Câu l?c b? bóng ?á Norwich – C?p nh?t phong ?? thi ??u 2022

norwich
5/5 - (1 bình chọn)

Norwich – Câu l?c b? bóng ?á ???c quan tâm và theo dõi ? các tr?n thi ??u ? mùa gi?i Ngo?i H?ng Anh v?a qua. Sau ?ây là nh?ng n?i dung gi?i thi?u và c?p nh?t phong ?? thi ??u chi ti?t nh?t do VN138.Biz.

Sau nh?ng cu?c c?nh tranh và giành danh hi?u quy?t li?t thì k?t qu? c?a mùa gi?i Ngo?i H?ng Anh ?ã k?t thúc và Norwich c?ng là ??i bóng có nhi?u bi?n ??ng. Tham kh?o ngay nh?ng c?p nh?t và b?ng thông tin ???c chia s? ? bài vi?t sau ?ây.

Tên ??y ?? Norwich City Football Club
Tên th??ng g?i The Canaries, The Citizens (tr??c n?m 1907)
Sân v?n ??ng Carrow Road, Norwich
S?c ch?a 27,033
Ch? t?ch ?i?u hành Delia Smith, Michael Wynn-Jones

Thông tin câu l?c b? bóng ?á Norwich

Thông tin câu l?c b? bóng ?á Norwich
Thông tin câu l?c b? bóng ?á Norwich

Câu l?c b? Norwich là m?t trong nh?ng ??i tuy?n bóng ?á chuyên nghi?p có m?t t? lâu ??i t?i n??c Anh, và có tr? s? ho?t ??ng chính th?c ? Norwich, Norfolk, Anh. ??i bóng ???c thành l?p vào n?m 1902 v?i 3 thành viên là c?u c?u th? Norwich CEYMS, Robert Webster, Joseph Cowper và Brad Skelly. Và ???c ch?i t?i tr?n ??u tiên v?i ??i Harwich & Parkeston, ? sân Newmarket Road vào n?m 1902.

Trong nh?ng n?m 1958-59, câu l?c b? t?ng ?ánh b?i Tottenham HotspurManchester United t?i vòng chung k?t c?a FA CUP, tuy nhiên sau nhi?u n?m bi?n ??ng thì ??i bóng ?ã g?p nhi?u khó kh?n trong vi?c lên xu?ng h?ng liên t?c và không có s? ?n ??nh. 

??n n?m 2019 thì ??i bóng ?ánh b?i Aston Villa 2-1 và giành t?m vé ??n v?i Ngo?i H?ng Anh, tuy nhiên toàn ??i không th? tr? h?ng lâu và r?t gi?i sau khi v? cu?i mùa ?ó. Sau nhi?u n? l?c thì ??i tuy?n c?ng v? l?i ???c gi?i cao c?p sau khi th?ng vô ??ch H?ng Nh?t Anh n?m 2020/21.

Ban ??u ??i bóng l?y bi?t danh là “The Citizens” tuy nhiên do v? ch? t?ch sau này c?a câu l?c b? có tình c?m v?i Chim Hoàng Y?n nên ?ã ??i bi?t danh thành “The Canaries” c?ng t? ?ó mà ??ng ph?c c?a ??i bóng c?ng có thay ??i v?i màu vàng xen k? ???ng vi?n xanh lá, phù h?p v?i logo hi?n t?i.

???c bi?t câu l?c b? có s? l??ng ng??i hâm m? c?c ?ông và h? c?ng có bài hát dành cho c? ??ng viên là On the Ball, City. ?ây là bài ca ???c nh?n xét là lâu ??i và còn ???c s? d?ng cho ??n ngày nay m?i khi Norwich ra sân s? ???c hát vang. 

Danh sách các c?u th? thi ??u hi?n t?i c?a Norwich

Danh sách các c?u th? thi ??u hi?n t?i c?a Norwich
Danh sách các c?u th? thi ??u hi?n t?i c?a Norwich

Sau ?ây là danh sách các c?u th? ?ang ch?i cho câu l?c b? Norwich vào mùa gi?i qua, và sau mùa cu?c chuy?n nh??ng mùa hè s? có nh?ng thay ??i m?i v? nhân s?. Các anh em có th? ??ng ký tài kho?n t?i VN138.Biz ?? theo dõi nh?ng tin t?c m?i nh?t v? các câu l?c b?. Chi ti?t ??i hình nh? sau:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Tim Krul
2 HV Max Aarons
3 HV Sam Byram
4 HV Ben Gibson
5 HV Grant Hanley (??i tr??ng)
6 HV Christoph Zimmermann (??i phó)
7 TV Lukas Rupp
8 TV Billy Gilmour (m??n t? Chelsea)
10 TV Kieran Dowell
11 TV Przemys?aw P?acheta
14 TV Todd Cantwell
15 HV Ozan Kabak (m??n t? FC Schalke 04)
16 TV Mathias Normann (m??n t? FC Rostov)
17 TV Milot Rashica
18 TV Christos Tzolis
19 TV Jacob Sørensen
20 TV Pierre Lees-Melou
21 HV Brandon Williams (m??n t? Manchester United)
22 T? Teemu Pukki
23 HV Kenny McLean
24 TM Josh Sargent
26 HV Bali Mumba
28 TM Angus Gunn
30 HV Dimitris Giannoulis
33 TM Michael McGovern
35 T? Adam Idah
44 HV Andrew Omobamidele

Phong ?? thi ??u c?a câu l?c b? Chim Hoàng Y?n

Phong ?? thi ??u c?a câu l?c b? Chim Hoàng Y?n
Phong ?? thi ??u c?a câu l?c b? Chim Hoàng Y?n

Hi?n nay câu l?c b? Norwich ?ã hoàn thành gi?i Ngo?i H?ng Anh n?m 2021/22 v?i thành tích 20/20 vô cùng ?áng ti?c. Và h? s? ph?i ti?p t?c xu?ng gi?i và ch? ??i c? h?i ?? giành l?i vé. ?i?u ?ó cho th?y phong ?? c?a ??i bóng ch?a h? ?n ??nh và vi?c c?n ph?i có m?t ??i hình t?t và chi?n thu?t ?úng ??n là bài toán c?n thi?t mà các ban lãnh ??o ph?i tìm ra ?? m? l?i sáng h?n cho câu l?c b?. 

Anh em có th? ??t c??c cho ??i bóng này ? các mùa gi?i sau thông qua nh?ng nhà cái uy tín t?i trang VN138.Biz v?i nh?ng cái tên ?ình ?ám nh? C?ng Game 3IN1BET, Nhà Cái FaFa191, Trang Casino W88, VN138Viet

Danh hi?u ??t ???c sau nhi?u n?m thi ??u c?a Norwich

Danh hi?u ??t ???c sau nhi?u n?m thi ??u c?a Norwich
Danh hi?u ??t ???c sau nhi?u n?m thi ??u c?a Norwich

Ti?p theo ?ây, thì Trang Casino VN138.BIZ s? t?ng h?p nh?ng danh hi?u ?u tú mà ??i bóng Norwich ?ã ghi d?u ???c trong th?i gian v?a qua ?? anh em có th? tham kh?o và tìm hi?u rõ h?n, chi ti?t thành tích nh? sau:

  • Premier League: giành gi?i 3 n?m 1992–93.
  • Gi?i bóng ?á h?ng nh?t Anh: vô ??ch 4 l?n 1971–72, 1985–86, 2003–04, 2018-19; Á quân n?m 2010–11.
  • H?ng nhì Anh: vô ??ch 2 l?n n?m 1933–34, 2009–10; Á quân n?m 1959–60.
  • Cúp liên ?oàn: vô ??ch 2 n?m 1965, 1985; Á quân 2 n?m 1973, 1975.

Trên ?ây là nh?ng thông tin ?ôi nét v? Norwich câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p và nh?ng c?p nh?t m?i nh?t phong ?? hi?n t?i. Mong r?ng anh em s? c?m th?y h?u ích v?i các chia s? c?a VN138.Biz v? ??i bóng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!