Câu l?c b? bóng ?á Espanyol – HLV, sân bóng thi ??u Espanyol

?o??i-bo?ng-Espanyol
Bình ch?n

??i bóng Espanyol t?i La Liga là câu l?c b? hàng ??u t?i gi?i có l?ch s? phát tri?n và thi ??u vô cùng lâu n?m. Tuy nhiên có nhi?u b?n ??c v?n ch?a hi?u rõ v? các thông tin c?a câu l?c b? Espanyol này.

??i bóng Espanyol là ??i bóng m?ng t?i Tây Ban Nha ?ang thi ??u lâu n?m t?i gi?i La Liga, ??i bóng có quá trình phát tri?n vô cùng lâu dài và ?n ??nh không h? thua kém b?t k? ??i bóng l?n nào. Cùng VN138Biz xem thêm thông tin v? Espanyol ngay bây gi? nhé.

Tên ??y ?? Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Bi?t Danh Periquitos; Blanquiblaus; Mágico; 
Sân bóng RCDE
S?c ch?a 40.000
Ch? t?ch ?i?u hành Joan Collet i Diví

Espanyol là ??i bóng nào?

?o??i-bo?ng-Espanyol
?o??i bo?ng Espanyol

Câu l?c b? Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona hay còn g?i là Espanyol m?t ??i bóng chuyên nghi?p có tr? s? t?i thành ph? Barcelona c?a Tây Ban Nha. ?ây là m?t trong 20 ??i bóng ?ang có m?t t?i gi?i vô ??ch qu?c gia La Liga m?t gi?i ??u h?p d?n b?t nh?t hành tinh hi?n nay.

Câu l?c b? thành l?p vào n?m 1900 b?i hi?p h?i bóng ?á hoàng gia Tây Ban Nha, sau quá trình ho?t ??ng và ch?i bóng ?ã có cho mình nh?ng danh hi?u. C?ng nh? ch? ??ng nh?t ??nh trong làng bóng ?á trong n??c và khu v?c hi?n nay.

Sân bóng và HLV c?a Espanyol

Hi?n nay sân bóng ?á RCDE có s?c ch?a 40.000 ch? ng?i ?ang là sân bóng ???c câu l?c b? s? d?ng ?? thi ??u trong gi?i La Liga và nh?ng gi?i ??u l?n khác. ?ây là sân bóng có kích th??c thu?c hàng khá l?n t?i Tây Ban Nha. Hi?n t?i ??i bóng ch?u s? qu?n lý và hu?n luy?n thi ??u t? v? thuy?n tr??ng Javier Aguirre.

Áo ??u c?a ??i bóng Espanyol

Áo ??u c?a ??i bóng Espanyol s? s? d?ng hai màu Tr?ng và Xanh bi?n ?? làm màu ch? ??o cho b? ??. Áo ??u s? có h?a tiets cách ?i?u cùng v?i s?c d?c l?n màu xanh bi?n ? gi?a áo ??u. ??i v?i sân khách ??i bóng ch?n áo ??u có màu xám và ?en cho vi?c ch?m trán ??i th? c?a mình.

C?u th? c?a Espanyol t?i mùa gi?i

C?u th? c?a Espanyol
C?u th? c?a Espanyol

N?u nh? các b?n c?n thông tin v? c?u th? ?ang thi ??u cho ??i bóng Espanyol cho các b?n nh?n ??nh ch?t l??ng ??i hình thi ??u cho ??i bóng trong t??ng lai ? mùa gi?i t?i.

S?

V? trí C?u th?
1 TM Andrés Prieto
2 HV Pipa
3 HV Adrià Pedrosa
4 TV Víctor Sánchez (??i phó)
5 HV Naldo
6 HV Lluís López
7 T? V? L?i
8 TV Ander Iturraspe
9 T? Facundo Ferreyra (M??n t? Benfica)
10 TV Sergi Darder
11 T? Raúl de Tomás
12 T? Jonathan Calleri (M??n t? Deportivo Maldonado)
13 TM Diego López
14 TV Óscar Melendo
15 TV David López (??i tr??ng 3)
16 HV Javi López (??i tr??ng)
17 HV Dídac Vilà
18 HV Leandro Cabrera
19 TV Pablo Piatti
20 HV Bernardo Espinosa (M??n t? Girona)
21 TV Marc Roca
22 TV Matías Vargas
23 TV Esteban Granero
24 HV Fernando Calero
26 TV Pol Lozano
31 T? Víctor Campuzano
34 HV Víctor Gómez
HV

Sébastien Corchia (M??n t? Sevilla)

Espanyol và phong ?? thi ??u g?n ?ây

Phong-?o??-cu?a-Espanyol
Phong ?o?? cu?a Espanyol

Câu l?c b? có phong ?? thi ??u ???c nh?n ??nh là sa sút trong mùa 2021/2022, h? ch? ???c cho mình 42 ?i?m và x?p th? 14 c?a gi?i. Trong 5 tr?n g?n nh?t h? c?ng ko có n?i m?t tr?n th?ng và ch? hòa 3 tr?n và thua 2 tr?n ??u k?t thúc mùa gi?i. N?u nh? tình hình thi ??u c?a ??i bóng không c?i thi?n, thì vi?c l?t xu?ng v? trí sâu h?n s? có th? di?n ra ? mùa sau.

N?u yêu thích ch?i cá c??c th? thao bóng ?á t?i gi?i La Liga này, thì các b?n có th? tham kh?o ch?i cá c??c t?i các ??a ch? uy tín nh?: Nhà cái msb88va, C?ng game Ms282, Trang Mio99,… ?? ch?i và ki?m ti?n th??ng cho mình nhé.

Tin chuy?n nh??ng 2022 t? Espanyol

Espanyol hi?n ch?a có công b? ??i bóng c?a mình s? tham gia thi ??u nh?ng c?u th? nào hay chiêu m? ???c c?u th? ch?t l??ng nào. N?u c?n tham kh?o c?u th? c?a m?i nh?t ??n ??i bóng thì liên h? v?i VN138Biz ?? có ???c tin t?c m?i nh?t nhé.

Thành tích n?i b?t c?a Espanyol

Tha?nh-ti?ch-cu?a-Espanyol
Tha?nh ti?ch cu?a Espanyol

??i bóng Espanyol có cho mình m?t thành tích t??ng ??i khiêm t?n ó v?i nh?ng ??i bóng có b? dày l?ch s? lâu n?m t??ng t? mình. Nh?ng danh hi?u mà ??i bóng t?ng ??t ???c trong quá trình thi ??u ??n ngày nay g?m có:

  • Copa del Rey: 929,1940,2000,2006
  • Segunda División: 1993-1994

Trên ?ây là ??i bóng La Liga có m?t thi ??u t?i gi?i cao nh?t c?a Tây ban Nha vô cùng lâu n?m Espanyol. ??i bóng thi ??u r?t n?ng n? và là câu l?c b? quen m?t t?i gi?i ??u hi?n nay, hãy xem thêm nhi?u bài vi?t c?a chúng tôi ?? bi?t thêm nhi?u thông tin thú v? v? câu l?c b? và gi?i ??u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!