Câu l?c b? bóng ?á Sassuolo – Thông tin, c?u th?, phong ?? hi?n t?i

Ca?u-la?c-bo??-Sassuolo
Bình ch?n

Câu l?c b? Sassuolo là m?t trong nh?ng câu l?c b? l?n và m?nh t?i gi?i vô ??ch Italia hi?n nay. Câu l?c b? nh?n ???c s? yêu m?n và ?ng h? c?a r?t nhi?u c? ??ng viên trong n??c và ? trên th? gi?i.

Tên ??y ?? Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Tên th??ng g?i I Neroverdi; The Watermelon Rind
Sân v?n ??ng Mapei – Città del Tricolore
Ch? t?ch ?i?u hành Carlo Rossi

Bây gi? hãy cùng tìm hi?u thêm nh?ng thông tin vô cùng h?u ích v? câu l?c b? bóng ?á Sassuolo qua bài vi?t d??i ?ây c?a VN138Biz nhé

Thông tin v? CLB Sassuolo

Ca?u-la?c-bo??-bo?ng-?a?-Sassuolo
Ca?u la?c bo?? bo?ng ?a? Sassuolo

Câu l?c b? Sassuolo là m?t trong nh?ng ??i bóng ?á chuyên nghi?p ?ang tham gia thi ??u t?i gi?i bóng ?á vô ??ch thu?c h? th?ng bóng ?á Italia. ?ây là m?t ??i bóng lâu ??i và có s? phát tri?n c?ng nh? hình thành c? tr?m n?m. Câu l?c b? này ???c thành l?p vào n?m 1920 cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i ?ã ???c 102 n?m.

Câu l?c b? Sassuolo này ???c ?i?u hành b?i Carlo Rossi cùng v?i nhà tài tr? chính th?c c?a ??i bóng chính là công ty Mpei có tr? s? t?i thành ph? Milan c?a Italia, chuyên v? các s?n ph?m hóa h?c xây d?ng. ?ã ??ng hành cùng ??i bóng trong su?t quá trình thi ??u c?a ??i bóng.

Sân v?n ??ng c?a Sassuolo

??i bóng lúc tr??c có sân v?n ??ng Stadio Enzo Ricci làm sân nhà cho ??i bóng, nh?ng do s?c ch?a vô cùng h?n ch? ch? có 4 ngàn ng??i. Nên ?ã chuy?n sang sân v?n ??ng Stena Alberto Braglia, nh?ng khi ??i bóng ?á t?i gi?i cao nh?t là Serie A thì ??i bóng ?ã ch?n sân Città del Tricolore làm sân nhà chính th?c c?a ??i bóng.

Màu áo – Logo Sassuolo

Ma?u-a?o-cu?a-Sassuolo
Ma?u a?o cu?a Sassuolo

Trang ph?c tham gia thi ??u c?a Sassuolo s? là áo ??u có hai màu s?c là Xanh lá và màu ?en ? áo ??u sân nhà. Còn khi thi ??u sân khách thì ??i bóng thì b? ?? s? có 2 màu ch? ??o là xanh lá và màu tr?ng. Hai b? áo ??u s? ?i theo ??i bóng ??n h?t mùa gi?i và s? ??i m?i vào mùa sau nh?ng ch? ??o v?n là nh?ng màu s?c trên.

??i hình câu l?c b? Sassuolo hi?n t?i

?o??i-hi?nh-cu?a-?o??i-bo?ng-Sassuolo
?o??i hi?nh cu?a ?o??i bo?ng Sassuolo

Hi?n nay ??i bóng có cho mình m?t ??i hình nh?ng c?u th? tham gia thi ??u vô cùng ch?t l??ng. Giúp cho ??i bóng có th? ??ng v?ng t?i gi?i vô ??ch qu?c gia Italia hi?n nay v?i thành tích g?n nh?t t?i mùa gi?i 2021/2022 là ??ng ? v? trí th? 11 v?i 50 ?i?m.

Sau ?ây là t?ng h?p các c?u th? ?ang có m?t và tham gia ch?i bóng t?i ??i do thông tin mà nh?ng trang cá c??c nh? C?ng game Betway, Trang Vua Bài 9, Nhà cái FaFa191, Trang S128,… ?ã tìm hi?u và chia s? cho m?i ng??i ???c bi?t ??n:

S? áo V? trí C?u th?
2 DF Marlon
4 MF Francesco Magnanelli (??i tr??ng)
6 DF Rogério
7 MF Jérémie Boga
9 FW Francesco Caputo
10 MF Filip ?uri?i?
11 FW Grégoire Defrel
13 DF Federico Peluso
14 MF Pedro Obiang
17 DF Mert Müldür
18 FW Giacomo Raspadori
19 DF Filippo Romagna (m??n t? Cagliari)
21 DF Vlad Chiriche?
22 DF Jeremy Toljan (m??n t? Borussia Dortmund)
23 MF Hamed Junior Traorè (m??n t? from Empoli)
25 FW Domenico Berardi (??i phó)
27 MF Lukáš Haraslín
31 DF Gian Marco Ferrari
32 DF Giangiacomo Magnani
33 DF Alessandro Tripaldelli
44 MF Andrea Ghion
47 MF Andrea Consigli
53 FW Giacomo Manzari
56 GK Gianluca Pegolo
63 GK Stefano Turati
64 GK Alessandro Russo
68 MF Mehdi Bourabia
73 MF Manuel Locatelli
77 DF Giorgos Kyriakopoulos
99 FW Jacopo Pellegrini

Phong ?? hi?n t?i c?a Sassuolo

Phong-?o??-cu?a-?o??i-bo?ng-Sassuolo
Phong ?o?? cu?a ?o??i bo?ng Sassuolo

Phong ?? c?a ??i bóng Sassuolo ???c cho là ?ang ??i bóng x?p h?ng trung v?i t? l? chi?n th?ng và thua tr?n ???ng  nhau. ??i bóng hi?n ch? x?p ???c th? 11 v?i 50 ?i?m và có th? s? k?t thúc mùa gi?i Serie A v?i thành tích ??ng ? v? trí này. Khi mà ? tr?n ??u cu?i cùng c? mùa gi?i 2021/2022 h? s? ch?m trán v?i ??i bóng c?c m?nh ?ang x?p th? nh?t AC Milan ???c d? báo s? ph?i nh?n tr?n thua tr??c ??i th?.

Tin chuy?n nh??ng Sassuolo m?i nh?t

Hi?n t?i ??i bóng Sassuolo v?n ch?a cung c?p thông tin v? k? ho?ch chiêu m? hay bán ?i c?u th? c?a mình. Do ?ó n?u nh? các b?n mu?n bi?t thêm thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t v? ??i bóng n??c Ý này. Xin hãy ??ng ký liên h? v?i chúng tôi ?? có th? nh?n ???c nh?ng thông tin chuy?n nh??ng m?i nh?t.

Thành tích xu?t s?c c?a Sassuolo

Sassuolo-?ang-la?-the??-lu??c-mo??i-ta?i-Serie-A
Sassuolo ?ang d?n tr? thành m?t th? lu??c mo??i

Câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p Sassuolo hi?n t?i do m?i tham gia ch?i bóng t?i Serie A vào n?m 2013 cho ??n nay v?n  ch?a có thành tích nào t?i gi?i vô ??ch Italia c?. Nh?ng ? gi?i th?p h?n ??i bóng này t?ng vô ??ch các gi?i ??u nh? Serie B, Serie và gi?i Serie D ?? có m?t t?i gi?i ??u cao nh?t n??c Ý vào n?m 2013 cho ??n hi?n nay.

Trên ?ây là gi?i thi?u v? câu l?c b? Sassuolo, m?t trong nh?ng ??i bóng m?nh t?i gi?i vô ??ch Italia Serie A c?c k? n?i ti?ng trong gi?i ?am mê bóng ?á. Hy v?ng bài vi?t mang ??n cho các b?n cái nhìn t?ng quan và các thông tin m?i nh?t v? câu l?c b? này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!