Nh?n ??nh chu?n kèo ??u Salernitana vs Venezia 23h00 05/05

Nh?n ??nh chu?n kèo ??u Salernitana vs Venezia
Bình ch?n

Cu?c tham gia nh?n ??nh chu?n kèo ??u Salernitana vs Venezia lúc 23h00 ngày 05/05 s? ???c di?n ra ch? không lâu sau ?ây. N?u anh em ?ang có ý ??nh tham gia ??t c??c cho tr?n ??u này thì ??ng nên v?i l??t qua bài vi?t d??i nhé!

Ch? còn vài ngày n?a thôi, các mùa gi?i ??u 2021/2022 s? ph?i ?i ??n h?i k?t. Tr??c khi k?t thúc, chúng ta hãy tìm hi?u và theo dõi th? tr?n soi kèo Salernitana vs Venezia ?? có thêm c? s? lý t??ng cho ph?n ??t c??c c?a mình t?i VN138biz

Thông tin nh?n ??nh chu?n tr?n Salernitana vs Venezia

Thông tin nh?n ??nh chu?n tr?n Salernitana vs Venezia
Thông tin nh?n ??nh chu?n tr?n Salernitana vs Venezia

Trong khuôn kh? vòng thi ??u 20 c?a mùa gi?i Serie A n?m nay, Venezia s? có cu?c b??c ??n sân nhà Stadio Arechi ?? b?t ??u cho hành trình ?? s?c v?i Salernitana. Có th? nói ?ây là cu?c chi?n di?n ra gi?a 2 chi?n binh ?ang có v? trí khá chót bét trên b?ng x?p h?ng, nên ch? c?n ai có phong ?? cao h?n s? s?m mang v? chi?n th?ng. 

Theo Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á th?ng kê thì t?i 5 tr?n ra sân g?n nh?t, Salernitana ?ã có 3/5 tr?n chi?n th?ng tr??c ??i th?. L?n g?n nh?t là tr?n ??i ??u tr??c Fiorentina và “The Maroons” ?ã t?o nên v? vang ngay t?i sân nhà c?a mình cùng t? s? 2-1. Nh? vào k?t qu? này mà Salernitana có ???c 25 ?i?m sau 32 tr?n ??u k?t thúc. 

Nhìn ti?p bên kia chi?n tuy?n, vi?c góp m?t cho mùa gi?i này th?c s? không ph?i là th?i ?i?m th?ng hoa c?a Venezia. V?a qua, “I Lagunari ” ?ã ph?i tr?i qua giai ?o?n thi ??u không h? ?n ??nh chút nào. Và nh?t là trong 5 l?n ra sân m?i ?ây, Venezia ?ã thua b?t b?i liên ti?p. Vi?c ph?i làm khách tr??c Salernitana qu? th?c là cu?c ??u có nhi?u th? thách mà Venezia c?n v??t qua.

Soi chu?n kèo ??u m?i nh?t tr?n Salernitana vs Venezia

Soi kèo Salernitana vs Venezia 23h00 05/05/2022
Soi kèo Salernitana vs Venezia 23h00 05/05/2022

Ngay sau ?ây s? là nh?ng thông tin soi kèo ??u chu?n nh?t cho tr?n chi?n Salernitana vs Venezia di?n vào tu?n t?i ?ây ???c các chuyên gia th?ng nh?t, c? th? là:

Soi chu?n kèo Châu Á tr?n Salernitana vs Venezia

Không ch? ? th?i ?i?m hi?n t?i mà ngay c? trong l?ch s? thi ??u gi?a 2 chi?n binh này, m?i ?u th? ?ang nghiêng v? phía th?y trò hu?n luy?n viên Nicola, Davide. N?u so v?i ??u mùa gi?i thì g?n ?ây, Salernitana ?ã có nhi?u chuy?n bi?n ?áng khen và có t? l? th?ng kèo Châu Á lên ??n 70%

H?n n?a, vi?c s? h?u l?i th? trên sân nhà càng giúp cho Salernitana d? dàng ?ánh b?i ?oàn quân Soncin, Andrea ? l??t t?i ?ây. Vì v?y, v?i m?c kèo handicap t? nhà cái là ch?p Venezia 0/0.5 bàn thì Salernitana s? là s? l?a ch?n không th? hoàn h?o h?n n?a.

Soi chu?n kèo tài x?u tr?n Salernitana vs Venezia

Soi kèo tài x?u cho tr?n Salernitana vs Venezia
Soi kèo tài x?u cho tr?n Salernitana vs Venezia

T?i sàn giao d?ch tài x?u, VN138 ?ã ghi nh?n ???c kh? n?ng thi ??u c?a Salernitana vs Venezia ??u có hi?u su?t không cao. ? các l?n góp m?t ??u có nh?ng b??c ?i ??t bi?n nh? vào hàng phòng ng? có th? nói t??ng ??i v?ng chãi. Vì ?ây là th?i kh?c c? 2 ??i ?ang c?n ?i?m r?t cao ?? c?i thi?n v? trí nên ch?c ch?n s? có nhi?u pha l?p công ???c di?n ra. 

Vì v?y, v?i m?c kèo tài x?u t? h? th?ng ?n ??nh là 0.89*2.5*0.99 thì cu?c ?? s?c này có nhi?u kh? n?ng v? x?u nh?t nên anh em ?u tiên ch?n c?a c??c này nhé!

D? ?oán k?t qu? tr?n ??u: 

  • Hi?p 1: Salernitana 1-0 Venezia
  • C? tr?n: Salernitana 3-1 Venezia

V? ??i hình thi ??u d? ki?n, VN138 s? t?ng h?p ??n h?i viên danh sách nh? sau:

  • Salernitana: Belec, Delli Carri, Obi, Bogdan, Veseli, Kechrida, Di Tacchio, Ruggeri, Schiavone, Bonazzoli, Simy.
  • Venezia: Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi, Ampadu, Vacca, Crnigoj,  Aramu, Kiyine, Forte.

Qua các thông tin nh?n ??nh chu?n kèo ??u Salernitana vs Venezia lúc 23h00 ngày 05/05VN138 mang ??n trên ?ây, hy v?ng ?ã có th? giúp ích cho anh em t?i l?n ??t c??c lý t??ng nh?t trên cu?c chi?n này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!