??ng nh?p VN138 không b? ch?n an toàn m?i nh?t

Nh?n nút ??ng nh?p
Bình ch?n

??ng nh?p vào VN138 là v?n ?? ???c nhi?u anh em quan tâm khi tham gia các trò cá c??c t?i nhà cái. Vì v?y, cách ??ng nh?p VN138 không b? ch?n an toàn m?i nh?t là thông tin s? ???c chúng tôi mang ??n trong bài vi?t hôm nay.

??ng nh?p là m?t trong nh?ng vi?c ??n gi?n khi tham gia vào các nhà cái, tuy nhiên ?ôi khi ng??i ch?i th??ng g?p ph?i các v?n ?? m?ng load ch?p, ???ng truy?n tr?c tr?c. Vì v?y, n?u b?n mu?n ??ng nh?p VN138 nhanh chóng và load nhanh thì hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây c?a VN138 nhé.

Cách ??ng Nh?p VN138 Không B? Ch?n An Toàn M?i Nh?t

?? ??ng nh?p vào VN138 net thì tr??c h?t b?n c?n có tài kho?n b?ng cách ??ng ký VN138. Sau khi có tài kho?n, b?n có th? ??ng nh?p vào h? th?ng ?? b?t ??u ch?i d?a vào 2 cách mà chúng tôi h??ng d?n d??i ?ây:

H??ng d?n ??ng nh?p b?ng máy tính/PC

?? ??ng nh?p VN138 d? dàng b?ng máy tính/PC b?n c?n th?c hi?n theo các b??c sau ?ây:

B??c 1: Truy c?p vào trang ch? nhà cái VN138

??u tiên, b?n nh?n vào link trang ch? VN138 theo link mà chúng tôi ??a ra sau ?ây: https://vn138.biz.

Vào link trang ch?
Vào link trang ch?

B??c 2: Nh?n ch?n vào m?c ??ng nh?p

Ch?n m?c ??ng nh?p
Ch?n m?c ??ng nh?p

? góc trên bên ph?i c?a menu trang web, b?n s? nhìn th?y m?c ??ng nh?p. T?t c? nh?ng gì b?n c?n làm là click ch?n vào m?c ??ng nh?p ?ó.

B??c 3: ?i?n các thông tin tài kho?n

?i?n thông tin vào bi?u m?u ??ng nh?p
?i?n thông tin vào bi?u m?u ??ng nh?p

T?i ?ây, giao di?n website s? hi?n th? ra m?t ô ?? ng??i ch?i ?i?n thông tin c?a mình. L?u ý nh?ng thông tin này ph?i ?úng chính xác nh? lúc b?n ??ng ký tài kho?n.

Các thông tin ??ng nh?p VN138 c?n ?i?n bao g?m: tên tài kho?n, m?t kh?u và mã xác nh?n 4 ch? s? hi?n th? trên màn hình.

B??c 4: Nh?n nút “??ng nh?p”

Nh?n nút ??ng nh?p
Nh?n nút ??ng nh?p

Sau khi ?i?n ??y ?? thông tin vào bi?u m?u thì b?n nh?n ch?n nút “??ng nh?p” bên d??i ?? truy c?p vào website. T?i ?ây, giao di?n các trò ch?i online s? ???c hi?n ra, b?n ch? c?n l?a ch?n game mà mình mu?n cá c??c là ???c.

Khi ??ng nh?p vào h? th?ng s? có 2 tr??ng h?p x?y ra:

 • Tr??ng h?p 1: là thông tin b?n ?i?n chính xác nh? lúc ??ng ký thì b?n có th? d? dàng ??ng nh?p VN138. 
 • Tr??ng h?p 2: là thông tin nh?p không chính xác. Khi ?ó b?n ph?i ki?m tra l?i các thông tin mình ?ã ?i?n xem th? có sai sót hay không. Ngoài ra, có th? click ch?n vào “Quên m?t kh?u” ho?c “Quên tên ??ng nh?p” ? bên d??i ?? ti?n hành các b??c l?y l?i tên tài kho?n và m?t kh?u. Cách l?y l?i m?t kh?u s? ???c chúng tôi mang ??n trong nh?ng ph?n ti?p theo.

Cách ??ng nh?p VN138 b?ng mobile

Giao di?n ??ng nh?p b?ng Mobile
Giao di?n ??ng nh?p b?ng Mobile

Vi?c dùng ?i?n tho?i ?? ??ng nh?p VN138 s? d? dàng h?n so v?i ??ng nh?p b?ng PC. Tuy nhiên, ?? ??ng nh?p b?ng mobile, b?n c?n ph?i t?i app VN138 dành cho thi?t b? ?i?n tho?i.

Sau khi t?i app v? ?i?n tho?i c?a mình, b?n s? ti?n hành ??ng nh?p vào h? th?ng VN138. Các b??c ??ng nh?p bao g?m:

 • B??c 1: M? app và ch?n vào m?c ??ng nh?p.
 • B??c 2: ?i?n các thông tin tài kho?n nh? tên ??ng nh?p, m?t kh?u và mã xác nh?n. L?u ý t?i ?ây, app s? hi?n th? thông báo l?u m?t kh?u và tài kho?n thì b?n ch?n l?u. Vi?c này giúp b?n không c?n ph?i nh?p l?i thông tin ??ng nh?p nhi?u l?n n?a.
 • B??c 3: Nh?n nút “??ng nh?p” ?? ???c ch?p nh?n vào trang ch? các game c?a nhà cái.

L?u ý khi ??ng nh?p vào h? th?ng VN138

Trong quá trình ??ng nh?p VN138 thì b?n l?u ý s? có th? x?y ra m?t s? l?i mà chúng tôi nh?c ??n d??i ?ây:

 • N?u dùng ?i?n tho?i t?i app thì b?n c?n l?a ch?n ?úng h? ?i?u hành iOS hay Android ?? t?i ?úng ?ng d?ng và thu?n ti?n cho vi?c c?p nh?t sau này.
 • C?n n?p ti?n vào tài kho?n sau khi ??ng nh?p m?i có th? tham gia cá c??c ???c.
 • N?u không ??ng nh?p ???c vào h? th?ng, b?n c?n ki?m tra l?i các thông tin tên tài kho?n, m?t kh?u nh?p vào ?ã ?úng hay ch?a. Khi ??ng ký thì các thông tin này s? ???c g?i v? tin nh?n ?i?n tho?i c?a b?n.
 • N?u dùng IP ?o ?? ??ng nh?p vào h? th?ng thì b?n s? không ???c ch?p nh?n ??ng nh?p vào h? th?ng. ?i?u này là b?i vì vi ph?m vào chính sách c?a nhà cái, do ?ó tài kho?n c?a b?n có th? s? b? khóa v?nh vi?n.
 • N?u g?p b?t k? v?n ?? hay tr?c tr?c nào v? vi?c ??ng nh?p VN138 thì b?n hãy liên h? ngay v?i VN138. Các nhân viên h? tr? và ch?m sóc khách hàng luôn ho?t ??ng ?? có th? h? tr? ng??i ch?i ngay l?p t?c.

H??ng d?n l?y l?i m?t kh?u t?i VN138 ??n gi?n

Ch?n quên m?t kh?u
Ch?n quên m?t kh?u

Trong quá trình ??ng nh?p VN138 thì s? có nhi?u anh em quên tên tài kho?n ho?c m?t kh?u ??ng nh?p. Khi quên thông tin m?t kh?u thì b?n ch? c?n làm theo các b??c d??i ?ây:

 • B??c 1: ? giao di?n ??ng nh?p tài kho?n, b?n ch? c?n nh?n ch?n “Quên m?t kh?u”.
 • B??c 2: ?i?n các thông tin theo bi?u m?u yêu c?u ?? l?y l?i m?t kh?u. Sau ?ó nh?n “OK”.
 • B??c 3: Vào ??a ch? email ?ã ??ng ký tài kho?n tr??c ?ó.
 • B??c 4: Nh?n vào ???ng link mà nhà cái VN138 g?i ??n. Sau ?ó ch?n “??t l?i m?t kh?u”.
 • B??c 5: Xác nh?n l?i m?t kh?u m?i t?o.
 • B??c 6: Tr? l?i v? trang ??ng nh?p, ti?n hành ??ng nh?p l?i vào tài kho?n.

Trên ?ây là thông tin v? cách ??ng nh?p VN138 không b? ch?n an toàn m?i nh?t mà chúng tôi ?ã mang ??n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, hãy liên h? v?i chúng tôi theo thông tin bên d??i ?? ???c h? tr? nhanh chóng nh?t nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!