Nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022

Soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes
Bình ch?n

Các thông tin nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022, d? ?oán t? s?, k?t qu? Gil Vicente vs Guimaraes gi?i V?QG B? ?ào Nha chính xác có trong bài vi?t sau. V?i các ý ki?n t? chuyên gia, các ?ánh giá chuyên môn h?u ích d??i ?ây.

Các thông tin t? l? bóng ?á, th?ng kê bên bàn tr??c ngày di?n ra tr?n ??u Gil Vicente vs Guimaraes hi?n ???c r?t nhi?u ng??i yêu th? thao quan tâm. ?? d? án ???c t? s? tr?n ??u này chính xác h?n, hãy ??c ngay các nh?n ??nh sau c?a https://vn138.biz!

Soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022

Nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022
Nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022

Chi?u ngày 11/01/2022 vào lúc 3h15 s? di?n ra tr?n ??u gi?a hai ??i Gil Vicente vs Guimaraes. ?ây là tr?n ??u thu?c khuôn kh? gi?i Vô ??ch Qu?c gia (V?QG) B? ?ào Nha.

??u tiên theo nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes t? VN138, ??i Gil Vicente s? h?u l?i th? thi ??u trên sân nhà. C?ng thêm ?ó, l?i th? cho ??i bóng này càng gia t?ng khi ??i Guimaraes th?i gian qua ?á khá t? t?i sân khách.

?ây v?n d? là hai ??i bóng ???c ?ánh giá là có th?c l?c khá ??ng ??u. Cùng v?i ?ó th? h?ng, thành tích c?a c? Gil Vicente và Guimaraes ??u ??ng ??u. C? hai ??i ??u có th?ng 6, hòa 5, thua 5, có 23 ?i?m và hi?u s? +5. 

Tuy nhiên, theo nh?n ??nh c?a các chuyên gia thì l?a ch?n ph?n th?ng cho ??i ch? sân Cidade de Barcelos – Gil Vicente b?i các phân tích d??i ?ây ngo?i tr? vi?c ???c thi ??u trên sân nhà. 

Thành tích c?a Gil Vicente g?n ?ây

Thành tích thi ??u Gil Vicente g?n ?ây
Thành tích thi ??u Gil Vicente g?n ?ây

Trong khuôn kh? gi?i V?QG, Gil Vicente có phong ?? khá t?t. Trong khuôn kh? 7 vòng g?n nh?t, thành tích c?a Gil Vicente g?n ?ây khá ?n t??ng v?i ??n 4 tr?n th?ng. Còn l?i là 2 tr?n hòa và 1 tr?n thua.

Nh?ng th?ng l?i này giúp ??i bóng th?ng h?ng t?t và là ??i th? ?áng g?m ??i v?i Guimaraes theo Nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente vs  Guimaraes ngày 11/1/2022 t? Nhà cái VN138.

Thành tích c?a Guimaraes g?n ?ây

Thành tích Guimaraes g?n ?ây
Thành tích Guimaraes g?n ?ây

Khi soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes, có th? th?y thành tích g?n ?ây c?a Guimaraes c?ng ??ng ??u v?i Gil Vicente. Thành tích c?a ??i bóng ?á này ???c trình bày ? b?ng trên.

L?ch s? ??i ??u gi?a Gil Vicente vs Guimaraes

Trong các tr?n ??u gi?a Gil Vicente và Guimaraes tính t? n?m 2015, Gil Vicente ???c ?ánh giá cao h?n v?i 2 bàn th?ng và 2 tr?n hòa. S? l?n Gil Vicente ?? thua tr??c Guimaraes ch? là 1 tr?n.

Nh? v?y, theo thông tin soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes, hi?n Gil Vicente ?ang có th? h?ng cao h?n v?i s? bàn th?ng là 23 bàn. Trong khi ?ó Guimaraes x?p ? v? trí th?p h?n v?i cách bi?t xuýt xoát ch? 1 bàn.

Nh?n ??nh tài x?u tr?n Gil Vicente vs Guimaraes

Trong 4 /5 l?n ra sân c?a Gil Vicente c?ng ??u có ít nh?t 3 l?n ghi bàn. ??i v?i ??i Guimaraes, t? l? này là h?n 2 bàn th?ng theo thông tin soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes. 

Theo nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente, t? l? ph?n th?ng thu?c v? Gil Vicente cao h?n khi ??i này h?i t? ?? s? bàn th?ng tr??c ??i th? cao h?n, phong ?? ngày càng cao, l?i ???c ?á trên sân nhà. 

D? ?oán t? s? Gil Vicente vs Guimaraes

D? ?oán t? s? Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022
D? ?oán t? s? Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022

Theo các nh?n ??nh trên, d? ?oán k?t qu? Gil Vicente vs Guimaraes, d? ?oán t? s? tr?n Gil Vicente vs Guimaraes s? là 2-1 v?i ph?n th?ng thu?c v? Gil Vicente.

Thông tin ??i hình hai ??i d? ki?n

Thông tin cu?i cùng nhà cái VN138 mu?n mang ??n cho b?n ?? d? ?oán t? l? tài x?u, d? ?oán t? s? tr?n Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022 gi?i V?QG B? ?ào Nha là v? ??i hình d? ki?n hai ??i.

  • ??i hình d? ki?n ??i Gil Vicente: Frelih, Lino, Navarro, Talocha, Carvalho, Fujimoto, Carlos, Cunha, Fernandes, Pedrinho, Aouacheria.
  • ??i hình d? ki?n c?a Guimaraes: Garcia, Douglas, Venancio, Suliman, Agu, Andre, Sacko, Pepe, Edwards, Davidson, Duarte.

Bên trên ?ây là các Nh?n ??nh, soi kèo Gil Vicente vs Guimaraes ngày 11/1/2022 gi?i V?QG B? ?ào Nha c?a Nhà cái VN138. Hi v?ng qua ?ó, b?n có ???c ?ánh giá xác su?t th?ng c?a hai ??i Gil Vicente và Guimaraes ?úng h?n. N?u b?n có nhu c?u tham gia các game cá c??c h?p d?n, nghiêm túc thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i.

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!