Kèo Tài X?u là gì? Cách ??c kèo Tài X?u bóng ?á Vi?t Nam

Kèo Tài X?u là gì trong hình th?c cá c??c bóng ?á Vi?t Nam
Bình ch?n

Nh?ng thông tin gi?i ?áp kèo Tài X?u là gì, cách ??c kèo Tài X?u bóng ?á Vi?t Nam chính xác nh?t s? ???c ?em ??n cho b?n trong bài vi?t sau ?ây. Cùng v?i ?ó là các thông tin v? kèo Tài X?u 1 3/ 4 trái, kèo tài x?u 2 1/ 4 trái, kèo tài x?u 2.5/3 trái,… cho ng??i m?i ch?i.

V?i nh?ng ai m?i b?t ??u bi?t ??n cá c??c bóng ?á, ??t kèo bóng ?á thì kèo Tài X?u còn là khái ni?m khá l? l?m. ?? hi?u v? lo?i kèo quan tr?ng này trong bóng ?á, m?i b?n ??c ngay bài vi?t sau t? VN138!

Kèo Tài X?u là gì? Hình th?c Tài X?u bóng ?á là gì?

Kèo Tài X?u là gì trong cá c??c bóng ?á
Kèo Tài X?u là gì trong cá c??c bóng ?á

Nhi?u ng??i m?i ch?i cá c??c bóng ?á th?c m?c Kèo Tài X?u là gì? Trong ti?ng anh Tài X?u là Over – Under. ?ây là lo?i kèo cá c??c vào t?ng s? bàn th?ng có ???c trong m?t tr?n bóng ?á

Hình th?c Tài X?u bóng ?á ch? tính s? bàn th?ng trong 90 phút bao g?m th?i gian ?á bù gi? do ch?n th??ng. Không tính th?i gian thi ??u thêm hay ?á luân l?u, bàn th?ng vàng.

?ây là hình th?c cá c??c theo quy lu?t Tài X?u nh?ng không ph?i là m?t trò ch?i casino nh? các game Tài X?u ??i ti?n th?t mà là d?ng áp d?ng trong th? thao và ???c th?ng ti?n tr?c ti?p. ??ng th?i c?ng không th? áp d?ng tool hack Tài X?u Sunwin.

?? b?n hi?u rõ h?n kèo Tài X?u là gì, b?n có th? xem hai tr??ng h?p khi nào m?t tr?n ra k?t qu? Tài và khi nào ra X?u.

 • Tài: khi s? bàn th?ng c?a tr?n l?n h?n t? l? kèo cá c??c Tài X?u nhà cái ??t.
 • X?u: khi t?ng s? bàn th?ng nh? h?n t? l? cá c??c ?ã ?? ra.
 • K?t qu? hòa: n?u s? bàn th?ng ngang b?ng v?i k?t qu? cá c??c.

Tùy vào kh? n?ng phòng ng? và s?c m?nh ghi bàn c?a hai ??i mà nhà cái s? ??a ra t? l? kèo cá c??c kèo Tài X?u khác nhau. Vi?c c?a b?n là cá c??c xem k?t qu? th?t s? cao h?n (Tài) hay th?p h?n (X?u) t? s? nhà cái ?ã d? ?oán.

Sau khi ?ã bi?t kèo Tài X?u là gì, thông th??ng n?u b?n th?y kh? n?ng tr?n ??u s? có nhi?u bàn th?ng, hãy ??t cho Tài. ? tr??ng h?p ng??c l?i, n?u kh? n?ng ghi bàn c?a hai ??i y?u, có ít bàn th?ng trong các l?n g?p m?t tr??c thì ??t cho X?u theo thông tin t? chuyên m?c Cách Ch?i.

Cách ??c kèo Tài X?u bóng ?á Vi?t Nam

Cách ??c kèo Tài X?u bóng ?á
Cách ??c kèo Tài X?u bóng ?á

Sau khi hi?u kèo Tài X?u là gì, b?n còn c?n ph?i ??c ???c các cách ghi t? l? kèo Tài X?u bóng ?á Vi?t Nam ? các nhà cái. Nh? v?y b?n m?i bi?t nên ??t Tài hay X?u ??i v?i t? l? c??c c?a nhà cái ?ó theo hình th?c Tài X?u bóng ?á.

Tài X?u 0.5/1 

N?u nhà cái ??a ra t? l? kèo Tài X?u là 0.5/1 thì:

 • Khi t?ng s? bàn th?ng ghi ???c >= 2 thì ng??i ??t kèo Tài th?ng, kèo X?u thua.
 • T?ng s? bàn th?ng < 1 thì ng??i ??t Tài thua, X?u th?ng.
 • T?ng s? bàn th?ng = 1 thì ng??i ??t kèo Tài th?ng ???c 1/2 s? ti?n ?ã c??c, ??t X?u thua 1/2 s? ti?n ?ã c??c.

V?y v?i ng??i ?ã bi?t kèo Tài X?u là gì thì ?ây là tr?n ch? nên ??t X?u khi kh? n?ng ghi bàn c?a hai ??i r?t y?u. Ho?c tr?n ??u thu?c tr??ng h?p hai ??i khá ngang tài ngang s?c.

?? ??t c??c ?úng, b?n nên nghiên c?u k? v? hai ??i bóng nh? khi nghiên c?u các k? thu?t canh bài Baccarat. Tránh ??t c??c sai và th?c m?c vì sao ch?i Tài X?u toàn thua.

Th? nào là kèo Tài X?u 1 trái

Th? nào là kèo Tài X?u 1 trái
Th? nào là kèo Tài X?u 1 trái

V?y kèo Tài X?u là gì khi nhà cái ??t Tài X?u 1 trái? ?ây là tr??ng h?p mà:

 • T?ng bàn th?ng >= 2 thì ng??i ch?i ??t kèo Tài s? th?ng, X?u thua.
 • S? bàn th?ng < 1 thì kèo Tài thua, X?u chi?n th?ng.
 • T?ng s? bàn = 1 thì c? hai kèo s? hòa nhau.

Tài X?u 1/1.5 là gì?

Kèo Tài X?u 1/1.5 là gì c?ng là câu h?i c?a nhi?u ng??i m?i ch?i. ?ây là lo?i kèo nh? sau:

 • N?u t?ng s? bàn >= 2 thì ng??i ??t Tài th?ng, X?u thua.
 • T?ng s? bàn < 1 thì kèo Tài thua, ng??i ??t kèo Tài X?u Vi?t Nam kèo X?u th?ng.
 • T?ng s? bàn th?ng = 1 thì kèo Tài thua 1/2 s? ti?n ?ã ??t c??c, kèo X?u th?ng 1/2 s? ti?n c??c.

Kèo Tài X?u 2/2.5 là gì?

Kèo Tài X?u 2/2.5 là gì?
Kèo Tài X?u 2/2.5 là gì?

Kèo Tài X?u 2/2.5 là gì c?ng là câu h?i ???c nhi?u ng??i th?c m?c bên c?nh kèo Tài X?u là gì. Khi nhà cái ??t t? l? kèo này, các tr??ng h?p th?ng, thua kèo bóng ?á c?a ng??i ch?i nh? sau:

 • T?ng s? bàn trong tr?n ??u >=3 thì ng??i ??t Tài th?ng, X?u thua.
 • T?ng s? bàn ghi ???c <= 1 thì kèo Tài thua, X?u th?ng.
 • Tr??ng h?p s? bàn th?ng = 2 thì kèo Tài thua 1/2 ti?n c??c và kèo X?u s? th?ng ???c 1/2 s? ti?n ?ã ??t c??c.

Tài X?u 3 trái là gì?

Trong hình th?c Tài X?u bóng ?á Vi?t Nam, n?u nhà cái ??t kèo Tài X?u 3 trái thì:

 • T?ng s? bàn th?ng tr?n ??u >= 4 kèo Tài th?ng, X?u thua.
 • T?ng s? bàn <= 2 thì kèo Tài s? thua, X?u th?ng.
 • S? bàn th?ng = 3 thì c? hai kèo s? hòa nhau.

Kèo Tài X?u 3/3.5 là gì?

Gi?i thích kèo Tài X?u 3.5 là gì?
Gi?i thích kèo Tài X?u 3.5 là gì?

?? hi?u kèo Tài X?u kèo Tài X?u 3/3.5 là gì, b?n có th? xem các tr??ng h?p phân lo?i th?ng thua, hòa d??i ?ây:

 • T?ng s? bàn th?ng >= 4 thì ng??i ??t kèo Tài th?ng, kèo T?i thua.
 • S? bàn th?ng tr?n ??u <= 2 thì kèo Tài thua, kèo X?u th?ng.
 • T?ng s? bàn th?ng = 3 thì kèo Tài thua m?t n?a s? ti?n c??c và kèo X?u th?ng ???c m?t n?a s? ti?n ??t c??c.

Trên ?ây là các thông tin tr? l?i kèo Tài X?u là gì? Cách ??c kèo Tài X?u bóng ?á Vi?t Nam t? VN138. N?u b?n còn b?t k? th?c m?c gì v? kèo cá c??c bóng ?á này hay mu?n tham gia các game bài casino h?p d?n thì hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin d??i ?ây!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!