H??ng D?n N?p Ti?n VN138 An Toàn Nhanh Chóng M?i Nh?t

Cách n?p ti?n
Bình ch?n

?? b?t ??u tham gia cá c??c t?i nhà cái VN138 thì tr??c h?t trong tài kho?n c?a ng??i ch?i ph?i có m?t kho?n ti?n nh?t ??nh, phù h?p v?i game mình mu?n ch?i. Vì v?y, h??ng d?n n?p ti?n VN138 an toàn nhanh chóng m?i nh?t là thông tin ???c chúng tôi mang ??n hôm nay.

Sau khi t?o t?o tài kho?n ??ng ký VN138 ?? tr? thành thành viên t?i nhà cái, b?n c?n ph?i ti?n hành n?p ti?n vào tài kho?n c?a mình ?? b?t ??u ch?i. Thông tin cách n?p ti?n chi ti?t s? ???c chúng tôi mang ??n d??i ?ây t? VN138.

N?p ti?n VN138 c?n nh?ng ?i?u ki?n gì?

N?p ti?n ??n gi?n vào tài kho?n
N?p ti?n ??n gi?n vào tài kho?n

?? giúp b?n có th? n?p ti?n thành công ngay giao d?ch ??u tiên thì b?n c?n ph?i ?áp ?ng m?t s? ?i?u ki?n mà nhà cái VN138 ??a ra sau ?ây:

 • C?n có tài kho?n ngân hàng ho?c ví ?i?n t? chính ch? c?a thành viên. T?c là các thông tin trên th? ngân hàng ??u ph?i ???c ??ng ký gi?ng v?i thông tin trên ch?ng minh nhân dân/ th? c?n c??c công dân c?a b?n. Ngoài ra, CMND/ CCCD s? ???c dùng khi t?o tài kho?n thành viên t?i ?ây.
 • Ch? ???c t?o 1 tài kho?n duy nh?t t?i nhà cái ?? ch?i. N?u có nhi?u tài kho?n ??ng ký cùng m?t thông tin thì s? b? khóa v?nh vi?n không báo tr??c.
 • Ng??i ch?i c?n tuân theo các ?i?u ki?n mà VN138 nhà cái ??a ra khi tham gia. N?u vi ph?m b?t k? ?i?u ki?n nào thì s? không th? giao d?ch ???c.
 • Tài kho?n ngân hàng ho?c ví ?i?n t? dùng ?? n?p ti?n c?n n?p ti?n VN138 b?t bu?c ph?i có ti?n.

Ngoài ra, n?u là thành viên m?i vào nhà cái thì b?n c?n cân nh?c s? ti?n mình n?p vào cho l?n ??u. ?? ??m b?o tài chính v?a ??, c?ng nh? có th? h?c thêm kinh nghi?m. Sau m?t th?i gian ch?i và có kinh nghi?m cho b?n thân, b?n s? có th? n?p nhi?u ti?n h?n ?? t?ng ???c l?i nhu?n khi th?ng game.

H??ng D?n N?p Ti?n VN138 An Toàn Nhanh Chóng M?i Nh?t

Tr??c khi n?p ti?n, b?n c?n ti?n hành xác nh?n và c?p nh?t các thông tin b?o m?t tài kho?n. N?u là l?n ??u tiên n?p ti?n b?n s? ti?n hành xác nh?n thông tin vào bi?u m?u ???c hi?n th? 1 l?n duy nh?t.

Các thông tin b?n c?n nh?p vào bao g?m:

 • Thông tin h? và tên: Nh?p chính xác h? và tên theo thông tin tài kho?n ngân hàng ?? d? dàng n?p ti?n, rút ti?n sau này.
 • M?t kh?u dùng ?? rút ti?n: Nh?p m?t kh?u ?? sau này rút ti?n t?i VN138.
 • Xác nh?n l?i m?t kh?u: Nh?p l?i m?t kh?u chính xác nh? b??c trên.
 • Nh?p m?t kh?u ??ng nh?p: ?ây là m?t kh?u dùng ?? ??ng nh?p vào nhà cái.

Sau khi ?i?n ??y ?? các thông tin trên, b?n nh?n ch?n “C?p Nh?t” là hoàn t?t. Sau khi hoàn thành nh?p các thông tin b?o m?t, b?n s? b?t ??u n?p ti?n vào tài kho?n theo các cách d??i ?ây:

N?p ti?n b?ng Ví Momo

Cách n?p ti?n v?i Momo Pay ??n gi?n
Cách n?p ti?n v?i Momo Pay ??n gi?n

Sau khi ??ng nh?p VN138, b?n ch?n vào m?c “N?p Ti?n”, sau ?ó ch?n “N?p Ti?n Qua Ví Momo Pay”. Khi ?ó giao di?n s? ???c hi?n th? và b?n c?n nh?p vào các thông tin nh? sau”

 • S? tài kho?n Momo Pay: ?i?n s? tài kho?n Momo c?a mình vào.
 • S? ti?n n?p: Ti?n n?p s? n?m trong kho?ng t? 100.000 – 3.000.000 VN?/l?n.
 • Ch?n c?ng thanh toán ???c h? tr? t?i nhà cái VN138.

Sau khi nh?p các thông tin trên, b?n nh?n ch?n “Tài Kho?n Bên Nh?n”. Lúc ?ó m?t bi?u m?u m?i s? ???c hi?n th? n?p ti?n b?ng Momo Pay. Thông tin tài kho?n Momo c?a nhà cái VN138 s? ???c hi?n th?.

Lúc này, b?n ??ng nh?p vào tài kho?n Momo Pay c?a mình, chuy?n ti?n vào ?úng s? tài kho?n Momo Pay c?a nhà cái. N?i dung chuy?n ti?n b?n c?n ghi ?úng v?i n?i dung ???c in trên phi?u n?p ti?n b?ng Momo Pay.

Sau khi giao d?ch n?p ti?n thành công, b?n ch?p hình l?i hóa ??n và quay l?i giao di?n n?p ti?n VN13 b?ng Momo Pay. Lúc này, b?n t?i hình ?nh hóa ??n lên là xong.

B??c cu?i cùng b?n nh?n ch?n “Xác Nh?n Chuy?n Ti?n là xong. Khi ?ó, tài kho?n VN138 c?a b?n s? ???c n?p ti?n t? nhà cái.

Cách n?p ti?n b?ng tài kh?n ngân hàng tr?c tuy?n

Có nhi?u ngân hàng h? tr? rút ti?n
Có nhi?u ngân hàng h? tr? rút ti?n

N?u b?n có tài kho?n ngân hàng chính ch? c?a mình thì có th? l?a ch?n ph??ng th?c n?p ti?n b?ng tài kho?n ngân hàng. Các b??c n?p ti?n nh? sau:

B??c 1: ?i?n thông tin tài kho?n ngân hàng và s? ti?n c?n n?p.

Sau khi ??ng nh?p VN138 vào tài kho?n c?a mình, b?n ch?n “N?p Ti?n”. Sau ?ó l?a ch?n ph??ng th?c “N?p Ti?n Thông Qua Tài Kho?n Ngân Hàng ??a Ph??ng”.

Lúc này, giao di?n n?p ti?n ???c hi?n lên và b?n c?n ?i?n các thông tin nh? sau:

 • Tên ng??i g?i ti?n: S? ???c h? th?ng m?c ??nh l?y tên ??ng ký tài kho?n c?a b?n.
 • Ngân hàng nh?n ti?n: Ch?n ngân hàng mà b?n mu?n g?i ti?n vào.
 • S? ti?n n?p: Trong kho?ng t? 100.000 – 150.000.000 VN?/l?n.
 • Ngân hàng chuy?n ti?n: N?u mu?n n?p vào ngân hàng nào thì b?n nh?n ch?n ngân hàng ?ó. L?u ý, nên ch?n ngân hàng trùng v?i ngân hàng c?a VN138 ?? giao d?ch ???c x? lý nhanh chóng h?n.

Ki?m tra l?i thông tin ?ã nh?p m?t l?n n?a và nh?n ch?n “Thông Tin Tài Kho?n”.

B??c 2: Ti?n hành chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng c?a VN138

Sau khi nh?n ch?n “Thông Tin Tài Kho?n”, thành viên s? ti?n hành chuy?n ti?n vào tài kho?n VN138 trong th?i gian là 10 phút. Vi?c chuy?n ti?n ???c th?c hi?n nh? sau:

??ng nh?p vào ?ng d?ng ngân hàng tr?c tuy?n c?a mình ho?c ch?n m?c “Thanh Toán” (? ph?n ngân hàng ng??i nh?n in trên phi?u Thông tin tài kho?n).

Sau khi ??ng nh?p và ch?n ngân hàng xong thì b?n s? ti?n hành chuy?n ti?n t?i s? tài kho?n ngân hàng c?a VN138 ???c hi?n th?. N?i dung chuy?n ti?n b?n c?n ghi ?úng mã ???c in trên phi?u Thông tin tài kho?n (m?c “N?i dung chuy?n ti?n”).

B??c 3: Ti?n hành t?i lên hóa ??n n?p ti?n VN138

Sau khi giao d?ch chuy?n ti?n thành công, b?n ch?p l?i ?nh hóa ??n giao d?ch. Sau ?ó quay tr? l?i ph?n “Thông Tin Tài Kho?n” và ti?n hành t?i hình ?nh hóa ??n lên là hoàn t?t.

Trên ?ây là 3 b??c n?p ti?n vào tài kho?n VN138 b?ng tài kho?n ngân hàng. Tuy nhiên, l?u ý n?u ch?n ph??ng th?c này thì b?n c?n ??m b?o tài kho?n ngân hàng c?a mình ph?i ???c ??ng ký d?ch v? internet banking nhé.

L?u ý khi n?p ti?n VN138

S? ti?n n?p ph?i n?m trong gi?i h?n h? th?ng ??a ra
S? ti?n n?p ph?i n?m trong gi?i h?n h? th?ng ??a ra

Vi?c n?p ti?n VN138 ???c th?c hi?n khá d? dàng. Tuy nhiên, trong quá trình n?p ti?n b?n c?n l?u ý m?t s? ?i?m sau ?ây:

 • S? ti?n ???c n?p ph?i n?m trong gi?i h?n mà h? th?ng ??a ra. Thông tin gi?i h?n s? ti?n n?p vào ???c hi?n th? trên phi?u n?p ti?n VN138.
 • Ph?i b? ?i ba s? 0 ? cu?i c?a s? ti?n n?p vào. Ví d? b?n mu?n n?p 1.000.000 VN? thì ch? c?n ?i?n 1.000 là ???c.
 • S? ti?n t?i ?a nhà cái cho phép n?p vào trong m?t l?n là 150.000.000 VN?. N?u b?n mu?n n?p nhi?u h?n s? ti?n này thì c?n chia ra nhi?u l?n n?p. N?u mu?n n?p m?t l?n thì b?n hãy liên h? t?ng ?ài VN138 ?? ???c h? tr? chi ti?t nhé.
 • N?u n?p ti?n xong mà không ???c x? lý giao d?ch trong 30 phút sau thì b?n hãy liên h? v?i t?ng ?ài VN138 ?? ???c h? tr? ngay nhé.
 • Th?i gian gi?i h?n cho 1 giao d?ch là 10 phút. Vì v?y, trong th?i gian này b?n c?n ph?i n?p ti?n xong.
 • Ng??i ch?i c?n c?n c?p nh?t tài kho?n ngân hàng c?a nhà cái m?i khi n?p ti?n vì s? tài kho?n nhà cái có th? b? thay ??i b?t c? lúc nào. N?u b?n t? ý giao d?ch qua s? tài kho?n c? thì VN138 s? không ch?u trách nhi?m.

Trên ?ây là thông tin v? H??ng D?n N?p Ti?n VN138 An Toàn Nhanh Chóng M?i Nh?t mà chúng tôi mu?n mang ??n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, hãy nhanh chóng liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!