Cách ch?i, lu?t ch?i M?u Binh Zingplay ??n gi?n, chính xác

Lu?t ch?i m?u binh ??n gi?n nh?t
Bình ch?n

Game M?u Binh online ngày càng tr? nên thu hút nhi?u ng??i tham gia. Trong bài vi?t này chúng tôi s? h??ng d?n cách ch?i, lu?t ch?i M?u Binh Zingplay ??n gi?n, chính xác nh?t. 

V?i b? bài tây 52 lá có th? ch?i ???c nhi?u d?ng bài khác nhau nh?: ti?n lên, ch?i t?n,..Bên c?nh ?ó còn có th? ?ánh M?u Binh. Tuy nhiên v?n còn nhi?u ng??i ch?a bi?t lu?t ch?i M?u Binh zingplay này. Do ?ó cùng ??c bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t chi ti?t v? game này t?i Nhà Cái VN138.

Bài M?u Binh là gì? Gi?i thi?u game M?u Binh Zingplay

Gi?i thi?u game M?u Binh Zinglpay
Gi?i thi?u game M?u Binh Zinglpay

Lu?t ch?i M?u Binh Zingplay có khó nh? nhi?u ng??i ngh? hay không?. Tr??c tiên ?? n?m rõ h?n m?i b?n tìm hi?u khái ni?m v? game M?u Binh này nhé.

M?u binh online Zingplay là trò ch?i ???c d?a trên b? bài truy?n th?ng tú kh? l? g?m 52. M?u binh còn có tên g?i khác là x?p xám hay th?p tam cúc.

C?ng gi?ng nh? Lu?t ch?i bài Ti?n Lên mi?n Nam thì b? bài M?u Binh c?ng s? có 52 lá bài ???c chia thành 3 chi khác nhau. Nhi?m v? c?a ng??i ch?i lúc này s? ph?i phân tích s?p x?p sao cho chi sau ph?i m?nh h?n các chi tr??c và c?ng ??ng th?i các chi ph?i có liên k?t v?i nhau thì ván bài m?i d? dàng thành công. 

V?i nhi?m v? s?p x?p nh? này ?òi h?i ng??i tham gia ph?i th?t s? phân tích tính toán k? l??ng. Và chính vì ?i?u này nên ?ã t?o ra s? ??c s?c cho lo?i game online này và thu hút ???c nhi?u ng??i tham gia trong th?i gian g?n ?ây gi?ng Game b?n cá ??i th??ng t?ng code

Theo chuyên m?c Cách Ch?i v?a gi?i thi?u lu?t ch?i M?u Binh Zingplay ??n cho b?n. Cùng ??c thêm bài vi?t d??i ?ây ?? hi?u rõ v? cách ch?i game này nhé

Link t?i game M?u Binh Zingplay

Hi?n nay trên th? tr??ng có vô s? h? th?ng trò ch?i tr?c tuy?n. Chính vì ?i?u ?ó ?ã làm ng??i ch?i cân não vì không bi?t ph?i tìm ch? t?i game m?u binh zingplay cho uy tín ch?t l??ng ??m b?o.

??ng lo d??i ?ây chúng tôi s? chia s? cho b?n Link t?i game M?u Binh Zingplay ch?t l??ng, có gi?y t? pháp lý ?? nên b?n có th? yên tâm t?i v?.

Lu?t ch?i bài M?u Binh Zingplay

Lu?t ch?i bài M?u Binh Zingplay
Lu?t ch?i M?u Binh Zingplay

D??i ?ây chúng tôi s? chia s? cho b?n lu?t ch?i bài M?u Binh Zingplay mà chúng tôi ?ã t?ng h?p ??y ??. Cùng nhau ??c bài vi?t d??i ?ây nhé.

Các lá bài trong b? bài

Các lá bài trong b? bài M?u Binh s? g?m có 2 ph?n: Ph?n s? và ch?t.

 Ví d?: Ch?ng h?n nh? 7 (rô) thì s? là 7, còn (rô) là ch?t.

Giá tr? trong bài M?u Binh s? ph? thu?c vào ph?n s?, ch? không ph? thu?c vào ph?n ch?t.

Quân bài át A (xì) là quân bài cao nh?t và l?n nh?t và quân 2 là quân bài th?p nh?t trong M?u Binh. 

Nh?ng liên k?t trong cách ch?i M?u Binh Zingplay

Nh?ng liên k?t trong bài
Nh?ng liên k?t trong bài

Các liên k?t trong lu?t ch?i M?u Binh Zingplay nh? sau: 

 • M?u Th?n: Có ngh?a là quân bài không có liên k?t v? ph?n s? hay v? ph?n ch?t. Anh em ch?i nên xét lá bài cao nh?t cho ??n th?p nh?t.
 • ?ao/?ôi/Dách/Phé: Hai quân bài có cùng s?. Ví d? nh? 8 (c?), 8 (bích).
 • Thú: Hai ?ôi. Ví d? nh? K (rô), K (c?) và 7 (c?), 7 (tép)
 • Xám: Ba quân bài có cùng s?. Ví d? nh? Q (rô), Q (c?), Q (bích).
 • Thùng: N?m quân bài có cùng ch?t và không cùng m?t chu?i nh? 8 (c?), 10 (c?), Q (c?), A (c?)
 • Cù l?: Liên k?t này g?m có m?t b? ba (1 xám) và m?t b? ?ôi. Ví d? nh? Q (c?), Q (rô), Q (bích), 5 (c?), 5 (tép)
 • T? quý: B?n quân bài có cùng s? v?i nhau. Ch?ng h?n nh? Q(c?), Q (rô), Q(tép), Q (bích)
 • Thùng phá s?nh: Dây ??ng ch?t nh? game bài ti?n lên mi?n B?c. Ví d? nh? A (c?), K (c?), Q (c?), J (c?), 10 (c?).
 • S?nh r?ng: Bài lá có 13 quân thì 13 quân ?ó có giá tr? liên ti?p v?i nhau nh? A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
 • S?p: Thua c? 3 c?a cho ng??i ch?i khác
 • Báo: M?t trong 3 chi ho?c 13 lá k?t h?p v?i nhau t?o thành bài ??c bi?t thì b?n không c?n so chi, c? th? nh?n ?i?m.
 • L?ng: X?p 3 chi v?i nhau không ?úng th? t? chi ??u, chi gi?a, chi cu?i.

Cách ch?i M?u Binh Zingplay chi ti?t

Cách ch?i M?u Binh chi ti?t
Cách ch?i M?u Binh chi ti?t

??i v?i lu?t ch?i M?u Binh Zingplay chi ti?t nh? sau.

M?i ng??i ch?i tham gia s? ???c phát bài chu?n là 13 lá bài và m?i ng??i s? x?p thành 3 chi sao cho các chi c?a mình m?nh nh?t. Sau ?ó, ng??i tham gia s? b? ra t?ng chi ?? so sánh v?i nhau.

 • N?u nh? ng??i ch?i s? h?u b? bài M?u Binh th?ng tr?ng thì không c?n ph?i so bài, ng??i ch?i ?ó s? th?ng luôn.
 • N?u hai ng??i ch?i so sánh bài v?i nhau th?y ?? m?nh ngang nhau thì cùng ti?n hành chia. 

L?u ý:

 • Khi ván bài còn ch?a k?t thúc mà ng??i ch?i t? ý thoát ra s? ???c tính là l?ng.
 • Ch? bài thoát ra kh?i game M?u Binh này thì ng??i ch?i ti?p theo s? ??m nh?n quy?n làm ch? trong ván bài này.
 • V?i lu?t ch?i M?u Binh Zingplay th?i gian c?a m?i ván ch?i kho?ng 45s.

Cách tính ?i?m khi th?ng, thua

Cách tính ?i?m th?ng thua trong lu?t ch?i M?u Binh Zingplay khác v?i Bài cào Liêng nh?ng ?ây là hai lo?i bài ???c ng??i ch?i quan tâm. Cách tính nh? sau: 

 • M?t chi = s? ti?n ??t c??c trong ván ??u ?ó
 • Khi ng??i ch?i x?p quân bài l?ng thì tính ?i?m nh? sau = s? chi b? thua x 2 c??c
 • Bài c?a ??i th? s? mang ?i so v?i t?ng ng??i ch?i khác, b?n nh? so sánh các chi ??u v?i chi ??u, chi gi?a v?i chi gi?a và chi cu?i v?i chi cu?i. K?t qu? s? là t?ng c?a các chi th?ng – thua v?i ng??i ch?i khác.

Các tr??ng h?p ??c bi?t trong lu?t ch?i bài binh 6 lá

 • Ng??i ch?i s? h?u quân bài có t? quý ? chi cu?i thì s? ?n ???c 4 chi 1 nhà.
 • Ng??i ch?i s? h?u t? quý ? chi gi?a s? ?n ???c 8 chi 1 nhà.
 • Ng??i ch?i n?m gi? xám ?? ? chi ??u s? ?n ???c 3 chi 1 nhà.
 • Ng??i ch?i s? h?u có thùng phá s?nh ? chi cu?i thì s? ?n ???c tính 5 chi 1 nhà
 • Ng??i ch?i có thùng phá s?nh ? chi gi?a thì s? ???c tính 10 chi 1 nhà.
 • Ng??i ch?i có cù l? ? chi gi?a s? ?n ???c 2 chi.

Lu?t ch?i M?u Binh Zingplay khi M?u Binh th?ng tr?ng 

M?u Binh th?ng tr?ng
M?u Binh th?ng tr?ng

Lu?t ch?i M?u Binh Zingplay s? th?ng tr?ng trong các tr??ng h?p sau. Bên c?nh ?ó b?n có th? tham kh?o thêm cách ch?i bài joker ???c nhi?u ng??i ch?i tham gia hi?n nay. 

 • R?ng cu?n: N?u ng??i ch?i n?m gi? 13 lá bài t? 2 át và ??ng ch?t v?i nhau thì ng??i ch?i ???c tính 24 l?n ti?n c??c.
 • S?nh r?ng: N?u ng??i ch?i n?m gi?a 13 lá bài t? 2 át nh?ng không ??ng ch?t thì s? ti?n c??c ng??i ch?i ???c tính 12 l?n ti?n c??c.
 • N?m ?ôi 1 sám: Trong 13 lá bài ng??i ch?i n?m gi? 1 sám và 5 ?ôi thì s? th?ng 6 l?n ti?n c??c.
 • L?c phé bôn: Trong 13 lá bài ng??i ch?i n?m gi? 6 ?ôi thì ???c tính th?ng và ???c g?p 3 l?n ti?n c??c.
 • Ba thùng: N?u ng??i ch?i s?p x?p sao cho ???c 3 thùng trong c? 3 chi thì th?ng g?p 3 l?n ti?n c??c.
 • Ba s?nh: N?u ng??i ch?i s? h?u 3 s?nh trong c? 3 chi thì ???c tính th?ng v?i 3 l?n ti?n c??c.

Tr??ng h?p v?i M?u Binh th??ng

Bên c?nh tr??ng h?p lu?t ch?i M?u Binh Zingplay th?ng tr?ng thì ng??i ch?i có th? g?p M?u Binh th??ng và ti?n c??c cho m?i b? m?u binh th??ng này nh? sau:

 • Sám chi cu?i: Chi th? 3 c?a ng??i ch?i là b? sám thì ng??i ch?i s? ???c tính 3 l?n ti?n c??c.
 • Cù l? chi 2: Chi 2 c?a ng??i ch?i là b? cù l? thì ng??i ch?i s? ???c tính 2 l?n ti?n c??c.
 • T? quý chi ??u: Chi ??u c?a ng??i ch?i là b? t? quý thì ng??i ch?i s? ???c tính 4 l?n ti?n c??c
 • T? quý chi 2: Chi 2 c?a ng??i ch?i là th? quý thì ng??i ch?i s? ???c tính 8 l?n ti?n c??c
 • Thùng phá s?nh chi 2: Chi 2 c?a ng??i ch?i có thùng phá s?nh thì ng??i ch?i nh?n ???c 10 l?n ti?n c??c.

Cách tính ti?n ch?i bài M?u Binh

Cách tính ti?n trong lu?t ch?i M?u Binh Zingplay khá rõ ràng và d? hi?u h?n so v?i cách ch?i bài Tam Cúc ???c tính nh? sau:

 • Ng??i ch?i th?ng: Ng??i ch?i th?ng 1 chi s? nh?n ???c là 1 c??c, 2 chi s? nh?n ???c là 2 c??c và n?u th?ng 3 chi thì s? nh?n ???c là 3 c??c. 
 • Ng??i ch?i thua: Ng??i thua s? ??n bù h?t s? chi b? thua cho ng??i ch?i th?ng. N?u nh? b? thua c? 3 chi thì ng??i thua s? ph?i ??n g?p 3 l?n, có ngh?a t?ng c?ng là 9 chi.

Bài vi?t bên trên là cách ch?i, lu?t ch?i M?u Binh Zingplay ??n gi?n, chính xác mà chúng tôi mu?n mang ??n cho anh em. Qua ?ó hy v?ng bài vi?t trên có th? giúp anh em thu v? m?t chút tài chính cho b?n thân. Chúc anh em may m?n nhé. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!