Nh?n ??nh gi?i La Liga tr?n Levante vs Sevilla lúc 12h00 22/04

Nh?n ??nh gi?i La Liga tr?n Levante vs Sevilla
Bình ch?n

Nh?n ??nh gi?i La Liga tr?n Levante vs Sevilla lúc 12h00 22/04 ? bài vi?t ch?c ch?n s? không làm các c??c th? th?t v?ng khi tham gia cá c??c. ??ng b? qua n?i dung h?u này s?m ???c công b? ngay sau ?ây. 

B??c ngo?t l?n ?ang d?n m? ra cho cu?c ti?p ?ón các ông l?n Sevilla c?a ch? nhà y?u th? Levante n?m nay. Chi ti?t ra sao s? ???c chuyên gia soi kèo tr?n Levante vs Sevilla chia s? ??y ?? nh?t t?i h? th?ng nhà cái VN138 này nhé!

Thông tin nh?n ??nh gi?i La Liga tr?n Levante vs Sevilla

Thông tin nh?n ??nh tr?n ??u Levante vs Sevilla
Thông tin nh?n ??nh tr?n ??u Levante vs Sevilla

T?i vòng ??u th? 33 c?a mùa gi?i La Liga 2021/2022 n?m nay, ??i tuy?n Levante s? ph?i thi ??u tr??c ??i th? ?ang v??n mình ?ó là Sevilla t?i sân v?n ??ng Ciutat de Valencia. D? nhiên ?ây không ph?i là l?n ??u tiên 2 ??i tuy?n này ?? s?c v?i nhau nên s? gây nên không ít nh?ng ph?n h?i ??n t? các nhà bình lu?n viên hàng ??u Th? Gi?i. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u thì t? ??u mùa gi?i, “The Frogs” s? h?u thành tích không ???c kh? quan cho l?m. Nh?t là khi thi ??u ? 5 tr?n ??u v?a qua, Levante ch? có th? t?o ???c 1 tr?n th?ng tr??c Villarreal vào tu?n r?i. H?n th? n?a, hi?n t?i h? ?ang ph?p ph?ng khi ph?i ??ng t?i nhóm c?m ?? cùng v? trí th? 19 chót bét. 

? phía ??i th?, qu? th?c không h? danh khi ???c ??t tên là nh?ng ông l?n, Sevilla vô cùng xu?t s?c khi th?c hi?n r?t t?t vai trò c?a mình. Dù g?n ?ây h? g?p m?t s? v?n ?? ??n t? l?c l??ng nên c?ng ch? có th? mang v? 1 khúc ca ? 5 chuy?n hành quân v?a r?i. Nh?ng ?i?u này s? ch?ng th?m tháp thì hi?n t?i “The White and Reds” ?ang n?m trong top 3 ? b?ng x?p h?ng m?i nh?t

Trong l?ch s? ??i ??u gi?a Levante vs Sevilla, c? th? t?i 6 l?n g?p nhau g?n nh?t, th?y trò hu?n luy?n viên ?ã Julen Lopetegui ?ã t?o nên chu?i chi?n th?ng liên ti?p, ??i th? không có c? h?i th?c hi?n m?c tiêu c?a mình. V?i thành tích này thì dù thi ??u vào tu?n t?i ?ây cùng v? trí ??i khách thì Sevilla v?n có ??y ?? c? s? ghi bàn tr?n v?n tr??c ?oàn quân Lisci, Alessio

C?p nh?t l?c l??ng d? ki?n ra sân m?i nh?t tr?n Levante vs Sevilla

C?p nh?t l?c l??ng ra sân d? ki?n tr?n Levante vs Sevilla
C?p nh?t l?c l??ng ra sân d? ki?n tr?n Levante vs Sevilla

Sau ?ây, VN138 s? t?ng h?p và chia s? ??n t?t c? quý h?i viên danh sách l?c l??ng d? ki?n ra sân m?i nh?t cho tr?n ??u ngày 22/04, c? th? là:

  • ??i tuy?n Levante: Fernandez; Miramon, Vezo, Mustafi, Clerc; Frutos, Radoja, Melero, Martinez; Morales, Gomez.
  • ??i tuy?n Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Fernando, Jordan; Suso, Gomez, Ocampos; Mir.

Soi kèo bóng ?á cho tr?n ??u Levante vs Sevilla

Soi kèo Levante vs Sevilla 12h00 22/04/2022
Soi kèo Levante vs Sevilla 12h00 22/04/2022

T?i th?i ?i?m này, sàn giao d?ch Châu Á mà chúng tôi ghi nh?n ???c t? nhà cái ?ang ?n ??nh m?c ??a ra là 0.72*0.5*1.16 v?i các v? khách n?m nay ???c x?p vào c?a trên. ?i?u này ch?ng t? h? th?ng ?ang ?ánh giá r?t cao s?c m?nh c?a Sevilla khi h? ?ã duy trì t? s? th?ng t?i m?c cách bi?t nh?t. 

Ch?n: Sevilla

T?i sàn giao d?ch tài x?u, r?t hi?m khi ?oàn quân nhà Levante có th? ch?c th?ng l??i ??i th? Sevilla, vì v?y Levante ch?c ch?n r?t khó ?? tìm ki?m bàn th?ng tr??c ??i ch? nhà ??ng c?p cao h?n vào ngày ??u ?ang di?n ra c?n k? này. Th?ng kê ? 4 tr?n l?ch s? thì c? 2 ??i bóng này c?ng ch? v?n v?n ???c 5 bàn th?ng ???c ghi. 

Ch?n: c?a tài v?i m?c kèo 0.79*2/2.5*1.05

D? ?oán k?t qu? chung cu?c tr?n ??u: 

  • Hi?p 1: Levante 0-1 Sevilla
  • C? tr?n: Levante 0-3 Sevilla

Bài vi?t trên ?ây là toàn b? thông tin nh?n ??nh gi?i La Liga tr?n Levante vs Sevilla lúc 12h00 ngày 22/04 mà VN138 c?p nh?t ??y ??. Chúc anh em s? s?m tr? thành tay c??c chính hi?u khi tham gia vào tr?n ??u k?ch tính này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!