Soi kèo Châu Âu, Cách ??c kèo Châu Âu chi ti?t t?ng lo?i

Kèo Châu Âu
Bình ch?n

Soi kèo Châu Âu, Cách ??c kèo Châu Âu chi ti?t t?ng lo?i sao cho ?úng? Cùng theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t chi ti?t h?n v? kèo Châu Âu.

Kèo châu Âu là m?t trong nh?ng lo?i kèo ph? bi?n và ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích hâm m?. V?y kèo Châu Âu là gì? Trong bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n gi?i ?áp th?c m?c này t?i VN138 net. 

Kèo Châu Âu 1×2 là gì?

Kèo Châu Âu 1x2 là gì?
Kèo Châu Âu 1×2 là gì?

Kèo Châu Âu hay còn ???c g?i là kèo 1×2 ?ây là lo?i kèo r?t ph? bi?n trong cá c??c. Ngoài ra ?ây còn là t? l? kèo nhà cái s? d?ng ?? ?ánh giá xem ??i nào m?nh h?n.Ng??i ch?i c?n ph?i có k? n?ng và am hi?u t??ng t?n kèo c??c 1×2 này ?? d? ?oán tr?n ??u.

T? l? kèo Châu Âu này có 3 c?a ??t c??c chính là: Th?ng – Thua – Hòa. Ng??i ch?i có th? quan sát và ??a ra l?a ch?n ??t vào ??i mình yêu thích. Nh?ng ?? an toàn hãy d?a vào m?c t? l? c??c ?? ch?n ??i ??t c??c. Có th? th?y d?ng kèo này ?a d?ng cá c??c th? thao kèo Châu Á.

Theo chuyên m?c Cách Ch?i ?ã gi?i ?áp cho anh em bi?t kèo Châu Âu là gì?. ?? t? ?ó anh em có th? l?a ch?n ?a d?ng kèo ?? ??t c??c nhé.

H??ng d?n chi ti?t cách ??c kèo Châu Âu

H??ng d?n chi ti?t ??c kèo Châu Âu
H??ng d?n chi ti?t ??c kèo Châu Âu

Sau khi gi?i ?áp khái ni?m trên d??i ?ây chúng tôi s? h??ng d?n b?n ??c kèo Châu Âu m?t cách chi ti?t nh?t. Hãy cùng xem d??i ?ây nhé.

Ký hi?u c?n bi?t trên b?ng c??c

Ký hi?u c?n bi?t trên bàn c??c
Ký hi?u c?n bi?t trên bàn c??c

 Tr??c tiên ?? ??c kèo Châu Âu d? dàng thì b?n c?n ph?i hi?u ???c nh?ng ký hi?u c?a b?ng t? l? c??c nh? sau: 

Kèo Châu Âu ???c vi?t theo nh? sau: Kèo 1×2

 • 1: ??i ch? nhà (Home Team):  n?u b?n ??t c??c ??i ch? nhà th?ng thì b?n c??c s? th?ng c?a này.
 • X: hòa (Draw): n?u nh? t? s? hai ??i hòa nhau thì b?n ??t c?a hòa th?ng.
 • 2: ??i khách (Away Team): n?u b?n ??t c??c ??i khách th?ng thì b?n c??c s? th?ng c?a này.

Hi?n nay có 2 lo?i chính ?ó là:

 • FT.1X2 : kèo 1×2 Châu Âu cho c? tr?n.
 • 1H.1X2 : kèo 1×2 Châu Âu cho hi?p 1.

Các lo?i kèo Châu Âu ph? bi?n

D??i ?ây là kèo Châu Âu ph? bi?n mà nhà cái th??ng ph? bi?n bao g?m: 

 • 1H.1×2:  Là kèo hi?p 1 – kèo này ch? áp d?ng cho hi?u 1 trong tr?n ??u.
 • FT.1×2:  Là kèo hi?p 2 hay còn g?i là kèo c? tr?n – áp d?ng cho toàn b? th?i gian thi ??u 90 phút chính th?c.

Cách tính kèo Odds th? nào?

Cách tính kèo ODDS
Cách tính kèo ODDS

?? ng??i ch?i hi?u rõ ???c cách tính kèo Odds th? nào m?i b?n tham kh?o qua ví d? d??i ?ây:

Ví d?: Kèo c??c Châu Âu (1 x 2) t?i tr?n ??u Manchester United (MU) và Tottenham Hotspur nh? sau: 

??i bóng  C? tr?n  Hi?p 1
Manchester United (MU) và Tottenham Hotspur  1 x 2 x 2
1.3 2.57 1.82 2.03 1.98 2.12

Cách ??c kèo Châu Âu Hi?p 1

??i v?i cách ??c kèo Châu Âu hi?p 1 này anh em ph?i chú ý nh? sau: 

 • HT.1:  ??i v?i kèo cá c??c ??i Manchester United (MU) th?ng thì ng??i ch?i ??t c?a c??c này s? th?ng v?i t? l? là 1:2.03.
 • HT.2:  ??i v?i kèo cá c??c ??i Tottenham Hotspur th?ng thì ng??i ch?i ch?n c?a này s? th?ng ti?n v?i t? l? 1:2.12.
 • HT.X: ??i v?i kèo cá c??c k?t qu? tr?n ??u v? hòa thì ng??i ch?i ??t c?a này s? th?ng c??c theo t? l? 1:1.98.

L?u ý: N?u ? tr?n ??u hi?p ??u th? 1 ng??i ch?i ch?n kèo v? ??i  HT.1 Manchester United (MU) th?ng và k?t qu? MU th?ng thì ng??i ch?i s? th?ng c??c. Còn n?u ??i MU thua và ??i Tottenham Hotspur th?ng ho?c k?t qu? tr?n ??u là hòa thì ng??i ch?i s? m?t ti?n c??c. 

??c kèo C? tr?n soi kèo C1 châu âu

??c kèo c? tr?n C1 Châu Âu sao cho ?úng hãy xem cách ??c d??i ?ây. 

 • FT.1: Kèo c??c chung cu?c c?a ??i Manchester United (MU) th?ng thì t? l? ?n c??c là 1:1.23.
 • FT.2: Kèo c??c chung cu?c ??i Tottenham Hotspur th?ng thì t? l? th?ng c??c là 1:1.82.
 • FT.X: Kèo c??c chung cu?c 2 ??i có k?t qu? hòa nhau thì cách tính ti?n t? l? kèo ti?n là 1:2.57.

N?u xuyên su?t m?t tr?n bóng ng??i ch?i ch? ??t c??c cho ??i Manchester United th?ng và k?t qu? cho ra là MU thua ho?c hòa v?i Tottenham Hotspur thì ng??i ch?i s? thua c??c.

Kinh nghi?m soi kèo Châu Âu t? chuyên gia

Kinh nghi?m soi kèo Châu Âu t? chuyên gia
Kinh nghi?m soi kèo Châu Âu t? chuyên gia

Khi ?ã n?m rõ các cách ??c kèo Châu Âu là gì? Nhi?m v? ti?p theo b?n nên làm là tìm hi?u các ki?n th?c và kinh nghi?m soi kèo t? các cao th?. 

B?n có th? tham kh?o thêm các kèo ph? bi?n ?? b?n l?a ch?n ??t c??c nh? là: kèo c??c chung cu?c, kèo Tài X?u 2 ¾, kèo Tài X?u là gì,…  ?? gia t?ng thêm c? h?i chi?n th?ng. D??i ?ây là m?t s? kinh nghi?m soi kèo t? chuyên gia b?n nên bi?t.  

Tìm hi?u k? thông tin 2 ??i 

Vi?c ??u tiên b?n nên làm tr??c khi c??c ?ó chính là tìm hi?u k? thông tin gi?a hai ??i nh?: phong ?? thi ??u g?n ?ây, s?c m?nh, l?i ch?i, l?ch s? thi ??u, c??c liên hoàn là gì, kèo Tài X?u 2 3/4,… b?i s? giúp b?n nhìn nh?n rõ ?? ??a ra phân tích chính xác. T? ?ó ??a ra quy?t ??nh ??i nào th?ng c??c s? d? dàng h?n. 

??t c??c ?úng th?i ?i?m

L?a ch?n th?i ?i?m c??c kèo Châu Âu thích h?p c?ng là m?t y?u t? quan tr?ng giúp ng??i ch?i th?ng c??c. Theo các chuyên gia cho bi?t th?i gian ?? ng??i ch?i ??t c??c t?t nh?t là tr??c t? 3 ??n 5 tr?n ??u di?n ra. 

B?i vì h? th?ng nhà cái có th? thay ??i t? l? kèo c??c liên t?c vào sát gi? bóng l?n, nên ng??i ch?i c?n l?u ý, không nên m?o hi?m ??t kèo c??c Châu Âu vào th?i ?i?m này.

Linh ho?t khi soi kèo Châu Âu 1×2

Theo kinh nghi?m t? chuyên gia ng??i ch?i tham gia cá c??c kèo Châu Âu nên ??t c??c ti?n vào nhi?u c?a khác nhau thay vì ch? c??c t?t c? vào m?t c?a duy nh?t. ?ây là m?t cách ch?i giúp gi?a ???c v?n và tinh th?n ?n ??nh và h?n ch? ???c vi?c thua c??c nên b?n nên bi?t nhé.

Ph?i d?ng l?i ?úng th?i ?i?m

Vi?c ng??i ch?i bi?t d?ng l?i ?úng th?i ?i?m s? h?n ch? v? vi?c thua c??c mà còn giúp b?n chi?n th?ng c?m b?y c?a b?n thân. Kinh nghi?m t? các chuyên gia truy?n l?i là ng??i ch?i c?n bi?t lên k? ho?ch rõ ràng v? s? v?n tham gia m?i ván c??c.

Bài vi?t trên là bí kíp v? Soi kèo Châu Âu, Cách ??c kèo Châu Âu chi ti?t t?ng lo?i mà b?n nên bi?t. Qua ?ó hy v?ng bài vi?t trên có th? giúp anh em thu v? m?t chút tài chính cho b?n thân. Chúc anh em may m?n nhé. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!