D? ?oán t? s? Melbourne Victory vs Brisbane Roar 16h05 12/04

D? ?oán t? s? Melbourne Victory vs Brisbane Roar
Bình ch?n

D? ?oán t? s? Melbourne Victory vs Brisbane Roar lúc 16h05 ngày 12/04 cùng VN138 ? bài vi?t d??i ?ây chính xác và trung th?c nh?t. Ch?c ch?n r?ng ?ây là nh?ng d? li?u vô cùng c?n thi?t ??i v?i b?t k? c??c th? nào ?ang có ý ??nh tham gia vào tr?n ??u này. 

G?n ?ây, th? tr??ng bóng ?á ?ang có khá nhi?u bi?n ??ng x?y ra khi s?c c?nh tranh c?ng nh? nhi?u v?n ?? Th? Gi?i ngày m?t không ng?ng di?n ra. N?u anh em ?ang mu?n hi?u rõ và bi?t nh?ng tin t?c soi kèo cho tr?n Melbourne Victory vs Brisbane Roar thì hãy theo dõi bài vi?t sau ?ây cùng https://vn138.biz nhé!

Tìm hi?u phong ?? và nh?n ??nh tr?n ??u Melbourne Victory vs Brisbane Roar

Tìm hi?u phong ?? và nh?n ??nh Melbourne Victory vs Brisbane Roar
Tìm hi?u phong ?? và nh?n ??nh Melbourne Victory vs Brisbane Roar

Vào ngày 12/04 t?i ?ây, anh em Melbourne Victory có c? h?i ???c th? hi?n ngay t?i sân nhà Melbourne Rectangular trong l?n ti?p ?ón các v? khách ??n t? Brisbane Roar. ?ây ??u là nh?ng ??i bóng khá ngang tài ngang s?c trong mùa gi?i vô ??ch qu?c gia 2021/2022 n?m nay thì li?u ??i nào s? s?m có ???c may m?n nh?t. 

Cùng Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á tìm hi?u v? phong ?? thi ??u tr??c tr?n c?a t?ng chi?n binh ?? có cái nhìn t?ng quan h?n cho tr?n ch?m m?t l?n này nhé!

Phân tích phong ?? hi?n t?i c?a Melbourne Victory

Có m?t t?i vòng ??u th? 7 c?a mùa gi?i n?m nay ?ã t?o nên s? h?ng kh?i cho “Boys in Blue” khi h? ?ang ??ng t?i v? trí th? 4 ? b?ng x?p h?ng m?i nh?t. Sau khi b??c qua 18 vòng ra sân thì hi?n t?i, Melbourne Victory ?ang có ???c cho mình 7 bàn th?ng, 7 hòa cùng 4 bàn thua

V?i s? ph?n khích hi?n t?i thì vi?c t?o ra chi?n tích ch? còn là v?n ?? th?i gian ??i v?i th?y trò Popovic, Anthony. H?n n?a, có ???c l?i th? l?n nh?t khi thi ??u t?i sân nhà chính là ??ng l?c giúp Melbourne Victory có thêm ni?m tin chi?n th?ng và ?m tr?n 3 ?i?m tr?n v?n tr??c ??i th?. 

Phân tích phong ?? hi?n t?i c?a Brisbane Roar

Phong ?? hi?n t?i c?a Brisbane Roar
Phong ?? hi?n t?i c?a Brisbane Roar

Trái ng??c v?i m?t ch? nhà ?ang ??ng trên ?ài vinh quang, thì Brisbane Roar ?ang r?i vào tình tr?ng kh?ng ho?ng trong kho?ng n?a ??u mùa gi?i ??n nay. N?u tính riêng t?i các tr?n ??u xa nhà, “The Roar”  ?ã không có ???c l?n th?ng vang d?i nào. 

VN138 ???c bi?t thì tính ??n nay, Brisbane Roar ch? ?ang ??ng t?i v? trí th? 10, t?o nên kho?ng cách khá xa so v?i ch? nhà n?m nay. B?i vì l? ?ó mà các chuyên gia nh?n ??nh cho r?ng n?u ph?i ra v? trong 2 bàn tay tr?ng ? l?n t?i ?ây là ?i?u không quá khó ?oán. 

Soi kèo và d? ?oán t? s? chung cu?c tr?n Melbourne Victory vs Brisbane Roar

Soi kèo Merbourne Victory vs Brisbane Roar 16h05 12/04/2022
Soi kèo Merbourne Victory vs Brisbane Roar 16h05 12/04/2022

? sàn giao d?ch Châu Á, Melbourne Victory không ch? là ch? sân mà còn là ?ng c? viên sáng giá h?n tr??c ??i th?. Các h?c trò c?a Moon, Warren là ??a ch? ngày càng thi?u tin c?y khi ?ã ?? thua liên t?c tr??c ch? nhà t?i 5 tr?n tr??c ?ó. 

Ngoài ra, ? sàn tài x?u thì các màn ?? s?c trong l?ch s? mà VN138 ghi nh?n ??u mang v? t? 3 chi?n th?ng tr? lên. Qua nh?ng gì mà h? th? hi?n thì d? ?oán tr?n ??u t?i ?ây s? có k?t qu? không ngo?i l?. Cùng chuyên gia soi kèo th?ng nh?t các d? ?oán kèo c??c sau ?ây:

  • T? l? kèo Châu Á: 0.85*0.5*1.03 ch?n Melbourne Victory
  • T? l? kèo tài x?u: 1.02*2.5/3*0.84 ch?n c?a tài

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? chung cu?c:

  • Melbourne Victory 1-1 Brisbane Roar
  • Melbourne Victory 3-1 Brisbane Roar

T?t c? thông tin d? ?oán t? s? tr?n Melbourne Victory vs Brisbane Roar lúc 16h05 ngày 12/04 ?ã ???c VN138 t?ng h?p ??y ??. Mong r?ng bài vi?t này s? giúp ích cho b?n, cùng theo dõi chúng tôi ?? ?ón ch? tin t?c bóng ?á soi kèo m?i nh?t nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!