Câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace – Tin t?c m?i nh?t 2022

crystal palace
Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace m?t trong nh?ng cái tên ??y ?n t??ng v?i l?i phòng th? c?c m?nh t?i ??u tr??ng Ngo?i H?ng Anh. Xem thêm chi ti?t v? các thông tin m?i nh?t c?a ??i bóng này ? ngay bài vi?t sau ?ây ???c chia s? b?i VN138.Biz.

Các thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? Crystal Palace v? ??i hình và phong ?? hi?n t?i s? ???c c?p nh?t và chia s? chi ti?t nh?t ? n?i dung bài vi?t sau ?ây. ?? ng??i ??c có th? hi?u thêm ??i bóng có nh?ng thông tin c? b?n, thì b?ng d??i ?ây s? có nh?ng m?c gi?i thi?u nh? sau:

Tên ??y ?? Câu l?c b? Bóng ?á Crystal Palace
Tên th??ng g?i Nh?ng chú ??i bàng, Glaziers, Palace
Sân v?n ??ng Selhurst Park
S?c ch?a 26.309
Ch? t?ch ?i?u hành Jason Wong

?ôi nét v? câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace

?ôi nét v? câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace
?ôi nét v? câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace

??i bóng Crystal Palace là m?t trong nh?ng câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p có ? phía Nam Luân ?ôn thu?c n??c Anh. V?i logo ??y quy?n l?c nên ??i bóng th??ng ???c g?i v?i bi?t danh là “Nh?ng chú ??i bàng”, hi?n t?i thì ??i bóng ?ang ch?i t?i sân v?n ??ng Selhurst Park v?i s?c ch?a lên ??n 26.309 ng??i. Tuy nhiên tr??c ?ó thì sân ch?i c?a ??i bóng là The Crystal Palace nh?ng do ?nh h??ng c?a th? chi?n th? 2 n?m 1925 nên ?ã chuy?n v? Selhurst Park.

V? màu áo, thì theo ghi nh?n ban ??u thì ??ng ph?c có màu áo ?? r??u nho và s?c xanh kèm qu?n ?ùi cùng màu. Sau ?ó, thì trang ph?c ???c thay ??i hoàn toàn thành màu tr?ng có l?y c?m h?ng t? ??ng ph?c c?a ??i bóng Real Madrid.

Dù có ngu?n g?c xu?t phát t? gi?i nghi?p d? nh?ng nh? s? ph?n ??u không ng?ng thì Crystal Palace ?ã nhanh chóng tr? thành ??i bóng ??u tiên tham gia gi?i ??u FA CUP n?m 1875-1876. Tuy nhiên v? sau do nhi?u bi?n c?, và s? phát tri?n m?nh m? c?a các ??i bóng nh? Chelsea, Southampton, Wolverhampton Wanderers F.C nên ??i bóng ?ã không gi? ???c phong ?? và ph?i ch?i gi?i h?ng nhì Anh vào nh?ng n?m 1905-1906.

L?ch s? c?a câu l?c b? Crystal Palace

L?ch s? c?a câu l?c b? Crystal Palace
L?ch s? c?a câu l?c b? Crystal Palace

??i bóng ???c thành l?p vào n?m 1986 là m?t trong nh?ng câu l?c b? ??u tiên tham d? gi?i FA CUP. Ban ??u thì c? ??i có bi?t danh là  “The Glazier” vào n?m 1905 d??i s? ch? d?n c?a tr? lý th? ký Aston Villa Edmun Goodman.

??i bóng ?ã có nh?ng th?i ?i?m khá ch?t v?t khi thi ??u cùng v?i các câu l?c b? Ngo?i H?ng Anh và ?? m?t phong ?? và r?i vào gi?i h?ng nhì. Tuy nhiên nh? s? ph?n ??u nên toàn quân ?ã nhanh chóng l?y ???c ch?c vô ??ch và chính th?c th?ng h?ng tr? l?i v?i ??u tr??ng l?n h?n.

??i hình c?u th? ra sân c?a Crystal Palace

Hi?n nay sau khi hoàn thành mùa gi?i m?i nh?t thì ??i hình c?u th? c?a Crystal Palace ?ã có nhi?u s? thay ??i nh?ng ch?a ???c công b? r?ng rãi. Nên anh em có th? xem danh sách nh?ng c?u th? ra quân tr??c ?ó là:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Jack Butland
2 HV Joel Ward
3 HV Tyrick Mitchell
4 TM Luka Milivojevi? (??i tr??ng)
5 HV James Tomkins
6 HV Marc Guéhi
7 TV Michael Olise
8 HV Cheikhou Kouyaté
9 T? Jordan Ayew
10 TV Eberechi Eze
11 T? Wilfried Zaha
12 TV Will Hughes
13 TM Vicente Guaita
14 T? Jean-Philippe Mateta
15 TV Jeffrey Schlupp
16 HV Joachim Andersen
17 HV Nathaniel Clyne
18 T? James McArthur
19 TM Remi Matthews
20 T? Christian Benteke
22 T? Odsonne Édouard
23 TV Conor Gallagher (M??n t? Chelsea)
34 HV Martin Kelly
36 HV Nathan Ferguson
40 TV Scott Banks
43 HV Reece Hannam
44 TV Jaïro Riedewald
46 T? Robert Street
49 TV Jesurun Rak-Sakyi

Phong ?? hi?n t?i c?a Crystal Palace

Phong ?? hi?n t?i c?a Crystal Palace
Phong ?? hi?n t?i c?a Crystal Palace

Theo k?t qu? ghi nh?n ???c t?i mùa gi?i tr??c thì Crystal Palace ?ã ???c vào h?ng th? 12 trên 20 c?a b?ng x?p h?ng Ngo?i H?ng Anh. Tuy nhiên do l?i ?á c?a câu l?c b? nghiên m?nh v? phòng th? nên c? ??i ??u không có nh?ng pha ghi bàn nào quá ?n t??ng. Tuy nhiên bên c?nh ?ó thì nh? l?i ch?i trên nên Crystal Palace ???c ?ánh giá thu?c top 7 nh?ng ??i ch?i phòng th? t?t nh?t n?m 2021/22.

Và ngoài ra, ng??i ch?i có th? tham gia cá c??c cho câu l?c b? t?i các nhà cái uy tín có m?t ? VN138.BIZ nh? C?ng cá ?? SBOBET, Game c? b?c F8bet, Nhà Cái M88,…

Thành tích n?i b?t c?a câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace

Thành tích n?i b?t c?a câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace
Thành tích n?i b?t c?a câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace

V? thành tích n?i b?t nh?t c?a câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace thì anh em có th? tham kh?o m?t s? nh?ng thông tin sau ?ây:

  • Ngo?i H?ng Anh: ??ng th? 3 trên b?ng x?p h?ng n?m 1990-1991.
  • EFL Championship: 2 l?n vô ??ch n?m 1978-1979 và 1993-1994, là Á quân n?m 1968-1969.
  • FA Cup: 2 l?n Á quân n?m 1990, 2016.
  • Full Members Cup: vô ??ch n?m 1991.
  • South Regional League: vô ??ch n?m 1940-1941.
  • South ‘D’ Wartime League: 1939-1940.
  • Southern Football League Division Two: vô ??ch n?m 1905-1906.
  • United League: vô ??ch n?m 1906-1907, giành Á Quân n?m 1905-1906.
  • London Challenge Cup: 3 l?n vô ??ch n?m 1912-1913, 1913-1914, 1920-1921.

Thông tin trên ?ây là m?t s? nh?ng tin t?c m?i nh?t liên quan ??n câu l?c b? bóng ?á Crystal Palace mà nh?ng ng??i hâm m? c?n bi?t. Truy c?p vào VN138.BIZ (https://vn138.biz/gioi-thieu-vn138)?? xem thêm nh?ng thông tin m?i nh?t v? chúng tôi, và luôn c?p nh?t nh?t các tin t?c h?p d?n nh?t t?i website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!