Nh?n ??nh th? thao bóng ?á Atalanta vs Verona 2h00 19/04

Nh?n ??nh th? thao bóng ?á Atalanta vs Verona
Bình ch?n

Nh?n ??nh th? thao bóng ?á Atalanta vs Verona lúc 2h00 ngày 19/04 s? là bài vi?t chính th?c mà VN138 mu?n chia s? ??n toàn th? anh em ? n?i dung hôm nay. ??ng b? qua vì ch?c ch?n chúng s? giúp ích r?t nhi?u cho hành trình cá c??c c?a b?n ??y nhé!

T? hào là trang cung c?p tin t?c th? thao m?i nh?t, các phân tích, nghiên c?u, nh?n ??nh ??n t? chuyên gia hàng ??u, chúng tôi còn mong mu?n mang ??n nh?ng ý ki?n soi kèo tr?n Atalanta vs Verona chu?n xác nh?t cho toàn th? h?i viên. Hãy ?ón xem ngay bài vi?t sau ?ây cùng VN138 nhé!

S? l??c phong ?? tr??c tr?n c?a Atalanta vs Verona

S? l??c phong ?? tr??c tr?n c?a Atalanta vs Verona
S? l??c phong ?? tr??c tr?n c?a Atalanta vs Verona

Trong vòng ??u t?i mùa gi?i Serie A 2021/2022 t?i ?ây, anh em nhà Atalanta s? có c? h?i ???c trình di?n khi ti?p ?ón ?oàn quân ??n t? Verona trên sân v?n ??ng Gewiss c?a mình. Các chuyên gia nh?n ??nh bóng ?á ??u hy v?ng v?i l?n ?? s?c t?i ?ây, Atalanta s? s?m t?o nên k? tích xu?t chúng. 

Nh? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u v? thành tích thi ??u trong th?i gian v?a qua, thì Atalanta có nhi?u c?i thi?n ?áng khen ng?i khi luôn có nh?ng chu?i chi?n th?ng k? t? ??u mùa gi?i ??n nay. Dù cho ? l?n thi g?n nh?t tr??c Napoli, “La Dea” ?ã không có ???c may m?n khi ??i hình thi?u v?ng ti?n ??o ch? ch?t, ?ành lùi v? cùng t? s? 1-3.

? phía bên kia, Verona c?ng khá sít sao khi ch? thua ch? nhà n?m nay 3 h?ng t?i b?ng x?p h?ng m?i nh?t v?i 45 ?i?m sau khi k?t thúc 32 tr?n ??u. N?u xét t? ??u mùa gi?i ??n nay, tinh th?n c?a “The Yellow and Blues” c?ng không có quá nhi?u s? n?i b?t, nh?ng l?i ?ánh c?a h? ??u ch? mang tính cách an toàn, có l? ?ây là chi?n l??c c?a th?y trò Tudor, Igor v?i mong mu?n gi? ???c t?m vé tr? h?ng n?m nay. 

Ý ki?n nh?n ??nh bóng ?á tr?n Atalanta vs Verona

Ý ki?n nh?n ??nh bóng ?á gi?a Atalanta vs Verona
Ý ki?n nh?n ??nh bóng ?á gi?a Atalanta vs Verona

D?a trên con s? th?ng kê m?i nh?t, ?ây không ph?i là l?n ??u tiên mà 2 ??i bóng này chính th?c ??i ??u v?i nhau. Theo 6 tr?n ?? s?c g?n nh?t, ?oàn quân Gasperini, Gian Piero ?ã khu?t ph?c v?i 4 bàn th?ng, 1 tr?n hòa và không may m?n ? l?n ??u duy nh?t vào tháng 11/2020 tr??c ?ó. 

Ch? b?y nhiêu ?ó thôi chúng ta c?ng c?m nh?n ???c tr?n ??u gi?a Atalanta vs Verona không ??n thu?n là cu?c chi?n giao h?u khi Atalanta s?n sàng có ???c k? tích ? chuy?n ??u l?n này. 

V? ??i hình ra sân d? ki?n, VN138 s? t?ng h?p danh sách m?i nh?t nh? sau:

  • Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Djimsiti, Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle, Pessina, Pasalic, Zapata.
  • Verona: Montipo, Casale, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone.

Soi kèo th? thao m?i nh?t cho tr?n Atalanta vs Verona

Soi kèo Atalanta vs Verona 2h00 19/04/2022
Soi kèo Atalanta vs Verona 2h00 19/04/2022

? kèo Châu Á, chúng ta không quá b?t ng? khi Atalanta ???c s?m vai c?a trên cùng v?i m?c ?n ??nh t? nhà cái là 0.85*0.5/1*1.09. N?u ti?p t?c gi? v?ng và phát huy tinh th?n thi ??u hùng h?u nh? hi?n t?i thì không có lý do gì anh em không nhanh tay ??t ni?m tin vào ??i ch? nhà Atalanta n?m nay.

Cùng nhìn l?i các l?n xu?t hi?n trên các ??u tr??ng v?a qua, có ??n g?n 70% 2 ??i tuy?n này ??u mang v? k?t qu? n? tài cùng t? 3 pha l?p công tr? lên. Vì v?y, anh em hãy ?u tiên s? d?ng c?a tài ?? s?m có ???c may m?n nh?t nh?t. 

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n ??u:

  • Atalanta 1-0 Verona (hi?p 1)
  • Atalanta 3-1 Verona (c? tr?n)

Nh? v?y, VN138 ?ã mang ??n nh?ng nh?n ??nh th? thao bóng ?á tr?n Atalanta vs Verona lúc 2h00 ngày 19/04 chi ti?t nh?t ? bài vi?t này. N?u còn b?t k? th?c m?c nào anh em hãy nhanh chóng liên h? ??n chúng tôi theo thông tin bên d??i.

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!