H??ng D?n Cách Rút Ti?n VN138 ??n Gi?n Không T?n Phí

Cách rút ti?n t?i VN138
5/5 - (1 bình chọn)

Sau khi tham gia cá c??c tr?c tuy?n th?ng thì ng??i ch?i ??u mong mu?n mình rút ???c s? ti?n th??ng nhanh chóng. Vì v?y, h??ng d?n cách rút ti?n VN138 ??n gi?n không t?n phí là thông tin ???c chúng tôi mang ??n trong bài vi?t hôm nay.

Có nhi?u nhà cái có quá trình rút ti?n th??ng khá khó kh?n cho ng??i ch?i, nh?ng VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái h? tr? anh em rút ti?n nhanh chóng và ??n gi?n. ?? tìm hi?u thông tin chi ti?t, hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây t? VN138 nhé.

Các ngân hàng h? tr? rút ti?n VN138

Có nhi?u ngân hàng h? tr? rút ti?n
Có nhi?u ngân hàng h? tr? rút ti?n

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, h?u h?t các h? th?ng ngân hàng t?i Vi?t Nam ??u h? tr? ng??i ch?i th?c hi?n quá trình rút ti?n khi cá c??c tr?c tuy?n. Các ngân hàng h? tr? rút ti?n có th? k? ??n nh?:

Khi th?c hi?n rút ti?n thông qua các ngân hàng này thì ng??i ch?i s? nh?n ???c nhi?u l?i ít h?n. Vì v?y, khi anh em ??ng ký tài kho?n thì chúng tôi khuy?n khích nên ??ng ký b?ng các tài kho?n ngân hàng trên.

H??ng D?n Cách Rút Ti?n VN138 ??n Gi?n Không T?n Phí

?? giúp rút ti?n nhà cái VN138 m?t cách nhanh chóng, ??n gi?n và thành công thì d??i ?ây là h??ng d?n 3 b??c chi ti?t chúng tôi mang ??n cho anh em.

Cung c?p thông tin tài kho?n ngân hàng

?i?n thông tin tài kho?n ngân hàng
?i?n thông tin tài kho?n ngân hàng

?ây là b??c ??u tiên dành cho nh?ng ng??i m?i tham gia nhà cái VN138. Ngoài ra, n?u mu?n rút ti?n v? ngân hàng khác thì b?n c?ng ph?i ?i?n m?t s? thông tin tài kho?n ngân hàng.

??u tiên c?n ??ng nh?p vào tài kho?n cá c??c VN138 c?a mình. Click vào tên ??ng nh?p c?a mình ? góc trên bên ph?i giao di?n màn hình. Sau ?ó, ch?n vào “Tài Kho?n”, ch?n ti?p m?c “Thêm Tài Kho?n Ngân Hàng”.

T?i ?ây, ?i?n các thông tin ???c yêu c?u t? nhà cái bao g?m:

 • Thông tin tên tài kho?n ngân hàng: Tên này s? ???c c?p nh?t tài kho?n b?n ??ng ký t?i VN138.
 • Tên ngân hàng: L?a ch?n 1 ngân hàng mà b?n dùng ?? giao d?ch t?i nhà cái VN138.
 • ?i?n s? tài kho?n ngân hàng: Nh?p chính xác s? tài kho?n ngân hàng c?a mình.
 • Chi nhánh ngân hàng: Nh?p tên chi nhánh c?a ngân hàng.
 • S? ?i?n tho?i liên h?: S? ???c h? th?ng c?p nh?t s? ?i?n tho?i b?n ??ng ký ban ??u t?i nhà cái VN138.
 • S? ch?ng minh th?: ?i?n s? minh th? chính xác gi?ng v?i s? ??ng ký tài kho?n ngân hàng.

Sau khi ?i?n các thông tin trên, b?n nh?n ch?n “OK” ?? l?u l?i thông tin tài kho?n ngân hàng mà b?n ?ã cung c?p cho nhà cái ?? ph?c v? vi?c rút ti?n.

Rút ti?n

Sau khi ??ng nh?p vào h? th?ng, nh?n ch?n “Rút Ti?n”. Sau ?ó nh?n “Ti?p T?c” ??n khi hi?n ra thông báo “Chuy?n ti?n t? ví trò ch?i v? ví chính”.

Lúc này, nhà cái VN138 s? t? ??ng chuy?n qu? cho thành viên rút ti?n. Sau khi chuy?n qu?, màn hình rút ti?n s? ???c hi?n th?. Ng??i ch?i ch? c?n ?i?n s? ti?n c?n rút, nh?n ch?n “Rút Ti?n”.

Ti?p theo s? ch?n ngân hàng mà mình ?ã thêm ? b??c 1. Sau ?ó nh?n “Xác Nh?n”, nh? v?y b?n s? ti?n hành rút ti?n v? tài kho?n c?a mình.

B?m xác nh?n giao d?ch rút ti?n thành công

Sau khi nh?n ch?n “Xác Nh?n”, giao d?ch s? ???c g?i t?i nhà cái VN138. Nhà cái s? ti?n hành x? lý giao d?ch trong kho?ng t? 30 phút ??n 2 ti?ng. Sau ?ó b?n s? nh?n ???c ti?n v? tài kho?n c?a mình.

L?u ý khi rút ti?n t?i nhà cái VN138

Các l?u ý
Các l?u ý

Vi?c rút ti?n t?i nhà cái không quá khó nh?ng ?ôi khi v?n còn nhi?u anh em g?p khó kh?n trong quá trình rút ti?n. ?? có giao d?ch rút ti?n nhanh chóng, d? dàng và thành công b?n c?n l?u ý m?t s? ?i?m sau ?ây:

 • ???c mi?n phí duy nh?t 1 l?n rút trong ngày. T? giao d?ch rút ti?n th? 2 tr? ?i, thành vien s? b? tính phí, m?c phí b?ng 5% t?ng ti?n b?n rút v?.
 • Khi nh?p s? ti?n thì c?n b? ?i ba s? 0 cho ?úng ??nh d?ng c?a nhà cái. Ví d?, n?u b?n mu?n rút 10.000.000 VN? thì ch? c?n nh?p 10.000 là ???c.
 • Giao d?ch rút ti?n ch? thành công khi h? tên tài kho?n ngân hàng trùng v?i tài kho?n t?i VN138.
 • S? ti?n ???c nh?n t? các ch??ng trình khuy?n mãi ch? dùng ?? h? tr? cá c??c ch? không ???c rút v? tài kho?n c?a mình.
 • Thành viên c?n tuân th? các ?i?u kho?n và quy ??nh c?a nhà cái. Nh? v?y m?i có th? th?c hi?n các giao d?ch m?t cách nhanh chóng nh?t.

Ngoài ra, trong vòng 24h mà b?n ch?a nh?n ???c ti?n rút v? tài kho?n c?a mình thì hãy nhanh chóng liên h? v?i nhà cái VN138 ?? ???c h? tr? k?p th?i nhé.

T?i sao giao d?ch rút ti?n VN138 b? ch?m?

Vi?c rút ti?n v? tài kho?n c?a mình b? ch?m có ngh?a là sau 24h ng??i ch?i không nh?n ???c ti?n v? tài kho?n c?a mình. Các nguyên nhân gây ra vi?c ch?m giao d?ch là do:

H? th?ng ngân hàng b?o trì ho?c không làm vi?c

M?t giao d?ch rút ti?n t?i nhà cái s? ???c th?c hi?n t? 2 phía là nhà cái và ngân hàng. Theo ?ó:

 • Nhà cái VN138 s? x? lý giao d?ch t? ??ng, do ?ó b?n có th? rút ti?n vào b?t k? th?i ?i?m nào trong ngày.
 • Ngân hàng thì s? không x? lý nh? nhà cái. T?c là nhà cái s? chuy?n l?nh rút ti?n sang ngân hàng. N?u l?nh ?ó ???c chuy?n vào th?i ?i?m ngân hàng ?ang làm vi?c thì giao d?ch s? ???c x? lý ngay.

N?u l?nh rút ti?n ???c chuy?n qua ngay khi ngân hàng không làm vi?c ho?c h? th?ng ?ang ???c b?o trì thì giao d?ch rút ti?n c?a b?n s? b? ch?m và ch?a ???c x? lý nhanh chóng ngay lúc ?ó.

H? th?ng VN138 b?o trì

Tr??ng h?p h? th?ng VN138 ?ang b?o trì thì b?n s? không th?c hi?n ???c giao d?ch rút ti?n nhanh chóng. Sau khi nhà cái x? lý xong h? th?ng thì các giao d?ch rút ti?n c?a b?n s? ???c x? lý nhanh chóng bình th??ng.

Thành viên cung c?p sai thông tin rút ti?n

N?u ?i?n sai thông tin rút ti?n thì b?n s? không ???c h? th?ng x? lý. Lúc này, b?n c?n liên h? v?i nhà cái ?? ???c h? tr? hoàn ti?n cho giao d?ch l?i c?a mình. Thông th??ng s? m?t t? 3-5 ngày làm vi?c ?? ti?n hành hoàn ti?n.

Sau khi ???c hoàn ti?n, b?n ti?p t?c th?c hi?n l?nh rút ti?n nh? h??ng d?n trên. N?u giao d?ch h?p l? thì vi?c rút ti?n s? di?n ra thành công.

Qua ?ây b?n có th? th?y vi?c cung c?p sai thông tin s? làm giao d?ch b? trì hoãn t? 3-5 ngày. Vì v?y, ?ây là m?t lý do làm cho vi?c rút ti?n VN138 b? ch?m.

Thành viên dùng tài kho?n ngân hàng không ???c nhà cái h? tr?

?ây là m?t lý do nhi?u anh em không ?? ý khi ??ng ký tài kho?n t?i VN138. N?u b?n rút ti?n vào m?t tài kho?n ngân hàng không ???c VN138 h? tr? thì giao d?ch c?a b?n ch?m ?i r?t nhi?u.

Nhi?u tr??ng h?p b?n c?n ph?i tr? phí cho các giao d?ch ?ó n?a. Vì v?y, chúng tôi luôn khuy?n khích b?n rút ti?n qua nh?ng ngân hàng ???c nhà cái h? tr?.

Trên ?ây là thông tin v? H??ng D?n Cách Rút Ti?n VN138 ??n Gi?n Không T?n Phí mà chúng tôi mang ??n cho b?n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, hãy nhanh chóng liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!