Hoàn Tr? 5%

Bình ch?n

Nhà cái VN138 ??a ra r?t nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi, ?u ?ãi, ti?n th??ng cho thành viên khi tham gia cá c??c các game. Ch??ng trình hoàn tr? 5% ti?n c??c hàng tháng cho thành viên ???c nhi?u anh em quan tâm.

?ây là m?t trong nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi n?i b?t t?i nhà cái VN138 v?i cách tham gia ??n gi?n, không c?n ph?i ?áp ?ng nhi?u ?i?u ki?n, nh?n ti?n m?t cách d? dàng. ?? tìm hi?u thông tin chi ti?t, hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây c?ng Nhà cái VN138 nhé.

N?i dung ch??ng trình hoàn tr? 5% hàng tháng

Ti?n th??ng lên ??n 100 tri?u ??ng
Ti?n th??ng lên ??n 100 tri?u ??ng

Ch??ng trình ?u ?ãi hoàn tr? 5% hàng tháng ???c áp d?ng cho các thành viên ch?i cá c??c t?i VN138 có t?ng giao d?ch thua hàng tháng t? 20.000.000 VN?. N?i dung ch??ng trình hoàn tr? ???c chúng tôi ??a ra sau ?ây:

  • ??i t??ng tham gia: Thành viên tham gia cá c??c có t?ng giao d?ch thua hàng tháng t? 20.000.000 VN?.
  • T? l? hoàn tr?: 5%/tháng. 
  • S? ti?n hoàn tr?: Lên t?i 100.000.000 VN?.

?i?u ki?n tham gia

?i?u ki?n tham gia r?t ??n gi?n
?i?u ki?n tham gia r?t ??n gi?n

?? ???c tham gia vào ch??ng trình ?u ?ãi hoàn tr? 5% hàng tháng cho thành viên, ??u tiên b?n c?n ph?i có tài kho?n ??ng ký VN138 tr??c ?ó. 

Tài kho?n này ph?i tham gia cá c??c các trò ch?i t?i nhà cái VN138 m?i ?? ?i?u ki?n nh?n ti?n hoàn tr? v? tài kho?n c?a mình. ??ng th?i, ph?i ?áp ?ng 1 trong 2 ph??ng th?c thanh toán sau: có s? tài kho?n ngân hàng ho?c ví Momo Pay ?? nh?n ti?n.

Toàn b? các trò ch?i cá c??c t?i VN138 ??u ???c áp d?ng ch??ng trình này. ?i?u ki?n duy nh?t h?p l? ?u ?ãi này ?ó là ng??i ch?i có t?ng giao d?ch thua hàng tháng t? 20.000.000 VN?.

Cách th?c ??ng ký nh?n hoàn tr?

Cách th?c ??ng ký nh?n hoàn tr? 5% hàng tháng cho ng??i ch?i là thông tin ???c nhi?u anh em quan tâm và tìm ki?m. Khi tr? thành thành viên c?a nhà cái VN138 thì ng??i ch?i không c?n ph?i th?c hi?n quá nhi?u thao tác vì cách th?c nh?n ti?n th??ng hoàn tr? vô cùng ??n gi?n.

Theo quy ??nh t?i nhà cái, ng??i ch?i không c?n ph?i th?c hi?n các thao tác ??ng ký nh?n ti?n, ch? c?n có tài kho?n t?i nhà cái và có giao d?ch thua hàng tháng t? 20.000.000 VN? thì ti?n s? ???c t? ??ng hoàn v? tài kho?n hàng tháng.

Ti?n th??ng s? ???c h? th?ng c?p nh?t và chuy?n tr?c ti?p v? tài kho?n c?a ng??i ch?i vào m?i ngày ??u tiên c?a m?i tháng.

Các l?u ý khi tham gia ?u ?ãi

Bên c?nh nhi?u ?u ?ãi kh?ng
Bên c?nh nhi?u ?u ?ãi kh?ng

Thành viên khi tham gia vào ch??ng trình hoàn tr? 5% hàng tháng c?n ph?i l?u ý m?t s? ?i?m mà nhà cái ??a ra sau ?ây:

  • Khuy?n mãi ch? áp d?ng cho 1 tài kho?n duy nh?t ch?i t?i nhà cái. Tài kho?n c?n ???c s? d?ng các thông tin chính xác nh?: tên thành viên, s? ?i?n tho?i, CMND… ??c bi?t, các thông tin này ph?i trùng v?i thông tin c?a tài kho?n ngân hàng mà b?n ??ng ký t?i nhà cái.
  • Ng??i ch?i c?n tuân th? các quy ??nh và ?i?u kho?n mà nhà cái ??a ra. N?u phát hi?n vi ph?m, thanh viên s? không ???c tham gia vào các chu?i s? ki?n khác c?a nhà cái và s? b? khóa tài kho?n.
  • Th? l? và ?i?u kho?n c?a ch??ng trình s? ???c phát tri?n d?a trên quy ??nh chung c?a nhà cái. Vì v?y, ng??i ch?i c?n ph?i tuân th? ?úng quy ??nh.
  • Ch??ng trình khuy?n mãi hoàn tr? có th? b? d?ng b?t k? lúc nào tùy vào phía nhà cái VN138.

H??ng d?n liên h? v?i VN138

Trong quá trình tham gia ch??ng trình nh?n khuy?n mãi t?i nhà cái, n?u có b?t k? th?c m?c ho?c v?n ?? nào c?n gi?i ?áp b?n hãy liên h? v?i nhà cái thông qua các cách sau ?ây:

  • Cách nh?n tin tr?c tuy?n: ? góc d??i bên ph?i c?a giao di?n trang ch? website có m?t khung chat nh?n tin. B?n ch? c?n nh?n vào ?ó, nh?p n?i dung th?c m?c c?a mình và g?i ?i. Các nhân viên h? tr? ch?m sóc khách hàng c?a VN138 s? tr?c c?ng tin nh?n 24/7 ?? k?p th?i h? tr? b?n.
  • Liên h? qua hotline: N?u có th?c m?c c?n gi?i ?áp k?p th?i thì anh em hãy g?i ?i?n tho?i vào hotline c?a VN138 t?i s? (+855) 901 898 220. T?i ?ây nhân viên h? tr? s? x? lý th?c m?c giúp b?n.
  • Liên h? qua email h? tr?: N?u g?p v?n ?? ho?c th?c m?c c?n trình bày chi ti?t hay dài thì b?n hãy email v?i nhà cái t?i ??a ch? [email protected] ?? ???c gi?i ?áp nhé.

Trên ?ây là thông tin v? Ch??ng trình hoàn tr? 5% ti?n c??c hàng tháng cho thành viên mà chúng tôi mu?n mang ??n cho b?n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, hãy nhanh chóng liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!