D? ?oán chuyên gia v? tr?n Fulham vs Preston 1h45p ngày 20/04

D? ?oán chuyên gia v? tr?n Fulham vs Preston
Bình ch?n

V?i cu?c ?ua vô ??ch ?ang trên ???ng ch?y ?ua kh?c li?t nh?t, anh em hãy cùng VN138 xem ngay nh?ng d? ?oán chuyên gia v? tr?n Fulham vs Preston lúc 1h45p ngày 20/04 ?ang c?n k? t?i bài vi?t d??i ?ây.

Tr??c tình th? Fulham ?ang bay cao phong ?? t?i th?i ?i?m hi?n t?i, chuyên gia soi kèo tr?n Fulham vs Preston cho r?ng các v? khách n?m nay c?n n? l?c r?t nhi?u h?n n?a. ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t v? tr?n ??u này, m?i anh em cùng theo dõi bài vi?t hôm nay v?i nhà cái VN138 nhé!

Kh?o sát nh?n ??nh chuyên gia v? tr?n ??u Fulham vs Preston

Kh?o sát nh?n ??nh chuyên gia tr?n Fulham vs Preston
Kh?o sát nh?n ??nh chuyên gia tr?n Fulham vs Preston

Góp m?t vào vòng th? 43 c?a gi?i h?ng nh?t Anh n?m nay, các c?u th? Preston s? ph?i di chuy?n xa nhà ??n thánh ??a c?a Fulham và cùng thi ??u t?i sân v?n ??ng Craven Cottage. Theo ý ki?n ?ánh giá ?ây là cu?c chi?n không ngang tài ngang s?c khi có s? chênh l?ch rõ ràng v? n?ng l?c c?a 2 ??i tuy?n này, li?u r?ng Preston có ???c c? h?i t?a sáng hay không?

Nh? Chuyên m?c Soi Kèo Bóng ?á ???c bi?t thì t? ??u mùa gi?i ??n nay, ch? nhà Fulham ?ang ???c t?n h??ng nh?ng giây phút th?ng hoa nh?t khi tr? t?i v? trí ??u b?ng Championship. Dù l?n thi ??u m?i nh?t di?n ra vào tu?n tr??c, “The Whites” v?a nh?n th?t b?i ?au ??n tr??c Coventry City, th? nh?ng n?u tính r?ng ra thì ?ây ch? là l?n không may m?n trong chu?i chi?n th?ng mà h? có ???c. 

? phía ??i th?, Preston ?ang không có ???c phong ?? thi ??u ?n ??nh t?i mùa này. Hi?n t?i “The Lilywhites” ?ang ??ng t?i v? trí 13 cùng 57 ?i?m sau 41 tr?n ??u, thành tích c?a h? là 14 th?ng 15 hòa và 12 thua. Th? nh?ng v?a qua, vi?c s? h?u liên ti?p 2 chi?n th?ng ngay t?i sân nhà ?ã t?o nên nh?ng kh?i s?c tích c?c c?a ??i bóng này. Tuy nhiên n?u ??ng tr??c m?t ch? nhà ?ang v??n mình cao thì ?ây s? là th? thách ??y cam go. 

??i ng? ra sân thi ??u d? ki?n tr?n Fulham vs Preston ???c VN138 c?p nh?t và t?ng h?p nh? sau:

  • Câu l?c b? Fulham: Rodak; Tete, Adarabioyo, Mawson, Bryan; Seri, Onomah; Kebano, Carvalho, Cavaleiro; Reid.
  • Câu l?c b? Preston: Iversen, Van Den Berg, Lindsay, Storey, Hughes, Molumby, Whiteman, Browne, Barkhuizen, Evans, Gordon.

D? ?oán kèo ??u tr?n bóng Fulham vs Preston

Soi kèo Fulham vs Preston 1h45p 20/04/2022
Soi kèo Fulham vs Preston 1h45p 20/04/2022

Nhìn chung, ?ây là cu?c chi?n không cân tài cân s?c nên chúng ta có th? hi?u ???c l?i th? ?ang d?n nghiêng v? ?oàn quân Silva, Marco. Vì v?y, sau khi nghiên c?u và phân tích k? l??ng, d??i ?ây là nh?ng d? ?oán th?ng nh?t soi kèo ??u cho tr?n Fulham vs Preston ???c chúng tôi t?ng h?p:

T? l? kèo Châu Á

? kèo Châu Á hay còn g?i là kèo handicap, v?i tinh th?n thi ??u ph?n ch?n và h?ng kh?i nh? hi?n nay thì không quá b?t ng? khi Fulham hoàn toàn chi?m ?u th? tr??c th?y trò hu?n luy?n viên Lowe, Ryan. T?i m?c kèo nhà cái ??a ra là 0.72*0.5/1*1.19 thì Fulham s? tr? thành ?ng c? viên sáng giá nh?t cho mùa gi?i này.

T? l? kèo Tài x?u

Soi t? l? kèo t?i x?u tr?n Fulham vs Preston
Soi t? l? kèo t?i x?u tr?n Fulham vs Preston

Nh? vào l?i ch?i khá c?i m? và nh?ng b??c ?á vô cùng linh ho?t, t?i l?ch s? ??i ??u di?n ra gi?a 2 ??i ??u cho ra k?t qu? v? tài h?n 50%. H?n th?, hàng công c?a ch? nhà n?m nay ?ang ch?ng t? rõ nét ???c s? v??t tr?i c?a mình, vì v?y mà anh em ??ng ng?n ng?i ch?n c?a tài t?i m?c kèo 2.5FT.

Chuyên gia d? ?oán k?t qu? tr?n ??u:

  • Hi?p 1: Fulham 1-0 Preston
  • C? tr?n: Fulham 3-1 Preston

Nh? v?y, VN138 ?ã c?p nh?t chi ti?t nh?ng d? ?oán chuyên gia v? tr?n Fulham vs Preston lúc 1h45p ngày 20/04 ? n?i dung chia s? hôm nay. Mong r?ng nh?ng d? li?u này s? giúp ích không nh? cho hành trình cá c??c c?a b?n t?i tr?n ??u kh?c li?t này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!