Lu?t Poker 5 lá Vi?t Nam th? nào? Cách ch?i Poker 5 lá c? b?n

Lu?t Poker 5 lá Vi?t Nam th? nào? Cách ch?i Poker 5 lá c? b?n
Bình ch?n

V?n d? ???c bi?t ??n là b? môn yêu thích c?a nhi?u c??c th?, Poker 5 lá ?ang d?n tr? thành xu th? c?a th? tr??ng cá c??c ngày nay. Hôm nay, VN138 s? mang ??n ??y ?? các gi?i ?áp lu?t Poker 5 lá Vi?t Nam th? nào? cùng cách ch?i Poker 5 lá c? b?n cho toàn th? anh em ?ang theo dõi d??i ?ây. 

V?a qua, chúng ta có th? nhìn s? phát tri?n bùng n? c?a th? tr??ng cá ?? online, trong ?ó không th? không nh?c ??n game Poker 5 lá. V?y c?ng game này có gì ??c s?c mà thu hút nhi?u ng??i ??n v?y, m?i anh em tìm hi?u chi ti?t cùng nhà cái VN138 nhé!

Nh?ng hình th?c thi ??u trong lu?t Poker 5 lá

Nh?ng hình th?c thi ??u trong lu?t Poker 5 lá
Nh?ng hình th?c thi ??u trong lu?t Poker 5 lá

Poker 5 lá ???c bi?t ??n là b? môn ?ánh bài dùng 54 lá bài Tây mà anh em v?n th??ng xuyên tham gia ch?i hi?n nay. Cu?c ch?i s? b?t ??u bao g?m s? k?t h?p gi?a các lá bài ???c chia riêng cho h?i viên và sau ?ó trên bàn s? l?t các lá bài chung. K?t qu? cu?i cùng quy?t ??nh vào vi?c ng??i tr? cu?i cùng nào có b? bài m?nh nh?t s? tr? thành chi?n binh chi?n th?ng và nh?n 100% ph?n th??ng. 

T?i b?t k? ??a ch? nào nh? h? th?ng Solarbet thì khi ??n v?i Poker 5 lá, ch?c ch?n s? không làm anh em th?t v?ng b?i hình th?c thi ??u t?i ?ây vô cùng ?a d?ng và linh ho?t, tiêu bi?u nh? sau:

 • Hình th?c cash game: h?i viên tr?c ti?p ??t c??c ti?n m?t và k?t qu? s? ???c hi?n th? l?p t?c ngay khi tr?n ??u k?t thúc.
 • Hình th?c Tournament: ? hình th?c này, ng??i ch?i c?n hoàn t?t phí tham d? cho nhà cái, h? th?ng s? cung c?p chip ??t c??c, càng v? sau m?c th??ng s? càng gi?m d?n nên anh em hãy nhanh tay ??ng ký tham gia trong th?i gian s?m nh?t.

Lu?t Poker 5 lá và các quy t?c trong bài Poker

Lu?t Poker 5 lá và các quy t?c trong bài Poker
Lu?t Poker 5 lá và các quy t?c trong bài Poker

Thông th??ng, lu?t Poker 5 lá khá ??n gi?n, n?u anh em ?ang mong mu?n tr? thành tay ch?i chính hi?u c?a trò ch?i ??y bí ?n và thú v? này thì hãy tham kh?o qua m?t s? lu?t ch?i và các quy t?c ???c t?ng h?p b?i Chuyên m?c Cách ch?i nh? sau:

Trình t? m?t ván bài ??y ??

? m?i ván ??u tr??c khi ???c di?n ra s? cho phép t? 2-10 ng??i tham gia, trong ?ó s? có 2 ng??i b?t bu?c ph?i ??t c??c tr??c k? c? khi ch?a bi?t mình s? ???c chia lá bài nào. Theo quy t?c, ng??i th? 2 (Big Blind) s? ph?i ??t x2 so v?i m?c ??t c?a ng??i th? nh?t (Small Blind). 

B?t ??u vòng ch?i v?i b? môn b?t ngu?n t? Trung Qu?c này, m?i ng??i s? nh?n ???c 2 lá bài t? Dealer và không nhìn th?y bài c?a nhau. Ti?p ??n, 5 lá bài chung mà nhà cái ??a ra s? ???c l?t ra theo trình t? 3-1-1 t?c 1 vòng 3 lá, 2 vòng 1 lá

Tùy vào tình hình di?n bi?n mà ng??i ch?i s? ch?n c??c, ?i ti?p hay rút lui. Ng??i còn t?n t?i cu?i cùng và s? h?u b? bài ??y ??, m?nh nh?t s? là ng??i chi?n th?ng. 

Nh?ng l?a ch?n cho ng??i ch?i m?i vòng c??c

Nh? VN138 có chia s?, sau m?i l?n tr?i qua ? m?i vòng c??c, h?i viên có quy?n l?a ch?n các hành ??ng c?a mình, c? th? là:

 • Úp b?: khi c?m th?y b?t ?n và không kh? thi, h?i viên có th? ng?ng ván bài này và ch? tham gia ván khác.
 • T?: ti?p t?c tham gia và ??t c??c thêm theo nhu c?u.
 • T? t?t: ???c hi?u khi b?n c??c h?t s? ti?n giao d?ch ?ang hi?n h?u t?i bàn thì ???c g?i là t? t?t, sau khi ván bài ?i ??n h?i k?t thì b?n s? ???c phân ??nh th?ng thua. 

X?p h?ng bài l?n nh? trong lu?t Poker 5 lá Vi?t Nam

X?p h?ng bài l?n nh? trong lu?t Poker 5 lá
X?p h?ng bài l?n nh? trong lu?t Poker 5 lá

? m?i trò ch?i ??u có nh?ng nguyên t?c nh?t ??nh, ngoài b? môn r?ng h?s?nh game n? h? thì t?i Poker 5 lá c?ng nh? th?. Trong lu?t Poker 5 lá Vi?t Nam, chúng ta th??ng b?t g?p danh sách toàn b? các “cây bài” x?p theo th? t? t? b?c l?n nh?t ??n nh? nh?t. 

??i v?i c??c th? chuyên nghi?p thì ?ây là l?nh v?c không còn quá xa l?, vi?c tìm hi?u b?ng x?p h?ng cây bài s? giúp anh em nhanh chóng h? g?c ??i th? c?a mình nhanh nh?t. D??i ?ây là danh sách x?p h?ng bài l?n nh? trong lu?t Poker 5 lá mà các tân binh c?n ph?i bi?t ??n, chi ti?t là:

 • Thùng phá s?nh: là b? bài m?nh nh?t bao g?m các lá bài 10, J, Q, K A, có ???c chi?n h?u này ??ng ngh?a b?n s? s?m tr? thành nhà vô ??ch cho ván c??c ?ó.
 • S?nh ??ng ch?t: ?ây là s?nh k?t h?p gi?a 2 lá bài liên ti?p nhau và ??ng nh?t, có s?c m?nh uy l?c ch? ??ng sau thùng phá s?nh. 
 • T? quý: h?i viên s? h?u 4 lá bài gi?ng nhau s? ???c xét t?i s?nh t? quý, n?u có tr??ng h?p ngo?i l? có t? 2 ng??i tr? lên ??u t? quý thì chúng ta s? xét ??n giá tr? nào l?n h?n.
 • Cù l?: m?t ván bài Poker 5 lá c?a b?n ???c g?i là cù l? khi trong ?ó có 1 b? 3 lá và 1 ?ôi 2 lá gi?ng nhau. 
 • Thùng: v?i tên g?i khác là Flush khi 5 lá bài c?a b?n có cùng ??ng ch?t v?i nhau.
 • S?nh: ?ây là s? k?t h?p gi?a bài c?a h?i viên và bài chung c?a nhà cái ??a ra có tính liên ti?p, không phân bi?t v? ch?t.
 • B? ba lá: tr??ng h?p bài c?a b?n cùng bài trên bàn k?t h?p có 3 lá gi?ng nhau thì ???c g?i là b? ba lá. 
 • Hai ?ôi: t??ng t? nh? b? ba lá, n?u có nhi?u h?n 1 h?i viên g?p tr??ng h?p này thì chúng ta s? tính ??n ng??i nào có giá tr? cao h?n. 
 • M?t ?ôi: quy t?c c?ng không khác gì so v?i b? ba lá và b? ?ôi.
 • M?u th?u: ? tr??ng h?p này, k?t qu? chi?n th?ng s? m?m c??i ??i v?i ai có lá bài l?n nh?t. 

H??ng d?n khi trong bàn ch?i

H??ng d?n khi trong bàn ch?i Poker
H??ng d?n khi trong bàn ch?i Poker

Sau khi l?a ch?n ???c cho mình m?t nhà cái uy tín nh? h? th?ng game bài L?c 88, hay t?i game casino C54. H?i viên có th? b?t ??u hành trình tham gia Poker 5 lá c?a mình qua các h??ng d?n c? th? sau ?ây:

 • ??u tiên ch?n s?nh game Poker mà mình mong mu?n. 
 • Ch?n m?c ti?n c??c phù h?p v?i ngu?n tài chính.
 • Dùng k? thu?t hay còn g?i là bí quy?t ?? s?m có ???c chi?n th?ng tr??c ??i th? khác qua 4 y?u t? chính: quan sát ván ch?i ?? ??a ra chi?n l??c, chú ý th?i gian ?? ?i?u ti?t h?p lý, c? g?ng làm ch? cu?c ch?i ?? có s? tính toán t?t nh?t, và cu?i cùng là gi? v?ng tâm lý ?n ??nh, tránh c?m xúc tiêu c?c chi ph?i ??n. 

V?a r?i là nh?ng thông tin v? lu?t Poker 5 lá Vi?t Nam th? nào? Cách ch?i Poker 5 lá c? b?nVN138 mu?n mang ??n. Hy v?ng s? t?o thêm ??ng l?c c?ng nh? ni?m tin chi?n th?ng c?a toàn th? h?i viên ?ang theo dõi ? b? môn này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!