hình thi ??u g?n ?ây c?a Sunderland

?ánh giá thành tích Sunderland g?n ?ây
?ánh giá thành tích Sunderland g?n ?ây

Hi?n t?i Sunderland ch? kém ??i d?n ??u b?ng 1 h?ng do kém h?n v? ch? s? ph? và ch?i ít h?n 1 tr?n.

T? ??u gi?i ??n nay, Sunderland ?ã có ???c 15 tr?n th?ng, 5 tr?n hòa và ch? ?? thua 5 tr?n. Trong nh?ng l?n thi ??u g?n ?ây, thành tích thi ??u c?a “Mèo ?en” khá t?t khi không ?? thua tr?n nào, v?i 2 chi?n th?ng và 1 tr?n hòa.

? tr?n ti?p theo khi g?p Lincoln, ??i bóng này có kh? n?ng giành chi?n th?ng cao theo d? ?oán t? s?, soi kèo Sunderland vs Lincoln t? VN138. B?i ??i bóng ?ang có phong ?? t?t ?n ??nh trong khi các v? khách ?ang khá v?t v? ?? tr? h?ng.

Thành tích c?a Lincoln g?n ?ây

Hi?n Lincoln ch? m?i mang v? ???c 25 ?i?m v?i thành tích khiêm t?n là 6 chi?n th?ng, 7 tr?n hòa và 10 th?t b?i. Vì v?y mà Lincoln ch? h?n ??i khách 2 ?i?m m?c dù có s? tr?n thi ??u nhi?u h?n 1 tr?n.

Tuy không có ?u th? l?n tr??c nhóm c?m ?èn ?? nh?ng thành tích sân nhà c?a Lincoln c?ng ???c ?ánh giá cao, v?i 10/12 tr?n th?ng trên sân nhà. Nh? ?ó tr?n ??u h?a h?n s? khá h?p d?n cho ng??i hâm m?.

Nh?n ??nh các cu?c ??i ??u tr??c ?ây c?a 2 ??i

T? mùa gi?i n?m 2019/20, hai ??i m?i ch? g?p nhau 8 l?n. Tuy nhiên Sunderland là ??i ???c ?ánh giá cao h?n v?i t?ng c?ng ??n 4 chi?n th?ng, trong khi Lincoln ch? có 2 l?n ?ánh b?i ???c ??i th?.

? l??t ?i tr??c, Sunderland c?ng có ???c chi?n th?ng 2 – 1. Vì v?y k?t qu? soi kèo Sunderland vs Lincoln ? l??t v? c?ng s? nghiêng v? ??i “Mèo ?en”.

T? l? Tài/X?u tr?n Sunderland vs Lincoln

Tài/x?u Sunderland vs Lincoln
Tài/x?u Sunderland vs Lincoln

Sunderland ?? l?i ?n t??ng m?nh m? trong mùa League One này v?i nhi?u bàn th?ng chung cu?c m?i tr?n ??u. Tính ??n nay ??i bóng này ?ã có ??n 50 bàn th?ng và là con s? ?n t??ng khi so sánh v?i thành tích c?a ??i th?.

??i m?t v?i Lincoln, Sunderland ???c d? ?oán s? không g?p khó kh?n ?? có chi?n th?ng ??m ?à theo thông tin soi kèo Sunderland vs Lincoln.

D? ?oán t? s?, k?t qu? Sunderland vs Lincoln

D? ?oán t? s? Sunderland vs Lincoln
D? ?oán t? s? Sunderland vs Lincoln

V?i nh?ng phân tích trên, có th? d? ?oán t? s? tr?n Sunderland vs Lincoln là 3 – 1 v?i chi?n th?ng thu?c v? ??i Sunderland.

??i hình d? ki?n 

??i hình d? ki?n c?a Sunderland vs Lincoln trong tr?n này nh? sau:

  • Sunderland: Hoffmann, Neil,  Broadhead, Stewart Winchester, Embleton, Wright, Flanagan, Doyle, Hume, Pritchard.
  • Lincoln: Montsma, N’Lundulu, Scully, Robson, Fiorini, Bridcutt, Griffiths, Poole, Eyoma, Sörensen, Adelakun.

Trên ?ây là các thông tin d? ?oán t? s?, soi kèo Sunderland vs Lincoln 12/01 H?ng 3 Anh t? VN138. Hi v?ng qua ?ó, b?n s? có ???c nh?ng giây phút xem tr?n ??u h?p d?n và ?oán trúng k?t qu?. N?u b?n mu?n tham d? các game ??t c??c k?ch tính t?i VN138, hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!