??ng ký VN138, t?ng 100% n?p lên ??n 2.000.000 vn?

H??ng d?n ??ng ký VN138 ??n gi?n d? th?c hi?n nh?t là thông tin ???c nhi?u anh em quan tâm khi tham gia cá c??c t?i ?ây. ?ây là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín và an toàn nh?t trên th? tr??ng hi?n nay, thu hút ?ông ??o các thành viên tham gia.

??NG KÝ NH?N 100% N?P

VN138 là nhà cái có cách ??ng ký ??n gi?n d? th?c hi?n nh?t, h? th?ng luôn ???c t?i ?u ?? mang ??n tr?i nghi?m t?t nh?t cho ng??i dùng. ?? theo dõi ???c cách ??ng ký tài kho?n chính xác nh?t, hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây nhé.

H??ng D?n ??ng Ký VN138 ??n Gi?n D? Th?c Hi?n Nh?t

H??ng d?n ??ng ký VN138
H??ng d?n ??ng ký VN138

?? ??ng ký tài kho?n t?i VN138, b?n c?n ?áp ?ng các ?i?u ki?n sau ?ây:

Cách ??ng ký VN138 g?m 3 b??c mà chúng tôi h??ng d?n ngay sau ?ây:

B??c 1: Truy c?p vào giao di?n ??ng ký c?a website

??u tiên, b?n c?n truy c?p vào giao di?n ??ng ký VN138 c?a website theo link sau ?ây: https://vn138.biz/dang-ky-vn138/

Sau khi nh?n vào link trên, trang web s? chuy?n h??ng b?n ??n c?ng ??ng ký thông tin chính th?c c?a VN138. T?i ?ây b?n s? b?t ??u th?c hi?n ??ng ký tài kho?n cho mình.

B??c 2: Cung c?p thông tin vào ph?n ??ng ký tài kho?n

T?i ?ây, b?n c?n cung c?p chính xác các thông tin ?? ??ng ký tài kho?n nh?:

 • Tên ??ng nh?p: B?n có th? l?a ch?n tên ??ng nh?p tùy ý, vi?t li?n không d?u.
 • M?t kh?u: C?n có t? 8 – 20 ký t?, yêu c?n có c? ch? và s?.
 • B??c xác nh?n l?i m?t kh?u: ?i?n l?i m?t kh?u m?t l?n n?a gi?ng nh? trên.
 • S? ?i?n tho?i: Ch?n mã vùng là +84 n?u là Vi?t Nam, ?i?n ti?p các s? còn l?i trong s? ?i?n tho?i c?a mình, không bao g?m s? 0.
 • Mã ki?m tra: Nh?p 4 ký t? nhìn th?y trên màn hình vào ô.

Cu?i cùng, b?n ch? c?n tick vào ô tôi ?ã 18 tu?i tr? lên và nh?n nút “??ng Ký Ngay” ?? hoàn t?t quá trình ??ng ký.

B??c 3: Hoàn t?t ??ng ký

Sau khi nh?n vào nút “??ng Ký Ngay” là b?n ?ã hoàn t?t quá trình ??ng ký tài kho?n c?a mình t?i nhà cái VN138. ?ây là 3 b??c ??ng ký tài kho?n d? và chính xác nh?t mà anh em có th? th?c hi?n ???c.

N?u có b?t k? khó kh?n nào khi ??ng ký VN138 ho?c th?c m?c nào khi ??ng ký tài kho?n thì b?n hãy CHAT v?i chúng tôi nhé. Các chuyên viên h? tr? và ch?m sóc khách hàng luôn ho?t ??ng 24/7 ?? h? tr? b?n nhanh chóng nh?t.

H??ng d?n ki?m tra tr?ng thái tài kho?n

Sau khi ??ng nh?p có th? tham gia các game h?p d?n
Sau khi ??ng nh?p có th? tham gia các game h?p d?n

?? bi?t chính xác mình ?ã ??ng ký VN138 ?úng hay ch?a và tài kho?n c?a mình ???c t?o thành công hay ch?a thì chúng tôi s? h??ng d?n b?n cách ki?m tra tr?ng thái tài kho?n t?i VN138.

Sau khi ??ng ký VN138 xong, giao di?n ??ng nh?p hi?n ra, t?t c? nh?ng gì b?n c?n làm ?ó là ?i?n vào 3 thông tin: Tên ??ng nh?p, M?t kh?u và Mã xác nh?n nh? ?ã ??ng ký ? trên. Sau ?ó nh?n vào “Ch?p Nh?n” ?? b?t ??u

??NG NH?P VN138

N?u ??ng nh?p thành công thì b?n s? có th? d? dàng xem và tham gia vào các trò ch?i tr?c tuy?n nh?: cá c??c ?á bóng, ?á gà, tài x?u, xóc ??a… m?t cách ??n gi?n.

Cách ??ng ký tài kho?n nh?n khuy?n mãi l?n t?i VN138

??ng ký ?? nh?n khuy?n mãi h?p d?n
??ng ký ?? nh?n khuy?n mãi h?p d?n v

Nh?m thu hút anh em có nhu c?u cá c??c thì chúng tôi th??ng xuyên t? ch?c các ch??ng trình khuy?n mãi và ?u ?ãi l?n. V?y làm sao ?? có th? nh?n ???c nh?ng khuy?n mãi này.

Sau khi ??ng ký VN138 và ??ng nh?p, b?n ch?n vào m?c “Khuy?n Mãi” trên màn hình. Sau ?ó hàng lo?t các ch??ng trình khuy?n mãi s? hi?n ra. Có th? k? ??n nh?:

 • T?ng ngay 20% giá tr? th? n?p cho l?n n?p ??u tiên.
 • Hoàn tr? 5% hàng tháng cho thành viên.
 • Nh?n ti?n th??ng ngay 15% m?i ngày.
 • Ch??ng trình khuy?n mãi m?ng sinh nh?t thành viên.
 • Nh?n ?u ?ãi khi gi?i thi?u b?n bè cùng tham gia ch?i.
 • Các thành viên ???c hoàn tr? ?á gà 0.25%.
 • Hoàn tr? 0.4% các game c??c th? thao.

Ngoài ra, còn r?t nhi?u ?u ?ãi khác ?ang ch? ??i b?n t?i nhà cái uy tín và an toàn hàng ??u châu Á VN138. Hãy nhanh tay tham gia ngay hôm nay!

??NG KÝ NH?N 100% N?P

L?u ý khi ??ng ký VN138

Không ti?t l? thông tin ??ng ký cho ng??i khác
Không ti?t l? thông tin ??ng ký cho ng??i khác

Sau khi ??ng ký tài kho?n cá c??c t?i các nhà cái khác nói chung và ??ng ký VN138 nói riêng b?n c?n l?u ý m?t vài ?i?m sau:

 • Không chia s? tài kho?n c?a mình cho ng??i khác ho?c không s? d?ng chung tài kho?n v?i ng??i khác. N?u có b?t k? tr??ng h?p nào báo m?t ti?n trong tài kho?n vì nh?ng lý do này thì chúng tôi s? không ch?u trách nhi?m.
 • Không dùng tài kho?n cá c??c ?? r?a ti?n. N?u b? phát hi?n s? l?p t?c khóa tài kho?n.
 • Không th?c hi?n nh?ng giao d?ch m? ám, b?t chính t?i nhà cái VN138.

Trên ?ây là thông tin v? H??ng D?n ??ng Ký VN138 ??n Gi?n D? Th?c Hi?n Nh?t mà chúng tôi mu?n mang ??n cho b?n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, hãy nhanh chóng liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhanh chóng nh?t nhé. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

??NG KÝ NH?N 100% N?P

Chúc các b?n thành công!