Câu l?c b? bóng ?á Empoli – Phong ?? c?a ??i bóng, thành tích và thông tin chi ti?t

Bình ch?n

Câu l?c b? Empoli là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p t?i Ý, ???c ?ông ??o ng??i yêu b? môn bóng ?á hâm m?. Hôm nay, VN138 ?ã c?p nh?t các thông tin m?i nh?t v? ??i hình hi?n t?i, thành tích c?a câu  m?i nh?t  c?a câu l?c b?  Empoli. Các b?n cùng theo dõi ?? n?m b?t thông tin m?i nh?t nhé!

Sau ?ây là nh?ng thông tin t?ng quan nh?t vê? câu l?c b? Empoli, ???c chúng tôi t?ng h?p l?i giúp các b?n có ??y ?? thông tin vè câu l?c b? này.

Tên ??y ?? Empoli Football Club S.p.A.
Bi?t danh Gli Azzurri (The Blues)
Thành l?p 1920; 102 n?m tr??c
Sân Stadio Carlo Castellani
S?c ch?a 16,284
Ch? t?ch ?i?u hành Fabrizio Corsi
Hu?n luy?n viên tr??ng Cristian Bucchi
Gi?i ??u Serie B
2019–20 Serie B, 7 trên 20

Thông tin v? CLB Empoli

Gi?i thi?u v? câu l?c b? Empoli

Câu l?c b? bóng ?á Empoli ???c thành l?p vào n?m 1920, tên ??y ?? c?a câu l?c b? này là Empoli Football Club S.p.A. Ngoài tên g?i chính th?c là Empoli thì câu l?c b? này còn ???c ng??i hâm m? g?i v?i cái bi?t danh là Gli Azzurri (The Blues). Hi?n t?i câu l?c b? này ?ang thi ??u t?i lo?t gi?i Serie A mùa gi?i 2021-2022.

Tr? s? c?a câu l?c b? Empoli ???c ??t t?i Empoli, Tuscany. Sân nhà n?i các c?u th? c?a câu l?c b?  tham gia thi ??u và t?p luy?n là sân v?n ??ng Stadio Carlo Castellani v?i s?c ch?a lên ??n 16,284 ng??i. Ng??i ?ang n?m gi? v? trí ch? t?ch ?i?u hành c?a câu l?c b? Empoli là ông Fabrizio Corsi. Ông ?ã n?m gi? v? trí ch? t?ch c?a câu l?c b? Empoli vào n?m 1991, khi ?y ông Fabrizio Corsi v?a qua tu?i 31.

Hu?n luy?n viên tài n?ng ng??i Ý Fabrizio Corsi ?ang là ng??i d?n d?t ??i tuy?n Empoli. Vào ngày 17 tháng 12 n?m 2017 ông ?ã ???c b? nhi?m làm hu?n luy?n viên tr??ng thay cho ông Vincenzo Vivarini v?i hy v?ng giúp câu l?c b? Empoli th?ng h?ng trong mùa gi?i Serie A 2018– 2019.

Màu áo và logo c?a CLB Empoli

Màu áo chính th?c c?a câu l?c b? Empoli ???c các c?u th? m?c khi thi ??u t?i sân nhà là màu xanh ch? ??o, ? ph?n cánh tay và b? vai có các h?a ti?t màu tr?ng. Khi thi ??u t?i sân khách trang ph?c Khi thi ??u t?i sân khách, các c?u th? c?a câu l?c b? Empoli m?c trang ph?c màu tr?ng, ? ph?n cánh tay và b? vai có các h?a ti?t màu xanh. Ngoài hai trang ph?c chính trên, câu l?c b? Empoli còn có trang ph?c ph? th? 3 là trang ph? th? ba ???c các c?u th? ít m?c h?n là áo màu ?en.

M?i ?ây nh?t, câu l?c b? Empoli ?ã cho ra m?t logo m?i ?? k? ni?m 100 n?m hình thành. Logo m?i c?a câu l?c b? Empoli ???c thi?t k? d?a trên hình d?ng t??ng t? nh? logo ban ??u, v?n là 3 ch? cái E, F và C ???c l?ng vào nhau trên n?n màu xanh, ch? thay ??i bao g?m các ph?n nh? phông ch?, kích th??c. 

??i hình hi?n t?i c?a CLB Empoli

??i hình c?a ??i tuy?n Empoli ?ã có s? thay ??i qua nhi?u ??i hu?n luy?n viên và qua nhi?u l?n chuy?n nh??ng khác nhau. Theo nh?ng thông tin m?i nh?t mà chúng tôi v?a m?i c?p nh?t ???c, ??i hình  m?i nh?t Empoli c? th? nh? sau:

Th? môn Qu?c t?ch N?m sinh
Valerio Biagini Italy 2003
Alberto Brignoli Italy 1991
Klemen Hvali? Slovenia 2002
Guglielmo Vicario Italy 1996
Jacopo Furlan Italy 1993
Leandro Pratelli Italy 2002
Samir Ujkani Kosovo 1988
Alessio Rizza Italy 2003
Riccardo Marchizza Italy 1998
Simone Romagnoli Italy 1990
Riccardo Fiamozzi Italy 1993
Lorenzo Tonelli Italy 1990
Sebastiano Luperto Italy 1996
Mattia Viti Italy 2002
Fabiano Parisi Italy 2000
Roberto Pirrello Italy 1996
Simone Canestrelli Italy 2000
Ardian Ismajli Albania 1996
Liam Henderson Scotland 1996
Samuele Damiani Italy 1998
Kristjan Asllani Albania 2002
Filippo Bandinelli Italy 1995
Szymon Piotr ?urkowski Ba Lan 1997
Samuele Ricci Italy 2001
Nicolas Thibault Haas Th?y S? 1996
Tommaso Baldanzi Italy 2003
Giovanni Crociata Italy 1997
Kevin Piscopo Italy 1998
Luca Belardinelli Italy 2001
Tommaso Fantacci Italy 1997
Leo Štulac Slovenia 1994
Nedim Bajrami Albania 1999
Phanith Galavotti Italy #
Leonardo Mancuso Italy 1992
Patrick Cutrone Italy 1998
Federico Di Francesco Italy 1994
Emmanuel Ekong Thu? ?i?n 2002
Andrea La Mantia Italy 1991
Davide Merola Italy 2000

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Empoli

C?u th? c?a câu l?c b? Empoli ?n m?ng

??i bóng Empoli ???c nhi?u chuyên gia bóng ?á nh?n ??nh là phong ?? không m?y ?n ??nh trong mùa gi?i Serie A l?n này. Trong 8 tr?n g?n ?ây nh?t ??i tuy?n Empoli dã có 3 tr?n th?ng, 3 tr?n hòa và 2 tr?n thua. 

N?u các b?n mu?n ??t c??c cho ??i tuy?n ??i bóng Empoli t?i gi?i Serie A. Có th? l?a ch?n tham gia ch?i t?i m?t s? casino online uy tín nh?: Nhà cái M88, Nhà cái Fun88, Trang cá c??c Sbobet, Casino online Bong88,… 

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t Empoli

N?u nh? mu?n bi?t thêm các thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a câu l?c b? Empoli. Thì hãy theo dõi VN138Biz nh?n tin t?c th? thao m?i nh?t t? trang web nhé.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? bóng ?á Inter MilanCâu l?c b? bóng ?á TorinoCâu l?c b? bóng ?á Verona

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Empoli

C?u th? c?a câu l?c b? Empoli ra sân thi ??u

V?i kinh nghi?m chinh chi?n trên sân c?, câu l?c b? Empoli ?ã có nh?ng thành tích ?áng ghi nh? trong s? nghi?p. Các thành tích ?ó ph?i k? ??n nh?: 

Serie B

  • Vô ??ch: 2004-2005, 2017-2018, 2020-2021.

Tuy ch?a dành ???c thành tích trong s? nghi?p nh?ng câu l?c b? Empoli ch?a dành ???c nhi?u thành tích, nh?ng v?i nh?ng kinh nghi?m và tài n?ng hi?n t?i, chúng ta hoàn toàn có th? hy v?ng r?ng trong t??ng lai câu l?c b? Empoli s? có thêm nhi?u thành tích và k? l?c m?i trong s? nghi?p bóng ?á c?a mình. Các b?n có th? tham kh?o thêm các chính sách b?o m?t c?a chúng tôi t?i https://vn138.biz/chinh-sach-bao-mat/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!