Nh?n ??nh kèo nhà cái Vi?t Nam vs Oman 19h00 24/03/2022

Vi?t Nam vs Oman World Cup 2022
Bình ch?n

Các thông tin soi kèo, nh?n ??nh kèo nhà cái Vi?t Nam vs Oman lúc 19h00 ngày 24/03/2022 gi?i Vòng lo?i World Cup Khu v?c Châu Á s? có trong bài vi?t sau ?ây. T? ?ó b?n có ???c nh?ng nh?n ??nh kèo Châu Á, Châu Âu, Tài X?u chính xác và ??t c??c t?t nh?t.

Tr?n ??u gi?a ??i th?y trò HLV Park Hang-Seo và ??i tuy?n Oman s? di?n ra d??i s? mong ch? c?a khán gi? hai n??c. ?? d? ?oán chính xác t? s? tr?n ??u này, m?i b?n ??c ngay bài vi?t d??i ?ây c?a VN138!

Nh?n ??nh kèo nhà cái Vi?t Nam vs Oman 19h00 ngày 24/03/2022

Soi kèo, nh?n ??nh bóng ?á nhà cái Vi?t Nam vs Oman 19h00 ngày 24/03/2022
Soi kèo, nh?n ??nh bóng ?á nhà cái Vi?t Nam vs Oman 19h00 ngày 24/03/2022

Vào ngày 24/03 s?p t?i, ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam s? g?p m?t ??i tuy?n Oman t?i sân v?n ??ng M? ?ình lúc 19h00 ngày 24/03/2022 d??i s? ch? mong c?a nhi?u ng??i hâm m?. ?ây là tr?n ??u thu?c Vòng lo?i World Cup 2022 t? ch?c b?i FIFA.

Phong ?? thi ??u g?n ?ây c?a ??i tuy?n Vi?t Nam không ???c ?ánh giá cao. B?i trong 6 tr?n g?n nh?t, h? ?ã thua ??n 5 tr?n và ch? có duy nh?t 1 tr?n th?ng tr??c Trung Qu?c v?i t? s? 3 – 1.

V?i thành tích không kh? quan này, ??i tuy?n này hi?n ?ang x?p cu?i b?ng B. Qua ?ó h? ch? có 3 ?i?m sau 8 tr?n ??u t? vòng 3.

? bên kia chi?n tuy?n, ??i tuy?n qu?c gia Oman ?ang x?p ? v? trí th? 4 trong b?ng ??u. ??i bóng này có thành tích kh? quan h?n v?i 8 ?i?m sau 8 tr?n ??u t?i b?ng B.

Theo chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á c?p nh?t, phong ?? thi ??u g?n ?ây nh?t c?a Oman c?ng không th?c s? t?t. Tuy nhiên ??i bóng này ?ã có ???c 1 tr?n th?ng và 2 tr?n hòa trong t?ng s? 6 tr?n g?n nh?t.

Trong tr?n Vi?t Nam vs Oman g?n nh?t, ??i tuy?n Vi?t Nam ?ã th?t b?i tr??c ??i th?. Vì v?y có th? th?y ?ây s? là tr?n ??u khó kh?n c?a ??i HLV Park. Tuy nhiên ??i Vi?t Nam l?n này s? có l?i th? sân nhà tr??c ??i th?.

Các t? l? kèo bóng ?á t? nhà cái

Nh?n ??nh các t? l? bóng ?á
Nh?n ??nh các t? l? bóng ?á

?? b?n có ???c các t? l? c??c t?t nh?t, d??i ?ây là các phân tích kèo Châu Á, Châu Âu, t? l? Tài X?u và d? ?oán t? s? tr?n ??u t? Nhà cái VN138

Soi kèo Châu Á Vi?t Nam vs Oman

Tuy ?ã th?ng kèo tr?n ??u g?n nh?t nh?ng v?i phong ?? lo?t tr?n g?n nh?t không t?t nên Vi?t Nam ?ã thua 7/8 tr?n kèo g?n ?ây. Cùng v?i ?ó, phong ?? thi ??u trên sân nhà c?a ??i tuy?n Vi?t Nam c?ng không t?t v?i xác su?t th?ng ch? 30%.

Bên kia sân ??u, phong ?? hi?n t?i c?a ??i tuy?n Oman c?ng không m?y kh? quan. Tuy nhiên ??i bóng này có thành tích sân khách khá ?n v?i xác su?t th?ng là 41%. 

Cùng v?i ?ó, ??i HLV Branko Ivankovi? c?ng ?ã có ???c chi?n th?ng trong tr?n ??i ??u tr??c. Vì v?y k?t qu? kèo Châu Á Vi?t Nam vs Oman s? nghiêng v? Oman v?i t? l?: 0.76*0/0.5*1.04.

Kèo Tài X?u

Soi kèo Vi?t Nam kèo Tài X?u
Soi kèo Vi?t Nam kèo Tài X?u

??i tuy?n Oman s? h?u hi?u su?t ghi bàn ? các tr?n sân khách lên t?i 50%. Cùng v?i ?ó trong 16 tr?n ??u g?n nh?t h? có t?i 9 tr?n ra k?t qu? Tài.

Tuy nhiên ??i ch? sân M? ?ình ?ã b? d?n tr??c ? tr?n l??t ?i v?i t? s? 3 – 1 ? tr?n ??u tr??c nên l?n tái ??u này, ??i tuy?n này có kh? n?ng cao s? thi ??u phòng th? ch?t ch?.

Vì v?y, kèo Tài X?u tr?n Vi?t Nam vs Oman s? thiên v? k?t qu? X?u.1.00*2/2.5*0.78.

Nh?n ??nh kèo Châu Âu

Trong tr?n ??i ??u tr??c, ??i tuy?n Vi?t Nam ?ã nh?n cái k?t ??ng khi th?t b?i v?i cách bi?t 2 bàn. Cùng v?i ?ó, Oman c?ng có phong ?? t?t h?n và hi?u su?t ghi bàn ??n 67% trong 12 tr?n g?n nh?t trong khi Vi?t Nam ch? có hi?u su?t là 58%. 

Vì v?y kèo Châu Âu Vi?t Nam vs Oman s? thu?c v? ??i Oman v?i t? l?: 1.11*0*0.7.

D? ?oán t? s? các hi?p tr?n 

D? ?oán t? s? Vi?t Nam vs Oman
D? ?oán t? s? Vi?t Nam vs Oman

V?i phong cách ?á c?a ??i tuy?n Oman, hi?p 1 ??i bóng này s? không d?n h?t s?c ?? t?n công. 

B?ng ch?ng là trong tr?n ??i ??u c?a hai ??i g?n nh?t có 2 bàn th?ng c?a Oman ???c ghi ? hi?p 2. Cùng v?i ?ó, các tr?n Oman vs Úc và Trung Qu?c, các bàn th?ng ??u ???c ghi ? hi?p 2.

Vì v?y, k?t qu? thi ??u hai ??i theo Nhà Cái VN138 d? ?oán nh? sau:

  • T? s? hi?p 1: Vi?t Nam 0 – 0 Oman.
  • C? tr?n: Vi?t Nam 0 – 2 Oman.

??i hình hai ??i d? ki?n nh? sau

  • Vi?t Nam: Bùi Hoàng Vi?t Anh, Nguy?n Thanh Bình, Lê V?n Xuân, Nguy?n ??c Chi?n, V? V?n Thanh, L??ng Xuân Tr??ng, Tô V?n V?, Phan V?n ??c.
  • Oman: Mohammed Al-Amri, Ibrahim Al Mukhaini, Ahmed Al Rawahi, Juma Al-Habsi, Mahmood Mabrook, Amran Al-Hidi, Harib Al-Saadi, Ayman Darwish, Muhsen Al-Ghassani, Marwan Mubarak.

Trên ?ây là các thông tin nh?n ??nh kèo nhà cái Vi?t Nam vs Oman 19h00 ngày 24/03/2022 t? VN138. Hi v?ng qua ?ó b?n có ???c các thông tin chính xác nh?t ?? ??t c??c th?ng tr?n ??u này. ?? tham gia các tr?n kèo ??u h?p d?n, b?n hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!