Soi kèo m?i nh?t tr?n Blackpool vs Birmingham City 21h00 18/04

Soi kèo m?i nh?t tr?n Blackpool vs Birmingham City
Bình ch?n

Soi kèo m?i nh?t tr?n Blackpool vs Birmingham City lúc 21h00 ngày 18/04 s? ???c các chuyên gia hàng ??u nghiên c?u và phân tích k? l??ng. Nh?ng tin t?c phong ?? ch?c ch?n là nh?ng c? s? giúp anh em ch?t kèo chu?n xác nh?t ngay t?i bài vi?t mà VN138 mang ??n hôm nay. 

D?a vào nh?ng d? ?oán cùng s? li?u m?i nh?t v?a qua v? phong ?? thi ??u ? n?i dung này giúp quý v? soi kèo tr?n Blackpool vs Birmingham City. Anh em hãy nhanh chóng theo dõi sâu h?n cùng nhà cái VN138 nhé!

Nh?n ??nh m?i nh?t v? tr?n Blackpool vs Birmingham City

Nh?n ??nh m?i nh?t cho tr?n Blackpool vs Birmingham City
Nh?n ??nh m?i nh?t cho tr?n Blackpool vs Birmingham City

T?i vòng ??u th? 43 c?a mùa gi?i h?ng nh?t Anh m?i nh?t, các chi?n binh nhà Birmingham City s? có cu?c tham quan ??n sân nhà Bloomfield Road c?a các c?u th? Blackpool. L?ch thi ??u t?i ?ây c?a 2 ??i s? quy?t ??nh v? s? phân b? l?c l??ng ??i bóng thi ??u trên các ??u tr??ng và m?t ?? ra sân s?p t?i nên h?a h?n s? t?o nên nh?ng k? tích ?n t??ng. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u t?i b?ng x?p h?ng m?i nh?t, “The Mechs” hi?n ?ang ??ng t?i th? h?ng 16 v?i 53 ?i?m, so v?i ??i th? n?m nay thì ch? nhà ch? cao h?n 3 h?ng. Th? nh?ng, v?i phong ?? hi?n t?i khi mà Blackpool ch? mang v? 1 chi?n th?ng ? 5 l?n ra sân v?a qua thì h? s? khó lòng mà gi? ???c th? h?ng này lâu h?n.

? phía ??i th?, “The Blues” ???c nhi?u chuyên gia chú ý ??n b?i dù t?i sân khách hay sân nhà, t? tr??c ??n nay Birmingham City luôn có ???c nh?ng màn ??u vô cùng xu?t s?c. Do ?ó, v?i m?t ch? nhà ?ang th?t th??ng nh? hi?n nay thì kh? n?ng t?o b?t ng? c?a th?y trò hu?n luy?n viên Bowyer, Lee David là khá cao. 

Ngoài ra, n?u xét v? thành tích g?n nh?t thì Birmingham City c?ng ch?a có quá nhi?u s? n?i b?t và k?ch b?n ??u t??ng t? nh? ch? nhà. Th? nh?ng t?i 5 l?n ch?m m?t Blackpool vs Birmingham City trong l?ch s?, có ??n 3 chi?n th?ng ??u nghiêng v? ??i khách, ?oàn quân Critchley, Neil ch? may m?n duy nh?t 1 l?n và cu?i cùng là 1 tr?n hòa ???c kh?i x??ng. Chúng ta v?n có th? hy v?ng chi?n tr?n này s? m? ra k?t qu? hòa và Blackpool s? có c? h?i t?a sáng. 

Thông tin v? ??i hình ra sân d? ki?n cho tr?n Blackpool vs Brimingham City

Thông tin ??i hình d? ki?n tr?n Blackpool vs Birmingham City
Thông tin ??i hình d? ki?n tr?n Blackpool vs Birmingham City

? l?n thi ??u ?ang ???c di?n ra c?n k?, d??i ?ây là nh?ng thông tin v? ??i hình ra sân d? ki?n gi?a 2 ??i tuy?n này mà VN138 ?ã t?ng h?p ???c là:

  • Blackpool: D. Grimshaw, R. Keogh, J. Husband, M. Ekpiteta, J. Lawrence-Gabriel, K. Dougall, R. Wintle, J. Bowler, G. Madine, J. Yates, K. Anderson. 
  • Brimingham City: B. Collins, M. Helik, C. Brittain, B. Williams, L. Kitching, J. Moon, R. Palmer, C. Woodrow, D. Cole, A. Leya, C. Styles.

C?p nh?t soi kèo ??u tr?n Blackpool vs Birmingham City

Soi kèo Blackpool vs Birmingham City 21h00 18/04/2022
Soi kèo Blackpool vs Birmingham City 21h00 18/04/2022

? kèo Châu Á, nhà cái ?ang ??a ra m?c ch?p là 0.90*0/0.5*0.98, ?ây là m?c là các v? khách nhà Birmingham City ?ã t?ng h? g?c ??i th?. Tuy nhiên ?ó là v?i sân nhà và tình th? s? s?m thay ??i khi l?n này, Blackpool s? t?n d?ng 60% th?i c? c?a mình t? các chuyên gia soi kèo ?? ghi bàn nhanh chóng ? 90 phút ra sân. 

Ch?n: Blackpool

V?i m?c tiêu gi? ???c t?m vé tr? h?ng n?m nay nên c? Blackpool vs Birmingham City ??u ?ang s? d?ng l?i ?á r?t c?n tr?ng, h? th??ng ?á ch?m và tích l?y t?ng ?i?m s? có th?. H?n n?a, các tr?n ra sân v?a qua c? 2 ??i ??u mang v? trên 70% nh?ng k?t qu? n? x?u nên c?ng t? ?ó, anh em hãy t? tin và m?nh d?n cho c?a c??c này. 

Ch?n: c?a x?u

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n bóng:

  • Blackpool 1-0 Birmingham City (hi?p 1)
  • Blackpool 2-2 Birmingham City (c? tr?n)

Qua nh?ng th?ng kê chi ti?t v? soi kèo m?i nh?t tr?n Blackpool vs Birmingham City lúc 21h00 ngày 18/04VN138 mang ??n trên ?ây, hy v?ng s? giúp ph?n ??t c??c c?a quý h?i viên s? tr? nên thu?n l?i h?n. Chúc anh em thành công!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!