Nh?n ??nh, soi kèo Chile vs Argentina lúc 7h15 ngày 28/01/2022

Soi kèo Chile vs Argentina
Bình ch?n

Các nh?n ??nh, soi kèo Chile vs Argentina lúc 7h15 ngày 28/01/2022 có trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin soi kèo Châu Á, kèo ph?t góc, t? l? tài x?u Chile vs Argentina chính xác nh?t.

Tr?n tranh tài n?y l?a gi?a th?y trò HLV Martin Lasarte và ??i bóng c?a HLV Lionel Scaloni s? di?n ra vào này 28/01 này. ?? d? ?oán ???c ?úng t? s? tr?n ??u, m?i b?n hãy ??c bài vi?t sau c?a VN138 nhé!

Phân tích, soi kèo Chile vs Argentina

Chile vs Argentina ngày 28/01 nh?n ??nh tr?n ??u
Chile vs Argentina ngày 28/01 nh?n ??nh tr?n ??u

Theo Soi Kèo Bóng ?á c?p nh?t, tr?n ??u Vòng lo?i World Cup 2022 gi?a Chile vs Argentina s? di?n ra vào lúc 7h15 ngày 28/01/2022. 

Chile ?ã b? l? World Cup 2018 t?i Nga, vì v?y t?m vé ??n Qatar l?n này là c?c k? quý giá v?i h?. Tuy nhiên hi?n Alexis Sánchez và các ??ng ??i ?ang có phong ?? thi ??u không ???c t?t l?m ? vòng lo?i World Cup Khu v?c Nam M?.

? bên kia chi?n tuy?n, Argentina coi nh? ?ã n?m ch?c t?m vé vào World Cup v?i 28 ?i?m trong tay. Vì v?y tr?n chi?n này s? ch? ???c coi nh? tr?n chi?n vì màu c? s?c áo c?a hai qu?c gia Nam M? này.

Tuy nhiên có th? th?y Argentina có l?i th? l?n h?n khi có ???c l?i th? sân nhà. Cùng v?i ?ó là th?c l?c hoàn thi?n h?n so v?i ??i ??i th?.

Soi kèo Châu Á Chile vs Argentina

Hi?n t?i Chile ?ã có ???c 7 ?i?m và hi?n ?ang ? v? trí th? 6. H? ?ang kém ??i d?n tr??c Colombia là 5 ?i?m vì v?y n?u có thêm m?t tr?n hòa có th? khi?n c? h?i ???c d? World Cup c?a h? mong manh h?n bao gi? h?t.

So v?i tr??c ?ây Chile ?ã ti?n b? rõ r?t thi tháng ???c 3 tr?n g?n nh?t tr??c Paraguay và Venezuela. Hi?n th?y trò HLV Martín Lasarte ?ã có ???c 3 bàn th?ng, 1 tr?n hòa và ch? 1 tr?n thua trong 5 tr?n g?n nh?t.

? phía bên kia, Argentina c?ng v?a ?ánh b?i Uruguay v?i t? s? 1-0. H? ?ã b?t b?i 15 tr?n k? t? 2021 ??n nay. Tuy nhiên trong tr?n t?i h? không có s? h? tr? c?a Messi vì v?y c?ng ph?i c?n th?n tr??c ??i th? là Chile.

Theo soi kèo Chile vs Argentina này, b?n nên ch?n kèo Châu Á là hòa kèo.

Nh?n ??nh kèo Tài X?u 

Soi kèo Tài X?u Chile vs Argentina
Soi kèo Tài X?u Chile vs Argentina

Chile hi?n ?ang là ??i bóng ??ng th? 4 trên b?ng x?p h?ng Vòng lo?i World Cup khu v?c M? Latinh. 

Hi?n h? ?ang có 16 ?i?m v?i và có l?i ch?i khá th?c d?ng. Trong 13/15 tr?n ??u g?n nh?t h? ch? có ???c t?i ?a 2 bàn th?ng. 

Bên c?nh ?ó, Argentina c?ng ?ang không có ???c ??i hình t?t nh?t. Vì v?y theo chuyên gia soi kèo Chile vs Argentina, t? l? Tài X?u tr?n Chile vs Argentina s? là X?u v?i t? l? 2/2.5 trái.

Phân tích kèo ph?t góc

Theo th?ng kê, ch? 1/ 6 tr?n ??i ??u c?a Chile vs Argentina có k?t thúc v?i t?ng t? 9 qu? ph?t góc tr? lên. T??ng t? v?i Argentina khi h? ch? có 1 tr?n có t? 9 qu? ph?t góc tr? lên.

Vì v?y theo VN138 nh?n ??nh, kèo ph?t góc tr?n ??u này s? có k?t qu? là Tài góc.

D? ?oán t? s? tr?n ??u Chile vs Argentina

D? ?oán t? s? tr?n Chile vs Argentina
D? ?oán t? s? tr?n Chile vs Argentina

K?t qu? tr?n ??u gi?a Chile và Argentina lúc 7h15 ngày 28/01/2022 ???c d? ?oán s? không thiên v? b?t k? ??i nào. V?i l?c l??ng hi?n t?i và phong ?? hai ??i, t? s? tr?n ??u d? ?oán là hòa v?i t? s? c? tr?n là Chile 1-1 Argentina.

?? nh?n ??nh t? s? ?úng h?n, b?n có th? tham kh?o phong ?? thi ??u hai ??i g?n ?ây. Cùng v?i ?ó là l?ch s? ??i ??u hai ??i d??i ?ây.

Thành tích ??i ??u, phong ?? g?n ?ây Chile vs Argentina
Thành tích ??i ??u, phong ?? g?n ?ây Chile vs Argentina

??i hình 2 ??i d? ki?n

D? ki?n ??i hình ra sân c?a 2 ??i tr?n theo nh?n ??nh, soi kèo Chile vs Argentina là:

  • Chile: Francisco Sierralta, Eugenio Mena, Claudio Bravo (GK), Valber Huerta, Guillermo Maripan, Claudio Baeza, Erick Pulgar, Diego Contreras, Marcelino Ezpinoza, Eduardo Vargas, Alexis Sanchez.
  • Argentina: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Lo Celso, Rodriguez, De Paul, Di Maria, Martinez, Messi.

Trên ?ây là các thông tin nh?n ??nh, soi kèo Chile vs Argentina lúc 7h15 ngày 28/01/2022 t? VN138. ?? có th? nhanh chóng c?p nh?t các nh?n ??nh bóng ?á m?i nh?t, b?n hãy theo dõi các bài vi?t m?i c?a chúng tôi nhé. Liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i ?? tham gia các game cá c??c th? thao h?p d?n nhé.

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!