Câu l?c b? bóng ?á Verona – Danh sách c?u th?, tin chuy?n nh??ng m?i nh?t

Ca?u-la?c-bo??-Verona
Bình ch?n

Câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p Verona là m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n hàng ??u t?i gi?i Serie A hi?n nay. ??i bóng ???c m?nh danh là m?t trong nh?ng câu l?c b? m?nh lâu ??i b?c nh?t t?i ??t n??c hình chi?c ?ng Italia.

??c thêm các thông tin ???c vi?t d??i ?ây ?? bi?t thêm thông tin v? ??i bóng Verona qua bài vi?t c?a VN138Biz nhé.

Tên ??y ?? Hellas Verona Football Club
Tên th??ng g?i Verona; I Gialloblu; I Mastini; Gli Scaligeri.
Sân v?n ??ng Stadio Marc’Antonio Bentegodi
S?c ch?a 39.371
Ch? t?ch ?i?u hành Maurizio Setti

Thông tin v? CLB Verona

Ca?u-la?c-bo??-Verona
Ca?u la?c bo?? Verona

Câu l?c b? Hellas Verona Football Club hay ???c g?i quen thu?c b?ng cái tên Verona là ??i bóng ?á nam thi ??u chuyên nghi?p ngay t?i gi?i bóng ?á h? th?ng ??t n??c Italia hi?n t?i. ??i bóng này nh? bao CLB khác ??u có cho mình m?t l?ch s? c?c k? lâu ??i, nó thành l?p vào 1903 tính ??n th?i ?i?m này ?ã ???c 119 n?m.

Câu l?c b? Verona ?ang ???c ?i?u hành b?i ch? t?ch CLB Maurizio Setti tham gia thi ??u lâu dài t?i gi?i cao nh?t c?a Italia hi?n nay là Serie A. Câu l?c b? chuyên nghi?p này quy t? nhi?u siêu sao có chuy?n v?ng và chuyên nghi?p nh?t ch?i t?i ??u tr??ng danh giá này.

Sân v?n ??ng

??i bóng l?a ch?n sân Stadio Marc’Antonio Bentegodi làm sân nhà cho c? ??i, ?ây là sân v?n ??ng thu?c hàng trung trong các sân v?n ??ng l?n t?i Serie A và c? Italia hi?n nay. Sân ???c dùng ?? ??i nhà ?ón ti?p các v? khách ??n thi ??u tr?n l??t ?i t?i gi?i.

Màu áo c?a Verona

Trang ph?c các c?u th? c?a Verona thi ??u trên sân nhà s? là b? qu?n áo thi ??u có màu s?c ch? ??o là màu xanh bi?n ??m t? qu?n áo và v?, b? qu?n áo s? có vi?n quanh ?ng tay áo và s?c kéo dài hai bên áo ??n qu?n thi ??u.  Ngoài b? sân nhà ??i bóng còn có m?t b? s? d?ng cho sân khách v?i m?t màu vàng ch? ??o t? áo, qu?n và v? ?? thi ??u t?i sân khách ? Serie A

??i hình câu l?c b? Verona hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Verona
??i hình câu l?c b? Verona

Danh sách c?u th? ?ang thi ??u t?i câu l?c b? Verona ???c nh?ng website tin t?c hay c?ng game cá c??c nh? C?ng game M88, Trang Viva88, Nhà cái L?c 88,… ?ã tìm ki?m c?ng nh? t?ng h?p chi ti?t ?em ??n cho ??c gi? xem thêm.

V? trí C?u th?
H?u v? Eugenio Bracelli
H?u v? Bernardo Calabrese
H?u v? Andrea Gresele
Ti?n ??o Joseph Marrulli
Ti?n ??o Philip Yeboah
Ti?n v? Kevin Rüegg
Ti?n ??o Nikola Kalini?
H?u v? Y?ld?r?m Mert Çetin
Ti?n v? Mattia Zaccagni
Th? môn Ivor Pandur
Th? môn Mattia Chiesa
Th? môn Alessandro Berardi
Th? môn Elia Boseggia
Th? môn Kaur Kivila
Th? môn Giacomo Toniolo
Th? môn Lorenzo Montipò
H?u v? Marco Davide Faraoni
H?u v? Nicolò Casale
H?u v? Federico Ceccherini
H?u v? Koray Günter
H?u v? Pawe? Marek Dawidowicz
H?u v? Fabio Depaoli
H?u v? Gianluca Frabotta
H?u v? Boško Šutalo
H?u v? Diego Coppola
H?u v? Panagiotis Retsos
Ti?n v? Miguel Luís Pinto Veloso
Ti?n v? Antonín Barák
Ti?n v? Darko Lazovi?
Ti?n v? Ivan Ili?
Ti?n v? Daniel Sartori Bessa
Ti?n v? Christian Pierobon
Ti?n v? Adrien Tameze
Ti?n v? Mattia Turra
Ti?n v? Martin Hongla Yma II
Ti?n v? Mateusz Praszelik
Ti?n v? Filippo Terracciano
Ti?n ??o Gianluca Caprari
Ti?n ??o Kevin Lasagna
Ti?n ??o Matteo Cancellieri
Ti?n ??o David Flakus Bosilj
Ti?n ??o Mattia Florio
Ti?n ??o Giovanni Pablo Simeone
H?u v? Giangiacomo Magnani
Ti?n ??o Antonino Ragusa
Ti?n ??o Samuel Di Carmine
H?u v? Bruno Agustin Amione
Th? môn Nicola Borghetto

Phong ?? Verona hi?n t?i

Verona-co?-phong-?o??-kho?ng-o?n-?i?nh
Verona phong ?o?? kho?ng ?n ?i?nh mùa 2021/2022

Phong ?? thi ??u c?a Verona hi?n t?i ???c nhi?u chuyên gia ?ánh giá không ?n ??nh khi thi ??u. Hi?n nay ??i bóng khi k?t thúc mùa gi?i 2021/2022, ??i bóng ch? có 53 ?i?m x?p ? v? trí th? 9 trên b?ng x?p h?ng c?a Serie A.

Theo nh? ?ánh giá nh?ng tr?n thi ??u g?n ?ây c?a ??i bóng này c?ng có th? th?y rõ khi 8 tr?n g?n nh?t. ??i bóng có 3 tr?n th?ng, 2 tr?n hòa và 3 tr?n thua có th? th?y ???c phong ?? tr?i s?t không ?n ??nh khi thi ??u c?a Verona.

Tin chuy?n nh??ng t?i Verona

Theo nh? VN138Biz tìm hi?u, thì th?i ?i?m này ??i bóng Verona ch?a có b?t k? thông tin v? k? ho?ch chiêu m? tân binh ho?c bán ?i c?u th? c?a mình. Nên b?n ??c gi? nào mu?n bi?t thêm nhi?u thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a Verona, thì nhanh tay ??ng ký và ??ng ý các ?i?u kho?n c?a Vn138.Biz ?? nh?n thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t v? Verona nhé.

Thành tích xu?t s?c c?a Verona

Verona-co?-tha?nh-ti?ch-kha?-to??t
Verona co? tha?nh ti?ch kha? to??t

Bây gi? hãy theo dõi VN138.Biz ?i?m qua nh?ng thành tích vô ??ch c?c k? n?i b?t c?a câu l?c b? Verona khi thi ??u t?i Serie A này nhé.

  • Serie A: 1984-1985.
  • Serie B: 1956-1957, 1981-1982, 1998-1999
  • Coppa Italia (v? nhì): 1976, 1983, 1984

Gi?i thi?u c?a VN138Biz v? câu l?c b? Verona, m?t CLB th?c l?c khá m?nh ch?i t?i gi?i chuyên nghi?p Italia là Serie A mà nhi?u ng??i yêu thích. Hy v?ng qua bài vi?t này mang ??n nhi?u thông tin ??i bóng m?i nh?t h?n cho các b?n hi?u rõ v? gi?i ??u và các câu l?c b? t?i Italia này nhé 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!