Soi kèo Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 10/03/2022

Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 10/03/2022
Bình ch?n

Các nh?n ??nh, soi kèo Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 ngày 10/03/2022 t?i Champions League chính xác nh?t có trong bài vi?t bên d??i ?ây. Cùng v?i ?ó là các t? l? Tài X?u, kèo Châu Âu, Châu Á tr?n Manchester City vs Sporting Lisbon.

Tr?n c?u gi?a ??i th?y trò HLV Pep Guardiola và ??i quân HLV Amorim s? di?n ra vào ngày 10/03 s?p t?i ?ây. ?? có ???c các nh?n ??nh tr?n c?u chính xác nh?t, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau c?a VN138!

Soi kèo Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 10/03/2022

Soi kèo Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 10/03/2022
Soi kèo Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 10/03/2022

G?n ?ây Manchester City ?ã h?y di?t ??i ??i di?n c?a B? ?ào Nha v?i t? s? ?n t??ng 5 – 0. V?i ??ng c?p và phong ?? c?c k? t?t, hi?n h? ?ang ? ngôi ??u b?ng x?p h?ng v?i 12 ?i?m theo thông tin t? chuyên m?c chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á.

??i th?y trò HlV Pep Guardiola cùng lúc ?ó c?ng ?ang th?ng tr? ngôi ??u BXH Premier League. H? ?ã v??t qua ???c Peterborough và chính th?c có ???c vé góp m?t t?i t? k?t FA Cup.

Trong khi ?ó ? bên kia sân c?, Sporting Lisbon ?ang thi ??u h?t h?i v?i hàng lo?t tr?n ??u th?t v?ng. T?i Liga Poltugar, ??i nhà ?KV? ch? có ???c màn c?m hòa tr??c Porto.

Cùng v?i ?ó, g?n ?ây h? còn b? ??i kèo d??i là Maritimo c?n chân. ?áng nói h?n, ??i bóng này l?i b? lo?i kh?i cúp qu?c gia ngay trên sân nhà b?i Porto.

Vì v?y tr?n Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 10/03/2022 ???c VN138 nh?n ??nh là tr?n ??u ??y khó kh?n v?i Sporting Lisbon.

T? l? kèo bóng ?á tr?n c?u

T? l? kèo bóng ?á Manchester City vs Sporting Lisbon
T? l? kèo bóng ?á Manchester City vs Sporting Lisbon

Các thông tin t? l? Tài X?u, t? l? kèo Châu Á, Châu Âu tr?n Manchester City vs Sporting Lisbon ???c ?n ??nh b?i nhà cái ?ã t?ng h?p trong b?ng trên. Cùng v?i ?ó là các phân tích kèo nhà cái chi ti?t ngay bên d??i.

Phân tích kèo Tài X?u

Th?c l?c chênh l?ch c?a hai ??i c?ng nh? th?t b?i ? tr?n l??t ?i khi?n vi?c Sporting Lisbon ch?i bùng n? trong tr?n t?i là không th?. Nh?t là khi h? ph?i làm khách trên sân c?a Manchester City.

Trong khi ?ó, Manchester City nhi?u kh? n?ng s? ch?n thi ??u an toàn và ch?c ch?n ?? b?o v? thành qu?. B?i ??i th? c?a h? có hàng th? ???c ?ánh giá hi?u qu? nh?t Premier League lúc này t?i Champions League.

Vì v?y k?t qu? X?u s? r?t d? x?y ra v?i:

  • Hi?p 1: ch?n X?u 1 1/4.
  • C? tr?n: ch?n X?u 3 1/4.

Kèo Châu Á

? tr?n l??t ?i, Manchester City ?ã d? dàng có ???c t? s? 4 – 0 ngay hi?u ??u. Tuy nhiên hi?p 2 h? ?ã rút ?i hàng lo?t tr? c?t và không bung h?t s?c.

Vì v?y tr?n ??u l?n nhi?u kh? n?ng s? di?n ra gi?ng hai tr?n ?ã qua. ??i bóng này s? ch? ??ng gi? chân ??i th? trong khi Sporting Lisbon c?ng ch? c? g?ng không v? tr?n s?m quá.

  • Hi?p 1: ch?n Sporting Lisbon +1.
  • C? tr?n: ch?n  Sporting Lisbon +2 1/4.

T? l? kèo Châu Âu

Trong tr?n l??t ?i, nhà ?KV? Liga Portugal ?ã th?ng cách bi?t ??i th? t?i 5 – 0. Cùng v?i ?ó h? ?ã không bung s?c ? hi?p 2. Nh? ?ó ta ?ã th?y ???c s? v??t tr?i c?a Manchester City trong m?i m?t so sánh v?i ??i th?.

Vì v?y trong tr?n ??u ???c thi trên sân nhà ày, kèo Châu Âu tr?n Manchester City vs Sporting Lisbon s? thu?c v? Manchester City.

  • Hi?p 1: hòa.
  • C? tr?n: ch?n Manchester City.

D? ?oán t? s? tr?n Manchester City vs Sporting Lisbon 10/03/2022

D? ?oán t? s? tr?n Man City vs Sporting Lisbon
D? ?oán t? s? tr?n Man City vs Sporting Lisbon

V?i nh?ng thông tin ?ã ???c cung c?p bên trên, d? ?oán t? s? tr?n Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 10/03/2022 nh? sau:

  • Hi?p 1: Manchester City vs Sporting Lisbon: 0-0.
  • C? tr?n: Manchester City vs Sporting Lisbon: 2-0.

Cùng v?i ?ó, d??i ?ây là các thông tin ??i hình d? ki?n thi ??u s?p t?i c?a hai ??i:

  • Manchester City: Zackary Steffen, Joao Cancelo, Nathan Ake, John Stones, Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Fernando Luis Roza, Fernandinho, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Jack Grealish
  • Sporting Lisbon: Antonio Adan Garrido, Zouhair Feddal, Sebastian Coates Nion, Goncalo Inacio, Matheus Reis de Lima, Matheus Luiz Nunes, Joao Palhinha, Pedro Porro, Pedro Goncalves, Pablo Sarabia Garcia, Joao Paulo Dias Fernandes

Bên trên là các thông tin soi kèo Manchester City vs Sporting Lisbon 03h00 ngày 10/03/2022 t? VN138. N?u b?n có nhu c?u tham gia các kèo c??c th? thao, bóng ?á ch?t l??ng thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!