Phân tích phong ??, nh?n ??nh Liverpool vs Everton 22h30p 24/04

Phân tích phong ??, nh?n ??nh Liverpool vs Everton
Bình ch?n

Phân tích phong ??, nh?n ??nh Liverpool vs Everton lúc 22h30p ngày 24/04 là thông tin ???c chúng tôi t?ng h?p và chia s? ? bài vi?t d??i ?ây. M?i anh em khám phá v? tình th? tr??c tr?n c?a cu?c chi?n này ?ang di?n ra nh? th? nào nhé!

Theo chuyên gia soi kèo tr?n Liverpool vs Everton, kho?ng cách hi?n t?i c?a 2 ??i tuy?n ?ang cách nhau khá xa trên b?ng x?p h?ng m?i nh?t, d? ?oán ?ây là cu?c chi?n ??y nh?c nh?n cho các v? khách n?m nay. ?? bi?t thêm chi ti?t, cùng ?ón xem n?i dung sau ?ây t?i nhà cái VN138

Phân tích phong ?? tr??c th?m bóng tr?n Liverpool vs Everton

Phân tích phong ?? tr??c tr?n Liverpool vs Everton
Phân tích phong ?? tr??c tr?n Liverpool vs Everton

T? ??u mùa gi?i ngo?i h?ng Anh 2021/2022 ??n nay, Liverpool hi?n ?ang gi? ???c phong ?? cùng tinh th?n thi ??u r?t t?t dù là sân nhà hay sân khách. S? duy trì này ?ã th? hi?n rõ nh?t khi ?ang ti?n g?n ??n nh?ng ngày tháng cu?i cùng, “l? ?oàn ??” v?n tr? v?ng t?i v? trí th? 2 cùng 73 ?i?m, ch? kém v? trí ??u b?ng duy nh?t 1 ?i?m mà thôi. 

Nh? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u thì v?a qua, hành trình thi ??u v?i m?c tiêu chi?m ??n chi?c cup c?a Everton vô cùng th?t v?ng. C? th? t?i 5 l?n ra sân g?n nh?t, 2 chi?n th?ng và 3 thua là k?t qu? mà “The Toffees” ?ã có ???c. V?i v? trí th? 17 hi?n có, n?u Everton không s?m c?i thi?n phong ?? thì h? hoàn toàn có th? r?i vào nhóm c?m ?? cùng kho?ng cách ch? là 3 ?i?m

Nh?n ??nh tr?n chi?n bóng ?á Liverpool vs Everton

Nh?n ??nh tr?n chi?n Liverpool vs Everton
Nh?n ??nh tr?n chi?n Liverpool vs Everton

Vào ngày 24/04 t?i sân v?n ??ng Anfield, Everton bu?c ph?i ra sân v?i t? cách là ??i khách c?a các chi?n binh nhà Liverpool. V?i tình th? cùng phong ?? thi ??u khá cách bi?t, chúng ta s? r?t khó ng?n c?n vi?c Liverpool th? hi?n kh? n?ng và t?a sáng trong l?n thi ??u t?i ?ây. 

Do ?ó, không quá b?t ng? khi th?y trò hu?n luy?n viên Klopp, Jurgen s?m t?o nên th? tr?n ch? v?i vài phút ??u ra sân. Còn ? phía ??i th?, vi?c ?oàn quân Lampard, Frank c?n làm lúc này ?ó là thay ??i chi?n l??c n?u mu?n ti?p t?c có m?t trong các tr?n ??u qu?c n?i, nh?t là c?ng c? th? h?ng c?a mình xoay chuy?n theo h??ng tích c?c. 

Soi kèo tr?n ??u Liverpool vs Everton

Soi kèo Liverpool vs Everton 22h30p 24/04/2022
Soi kèo Liverpool vs Everton 22h30p 24/04/2022

Nh? vào vi?c s? h?u l?i th? ??n t? sân nhà c?ng nh? phong ?? c?c k? ?n ??nh nh? hi?n t?i, Liverpool hi?n ?ang ???c gi?i chuyên gia ?ánh giá cao c?a trên tr?n này khi ch?p Everton 0.5/1 bàn theo kèo châu Á. T?i sàn giao d?ch này, anh em không c?n do d? mà l?a ch?n ngay ch? nhà Liverpool tr? thành chi?n binh t?i c?a c??c c?a mình. 

Trong b?i c?nh hi?n nay, tr?n ??i ??u di?n ra gi?a Liverpool vs Everton khó có th? di?n ra nhi?u bàn th?ng l?p công. T?i l?ch s? ??i ??u trong quá kh?, chúng ta không th? quên r?ng ?ã có ??n 3/4 tr?n ??i ??u g?n ?ây c?a hai ??i bóng này ??u ch? có t?i ?a 2 bàn/tr?n, kèm theo ?ó c?a tài ?ang chi?m t?i 64.52% v?i l?i th? ?ang n?m v? phía ch? nhà. Vì v?y, c?a tài s? là ô c??c an toàn nh?t. 

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n ??u:

  • Hi?p 1: Liverpool 1-0 Everton
  • C? tr?n: Liverpool 3-0 Everton

Ti?p ??n là ??i hình ra sân d? ki?n tr?n ??u ???c VN138 c?p nh?t nh? sau:

  • Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Thiago, Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Mane
  • Everton: Pickford, Coleman, Keane, Godfrey, Digne, Allan, Doucoure, Townsend, Gordon, Iwobi, Rondon. 

Nh? v?y, VN138 v?a t?ng h?p và mang ??n nh?ng phân tích phong ??, nh?n ??nh Liverpool vs Everton lúc 22h30p ngày 24/04 chi ti?t nh?t. Mong r?ng nh?ng thông tin này s? góp ích vào hành trình cá c??c c?a anh em thêm may m?n và thành công. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!