Phân tích nh?n ??nh tr?n Barnsley vs Peterborough 21h00 18/04

Phân tích nh?n ??nh tr?n Barnsley vs Peterbrough
Bình ch?n

Phân tích nh?n ??nh tr?n Barnsley vs Peterborough lúc 21h00 ngày 18/04 v?i VN138 tr??c khi tham gia kèo c??c s? giúp anh em có c? s? chi ti?t và ??y ?? nh?t. Xem ngay bài vi?t d??i ?ây ?? có ???c d? li?u c?n thi?t cho cu?c chi?n kh?c li?t này nhé!

Tính ??n nay, bóng ?á là b? môn gi?i trí ch?a bao gi? h? nhi?t trong th?i gian v?a qua. V?i s?c nóng c?a gi?i h?ng nh?t Anh thì soi kèo tr?n Barnsley vs Peterborough h?a h?n ?ang là thông tin ?áng chú ý nh?t c?a b?t k? game th? này. Vì v?y, hãy nghiên c?u và tìm hi?u ngay ? ?ây cùng nhà cái VN138

?ánh giá và nh?n ??nh phong ?? tr?n Barnsley vs Peterborough

Phân tích nh?n ??nh tr?n Barnsley vs Peterbrough
Phân tích nh?n ??nh tr?n Barnsley vs Peterbrough

Sau nhi?u cu?c ki?m ??nh và ch?n l?c k? l??ng, Barnsley s? có cu?c g?p g? v?i Peterborough t?i vòng ??u th? 43 c?a mùa gi?i h?ng nh?t Anh 2021/2022 m?i nh?t. T?i sân v?n ??ng Oakwell Ground, ch?c ch?n s? mang ??n nh?ng kho?nh kh?c khó quên nh?t dành cho quý h?i viên ?ang theo dõi. 

Hi?n t?i, Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u thì v? trí c? Barnsley vs Peterborough ?ang có d?u hi?u xu?ng h?ng tr?m tr?ng khi ??ng t?i nhóm c?m ?? trên b?ng x?p h?ng m?i nh?t. S? h?u 6 tr?n th?ng là k?t qu? c?a 2 ??i tuy?n này ?ã có ???c và “The Reds” ch? góp m?t ít h?n m?t tr?n so v?i ??i th?. 

Trong 5 tr?n thi ??u g?n nh?t, m?i ??i bóng ??u ?ã mang v? cho mình duy nh?t 1 chi?n th?ng tr??c ??i th?. Tuy nhiên, vi?c ph?i ??u hàng tr??c hàng công Middlesbrough v?i t? s? 0-4 v?a qua thì s? có r?t nhi?u kh? n?ng “The Boro” ph?i nh?n thêm m?t tr?n thua n?a trong cu?c ??i ??u v?i Barnsley trong chuy?n làm khách t?i ?ây. 

VN138 c?p nh?t m?i nh?t v? ??i hình thi ??u d? ki?n cho tr?n Barnsley vs Peterborough t? nhà cái nh? sau:

  • Ch? nhà Barnsley: Collins, Helik, Kitching, Moon, Benson, Gomes, Williams, Brittain, Iseka, Cole, Woodrow.
  • ??i khách Peterborough: Pym, Butler, Woodyard, Mark Beevers, Kent, Eisa, Knight, Dembélé, Maddison, Reed, Thompson.

Phân tích kèo ??u bóng ?á tr?n Barnsley vs Peterborough

Soi kèo Barnsley vs Peterborough 21h00 28/04/2022
Soi kèo Barnsley vs Peterborough 21h00 28/04/2022

M?c tiêu c?i thi?n v? trí và gia t?ng b?n l?nh c?a mình trên th? tr??ng qu?c n?i ?ang là h??ng ?i chính mà c? th?y trò nhà Asbaghi, Poya cùng ?oàn quân thi ??u hùng h?u hu?n luy?n viên McCann, Grant ??u mu?n h??ng ??n. Anh em hãy cùng theo dõi nh?ng ý ki?n soi kèo v? tr?n bóng này ???c các chuyên gia th?ng nh?t nh? sau:

Phân tích kèo Châu Á tr?n Barnsley vs Peterborough

V?i s? kh?c li?t c?a mùa gi?i này, d??ng nh? anh em nhà Peterborough v?n ch?a thích ?ng m?t cách tr?n v?n nh?t khi ch?i ngày càng sa sút trên các m?t tr?n. Hi?u ???c r?ng ? th?i ?i?m này, v? trí tr? h?ng là m?c tiêu g?n nh?t c?a các chi?n binh ??i khách n?m nay. 

? kèo Châu Á, nhà cái ?ang ?n ??nh m?c 0.96*0.5*0.92, th? nh?ng n?u v?n gi? mãi tình th? nh? hi?n t?i, s? không quá khó kh?n ?? Barnsley ?ánh g?c tri?t ?? tr??c ??i th?. Và Barnsley hoàn toàn là c?a c??c x?ng ?áng ?? anh em ??u t?.

Phân tích kèo tài x?u tr?n Barnsley vs Peterborough

Phân tích kèo tài x?u tr?n Barnsley vs Peterborough
Phân tích kèo tài x?u tr?n Barnsley vs Peterborough

T?i sàn giao d?ch tài x?u, sau khi tr?i qua 40 tr?n thì Barnsley có ??n 26 bàn ghi x?u, song ?ó thì Peterborough c?ng mang v? 25 bàn t?i c?a tài. V?i m?c kèo áp d?ng là 0.95*2.5*0.91 và t?n h??ng l?i th? ??n t? sân nhà thì Barnsley là ??i sáng c?a h?n trong vi?c giành chi?n th?ng, c?ng nh? c?a x?u s? là ô c??c may m?n cho anh em tham gia. 

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n Barnsley vs Peterborough1-1 (hi?p 1) và 2-1 (c? tr?n). 

Bài vi?t v?a r?i là nh?ng phân tích nh?n ??nh tr?n Barnsley vs Peterborough lúc 21h00 ngày 18/04 ??y ?? và chi ti?t nh?t mà VN138 mu?n g?i g?m ??n anh em. Chúc toàn th? h?i viên có nhi?u may m?n và thành công khi l?a ch?n tham gia cá c??c bóng ?á cho tr?n ??u này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!