Nh?n ??nh s?m nh?t tr?n Orebro SK vs Halmstads 12h00 27/04

Bình ch?n

Nh?n ??nh s?m nh?t tr?n ??u Orebro SK vs Halmstads 12h00 ngày 27/04 s? là thông tin tr??c tr?n ??u chính th?c mà VN138 mu?n mang ??n cho h?i viên. N?u b?n ?ang có ý ??nh tham gia ??t c??c ? tr?n ??u này thì nên theo dõi bài vi?t d??i ?ây nhé!

Cu?c ?? s?c kh?c li?t c?a các chi?n binh mùa gi?i Superettan Th?y ?i?n s? s?m ?i ??n h?i k?t ch? vài ngày không lâu t?i ?ây. Do ?ó, anh em hãy xem ngay bài vi?t soi kèo tr?n ??u Orebro SK vs Halmstads ???c t?ng h?p ??y ?? và chi ti?t nh?t t?i nhà cái VN138

Góc nh?n ??nh s?m nh?t v? tr?n ??u Orebro SK vs Halmstads

Góc nh?n ??nh s?m nh?t tr?n Orebro SK vs Halmstads
Góc nh?n ??nh s?m nh?t tr?n Orebro SK vs Halmstads

T?i vòng th? 4 c?a mùa gi?i vô ??ch qu?c gia Th?y ?i?n 2021/2022 s? ???c góp s?c b?i 2 chi?n binh sáng nh?t trên sân v?n ??ng Behrn Arena. Trong ?ó, Halmstads s? ra sân v?i t? cách là ??i khách và ??i nhà không ai khác ?ó chính là anh hùng Orebro SK. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t thì ngay t? ban ??u tr??c ngày di?n ra, ?ã có r?t nhi?u ý ki?n ?ánh giá t? chuyên gia v? kh? n?ng thi ??u gi?a Orebro SK vs Halmstads là nh? nhau. N?u nh? trong 5 tr?n ??u g?n nh?t, “Svartvitt” ?ã mang v? 2 chi?n th?ng thì ? phía “HBK” c?ng có ???c 1 khúc ca kh?i hoàn tr??c Dalkurd FF.

Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, có th? nói r?ng c? h?i v?n ?ang m?m c??i v?i th?y trò hu?n luy?n viên Lantz, Marcus khi m?t l?n n?a, h? s? ???c ch?m trán v?i ?oàn quân Haglund, Magnus ngay t?i thánh ??a c?a mình. Bên c?nh ?ó, v?i v? trí th? 6 trên b?ng x?p h?ng, h?n 3 h?ng so v?i ??i th? càng giúp cho ch? nhà Orebro SK có ???c tinh th?n t?t trong chuy?n ra sân t?i ?ây. 

C?p nh?t ??i hình ra sân d? ki?n cho tr?n Orebro SK vs Halmstads

C?p nh?t ??i hình d? ki?n tr?n Orebro SK vs Halmstads
C?p nh?t ??i hình d? ki?n tr?n Orebro SK vs Halmstads

T?i l?n thi ??u ???c di?n ra vào tu?n t?i ?ây, có nhi?u h?i viên ?ang mong ch? s? góp s?c c?a ??i hình ra sân d? ki?n gi?a Orebro SK v?i các anh em hùng nhà Halmstads ???c c?p nh?t sau ?ây:

  • ??i tuy?n bóng ?á Orebro SK: B. Allain, M. Almeback, D. Bjornkvist, B. Hjertstrand, A. Skovgaard, N. Moro, Jiloan Hamad, N. Besara, J. Martensson, M. Broberg, R. Friday.
  • ??i tuy?n bóng ?á Halmstads: Säfqvist, Andreas Johansson, J. Baffo, A. Bengtsson, E. Kurtulus, J. Allansson, Amir Al-Ammari, S. Kroon, E. Wikström, M. Boman, M. Antonsson.

Soi kèo chính xác v? tr?n ??u kinh ?i?n Orebro SK vs Halmstads

Soi kèo Orebro SK vs Halmstads 12h00 27/04/2022
Soi kèo Orebro SK vs Halmstads 12h00 27/04/2022

Không th? ph? nh?n khi t?i sân khách, c? 2 ??i bóng này ??u không có ???c nh?ng thành tích xu?t s?c. Hi?n nay ? sàn giao d?ch Châu Á, chúng tôi ?ang ghi nh?n m?c kèo ch?p handicap là 0, m?c kèo này cho th?y rõ phong ?? thi ??u c?a 2 chi?n binh này là ngang nhau. Vì v?y, anh em hoàn toàn yên tâm bình ch?n cho ô c?a hòa khi tham gia. 

D?a trên các con s? th?ng kê cho th?y, cu?c chi?n gi?a Orebro SK vs Halmstads trong l?ch s? ??u ch?a t?ng l?p nên các chi?n th?ng v? vang. C? th? ? 10 tr?n ??u g?n nh?t thì ch? duy nh?t 1 l?n di?n ra 3 tr?n ???c ghi bàn. Ngoài ra, hàng công c?a h? không ???c ?ánh giá cao vì thi ??u còn khá l?ng l?o. Do ?ó, c?a tài ?ang là s? chú ý c?a nhi?u chuyên gia soi kèo cùng k?t qu? 1 bàn th?ng ? 90 phút ra sân t?i ?ây. 

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n bóng:

  • Hi?p 1: Orebro SK 1-0 Halmstads
  • C? tr?n: Orebro SK 2-2 Halmstads

Nh? v?y, toàn b? thông tin nh?n ??nh s?m nh?t tr?n Orebro SK vs Halmstads lúc 12h00 ngày 27/04 ?ã ???c VN138 nêu rõ ??y ??. N?u còn v?n ?? th?c m?c nào liên quan thì hãy liên h? ??n chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!