Câu l?c b? bóng ?á Clermont Foot – Thành tích thi ??u, thông tin m?i nh?t

Bình ch?n

R?t nhi?u ng??i th?c m?c câu l?c b? Clermont Foot thành l?p n?m nào? Câu l?c b? Clermont Foot ?ã có nh?ng thành tích n?i b?t nào trong quá trình thi ??u? ??i hình c?a câu l?c b? Clermont Foot hi?n nay g?m nh?ng c?u th? nào? Trong bài vi?t hôm nay VN138 s? gi?i ?áp m?i th?c m?c c?a các b?n cùng theo dõi ngay nhé!

Sau ?ây là nh?ng thông tin s? l??c nh?t vê? câu l?c b? bóng ?á Clermont Foot ???c chúng tôi t?ng h?p l?i nh?m giúp cho các b?n có ???c cái nhìn ??y ?? nh?t v? câu l?c b? Clermont Foot.

Tên ??y ?? Clermont Foot 63
Thành l?p 1911; 111 n?m tr??c
Sân Stade Gabriel Montpied, ClermoFerrand
S?c ch?a 11,98
Ch? t?ch ?i?u hành Claude Michy
Ng??i qu?n lý Pascal Gastien
Gi?i ??u Ligue 1
2020–21 Ligue 2, 2nd

Thông tin v? câu l?c b? Clermont Foot

Thông tin v? câu l?c b? Clermont Foot m?i nh?t

Câu l?c b? Clermont Foot có tên g?i ??y ?? là Clermont Foot 63, câu l?c b? này ???c thành l?p vào 1911 d??i tên g?i ban ??u là d??i tên Stade Clermontois. Tuy nhiên, các c? ??ng viên và gi?i báo chí v?n hay nh?c ??n câu l?c b? Clermont Foot v?i cái tên ng?n g?n h?n là Clermont Foot ho?c ??n gi?n là Clermont

Hi?n nay, tr? s? c?a câu l?c b? Clermont Foot ?ang ???c ??t t?i Clermont-Ferrand, ?ây là m?t t?nh l? c?a t?nh Puy-de-Dôme, thu?c vùng Auvergne-Rhône-Alpes c?a n??c Pháp. Sân nhà c?a câu l?c b?  Clermont Foot tham gia thi ??u là luy?n t?p là sân v?n ??ng Stade Gabriel Coatsied n?m trong cùng thành ph? v?i tr? s? hi?n t?i, sân v?n ??ng này có s?c ch?a lên ??n 11,980 ng??i. 

Ch? t?ch hi?n nay c?a câu l?c b? Clermont Foot là ông Claude Michy và ng??i ?ang n?m gi? v? trí  qu?n lý c?a câu l?c b? Clermont Foot là ông Pascal Gastien. ?i?u ??c bi?t t?i câu l?c b? Clermont Foot mà hi?m câu l?c b? nào có ???c, là vào giai ?o?n t? n?m 2014 ??n 2017 ??i tuy?n Clermont ???c d?n d?t b?i bà Corinne Diacre, ?ánh d?u c?t m?c hu?n luy?n viên là ph? n? ??u tiên d?n d?t m?t tr?n bóng ?á chuyên nghi?p c?a nam gi?i. 

Màu áo và logo v? CLB Clermont Foot

K? t? th?i gian thành l?p cho ??n nay, màu áo truy?n th?ng c?a câu l?c b? Clermont Foot ???c các c?u th? m?c ra sân là áo màu ??, ph?i h?p v?i các h?a ti?t màu xanh ? ph?n ng?c, c? và hai bên cánh tay áo. ?i cùng v?i áo là qu?n có màu xanh ?en và v? cao ??n c? chân. Ngoài trang ph?c chính k? trên, câu l?c b? Clermont Foot còn có trang ph?c ít m?c h?n là áo màu xanh, cùng các ???ng s?c nh? màu ?? xung quanh áo, ?i kèm là qu?n và v? ??u là màu xanh.

??i hình câu l?c b? Clermont Foot hi?n t?i

Các c?u th? CLB Clermont Foot ra sân thi ??u

??i hình c?a câu l?c b? Clermont Foot ?ã có s? thay ??i qua nhi?u ??i hu?n luy?n viên và các mùa gi?i khác nhau. ??c bi?t trong mùa gi?i Ligue 1n?m nay câu l?c b? Clermont Foot ?ã có r?t nhi?u thay ??i v? ??i hình, v?y ?ô?i hi?nh Clermont Foot câ?u thu? hiê?n ta?i la? ai? câu tr? l?i s? ngay sau ?ây:

C?u th? Qu?c t?ch N?m sinh
Arthur Desmas Pháp 1994
Ouparine Djoco Pháp 1998
Lucas Margueron Pháp 2001
Muamer Aljic Pháp 2000
Julien Boyer Pháp 1998
Vital Manuel N’Simba 1993
Akim Zedadka Pháp 1995
Florent Ogier Pháp 1989
Jérôme Phojo Pháp 1993
Baila Diallo Pháp 2001
Driss Trichard Pháp 1995
Josué Albert 1992
Karim Mohamed Pháp 2001
Alidu Seidu 2000
Jean-Claude Billong Cameroon 1993
Cédric Hountondji Benin 1994
Blankson Anoff Ghana 2001
Jason Berthomier Pháp 1990
Jonathan Damián Iglesias Abreu Uruguay 1988
Johan Gastien Pháp 1988
Brandon Baiye B? 2000
Bryan Silva Teixeira Pháp 2000
Sofyan Chader Pháp 2000
Oriol Busquets Mas Tây Ban Nha 1999
Fred Gnalega 2001
Naël Jaby Pháp 2001
Yohann Magnin Pháp 1997
Salis Abdul Samed Ghana 2000
Saîf-Eddine Khaoui Tunisia 1995
Jodel Dossou Benin 1992
Elbasan Rashani Kosovo 1993
Pierre-Yves Hamel Pháp 1994
Jim Émilien Ngowet Allevinah 1995
Mohamed Lamine Bayo Guinea 1998
Aïman Maurer Moldova 2004
Jordan Tell Pháp 1997

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB Clermont Foot

Theo k?t qu? thi ??u m?i nh?t t?i mùa gi?i Ligue 1, trong 8 tr?n ??u g?n ?ây nh?t thì câu l?c b? Clermont Foot có ??n 4 tr?n thua, ch? th?ng 2 tr?n và có 2 tr?n hòa. K?t qu? này cho th?y câu l?c b? Clermont Foot ?ã có phong ?? và tinh th?n thi ??u sa sút trong mùa gi?i l?n này. 

N?u các b?n mu?n ??t c??c cho ??i tuy?n ??i bóng Clermont t?i gi?i mùa gi?i Ligue 1. B?n có th? l?a ch?n tham gia ch?i t?i m?t s? nhà cái tr?c tuy?n uy tín nh?: Nhà cái M88Nhà cái Bong90Trang cá c??c JP88Casino online Bong88,…

Tin chuy?n nh??ng CLB Clermont Foot m?i nh?t

G?n ?ây, mùa gi?i Ligue 1 v?a m?i k?t thúc. Chính vì v?y, câu l?c b? Clermont Foot ch?a có b?t k? ho?t ??ng hay thông tin chuy?n nh??ng nào . ?? có th? nh?n ???c tin t?c chuy?n nh??ng m?i nh?t, hãy theo dõi website c?a chúng tôi ?? nh?n tin t?c m?i nh?t v? chuy?n nh??ng c?u th? t?i Clermont Foot.

T?i VN138 luôn c?p nh?t ??y ?? nh?ng thông tin m?i nh?t v? các câu l?c b? bóng ?á, các b?n yêu thích th? thao có th? tìm hi?u thêm v? các câu l?c b? khác nh?: Câu l?c b? bóng ?á ReimsCâu l?c b? bóng ?á StrasbourgCâu l?c b? bóng ?á Rennes

Thành tích xu?t s?c c?a CLB Clermont Foot

Màn ?n m?ng chi?n th?ng c?a các c?u th? CLB Clermont Foot

Trong quá trình phát tri?n c?a mình, câu l?c b? Clermont Foot ?ã ???c th?ng c?p nhi?u l?n. ??u tiên là t? Division Honneur,  sau ?ó ??n Ligue 2 vào n?m 1993.Vào th?i k? ??nh cao  c?a mình,, câu l?c b? Clermont Foot ?ã g?t hái ???c nhi?u thành công ? các mùa gi?i Coupe de France

M?t trong nh?ng s? ki?n ?áng chú ý khác trong s? nghi?p c?a câu l?c b? Clermont Foot là vào n?m 1997, khi câu l?c b? Auvergne lo?i b? ba ??i chuyên nghi?p bao g?m câu l?c b? Martigues, Câu l?c b? Lorient và sau ?ó là ??i tuy?n Paris Saint-Germain, tr??c khi ch?u thua ??i tuy?n Nice.

Thành công nh?t trong s? nghi?p bóng ?á c?a câu l?c b? Clermont Foot  ph?i k? ??n chi?c Cup vô ??ch ? gi?i Championnat National n?m 2007. Thành công này ?ã giúp câu l?c b? Clermont Foot ???c th?ng h?ng Ligue 2 m?t l?n n?a, sau khi h? ?ã xu?ng h?ng n?m 2006.

V?i t?t c? các thông tin v? câu l?c b? Clermont Foot  hy v?ng các b?n ?ã có ???c nh?ng thông tin ??y ?? nh?t v? câu l?c b? này. Hãy theo dõi VN138 (https://vn138.biz/dieu-khoan/) ?? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i nh?t và chính xác v? các câu l?c b? bóng ?á nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!