Câu l?c b? bóng ?á Lens – Thông tin chi ti?t c?u th?, HLV, l?ch s? ??i bóng

Ca?u-la?c-bo??-Lens
Bình ch?n

Câu l?c b? Lens m?t ??i bóng ?ang thi ??u t?i gi?i bóng ?á l?n ?ang thi ??u t?i gi?i vô ??ch h?ng nh?t n??c Pháp Ligue 1. ?ây là ??i bóng có thành tích lâu ??i cùng l??ng ng??i hâm m? l?n t?i trong và ngoài n??c Pháp

V?y câu l?c b? Lens này thành thành t? n?m nào? Có thành tích thi ??u ra sau? cùng v?i VN138Biz ?i?m qua hanh m?t s? thông tin c? b?n v? câu l?c b? chuyên nghi?p Lens này nhé.

Tên ??y ?? Le Racing Club de Lens
Tên th??ng g?i Lens; Sang et Or
Sân v?n ??ng Stade Bollaert-Delelis
S?c ch?a 38,223
Ch? t?ch ?i?u hành Joseph Oughourlian

Thông tin v? CLB Lens

Ca?u-la?c-bo??-Lens
Ca?u la?c bo?? Lens

??i bóng ?á chuyên nghi?p Le Racing Club de Lens hay ng?n g?n g?n vô cùng quen thu?c là Lens câu l?c b? c?c k? n?i ti?ng có ??a ch? t?i thành ph? Lens c?a n??c Pháp. ??i bóng có truy?n th?ng ch?i bóng vô cùng lâu ??i, thành l?p t? n?m 1906 cho ??n nay ?ã h?n 116 n?m v?i thành tích thi ??u mà b?t k? ??i bóng non tr? nào c?ng m? ??c

Gi?ng nh?ng ??i bóng khác t?i gi?i vô ??ch Ligue 1 nh? CLB Monaco, CLB Nice, Paris Saint Germain,… s? l?a ch?n cho ??i bóng c?a mình sân v?n ??ng làm sân nhà khi thi ??u t?i Ligue 1. Hi?n nay sân bóng Stade Bollaert-Delelis ?ã ???c ch?n làm sân nhà cho ??i bóng n?i ti?ng này thi ??u sân nhà

Màu áo t?i Lens

Hi?n t?i câu l?c b? Lens có màu áo thi ??u l?y màu ch? ??o ?? và vàng, v?i áo ??u màu vàng s?c d?c cùng v?i m?t ???ng chéo màu ?? t? vai trái kéo xu?ng ?uôi áo bên ph?i. Còn ??i v?i b? ?? dùng ?? thi ??u ngay trên sân khách thì là b? ?? thi ??u có màu ?en toàn thân  có s?c d?c xanh lá cách ??u trên áo ??u..

??i hình câu l?c b? Lens hi?n t?i

??i hình câu l?c b? Lens
??i hình câu l?c b? Lens ?n ??nh

??i hình c?a CLB ?ã thi ??u mùa gi?i 2022 c?a Bologna ?ang ??ng x?p h?ng th? 13 t?i gi?i bóng ?á chuyên nghi?p Serie A.

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Wuilker Faríñez
3 HV Deiver Machado
4 HV Kevin Danso
5 HV Christopher Wooh
7 T? Florian Sotoca
8 TV Seko Fofana (??i phó)
9 T? Ignatius Ganago
10 TV Gaël Kakuta
11 HV Jonathan Clauss
14 HV Facundo Medina
15 HV Steven Fortès
16 TM Jean-Louis Leca
18 TV Yannick Cahuzac (??i tr??ng)
19 HV Ismaël Boura
20 TV David Costa
21 HV Massadio Haïdara
22 T? Wesley Saïd
23 T? Simon Banza
24 HV Jonathan Gradit
25 T? Corentin Jean
27 TV Charles Boli
28 TV Cheick Doucouré
29 TV Przemys?aw Frankowski
30 TM Valentino Lesieur
33 TV Mamadou Camara
34 TV Adam Oudjani
40 TM Yannick Pandor
T? Ibrahima Baldé
T? Jules Keita

Phong ?? hi?n t?i Lens

Lens-?ang-co?-phong-?o??-thi-?a??u-to??t
Lens ?ang co? phong ?o?? thi ?a??u to??t

Theo nh? nh?n ??nh c?a các chuyên gia bóng ?á hàng ??u ??n t? nhi?u n?i, trong ?ó có các nhà cái l?n hàng ??u hi?n nay. Thì câu l?c b? ?ang có thành tích thi ??u không h? t?i khi n?m trong n?a trên c?a b?ng x?p h?ng c?a Ligue 1. ??i bóng ?ang có 62 ?i?m x?p ? v? trí th? 7 c?a gi?i v?i thành tích 2 tr?n th?ng và 3 tr?n hòa nhau trong t?ng s? 5 tr?n g?n nh?t.

N?u mu?n ??t c??c cho các tr?n ??u vô cùng h?p d?n c?a ??i bóng Lens t?i gi?i Ligue 1 này. Có th? tham gia ch?i ??t c??c ? m?t s? c?ng game n?i ti?ng nh?t nh? C?ng game C54, Nhà cái FM88, Trang cá c??c B8B,…

Tin chuy?n nh??ng Lens m?i nh?t

Câu l?c b? bóng ?á Lens hi?n ch?a có thông báo chiêu m? thành viên m?i cho ??i bóng c?a mình, chu?n b? cho mùa gi?i k? ti?p. Do ?ó n?u nh? b?n làm m?t fan hâm m? cho ??i bóng này, hãy liên h? v?i VN138Biz ?? nh?n ???c tin t?c m?i nh?t t? ??i bóng nhé

Thành tích xu?t s?c c?a Lens

Lens-la?-?o??i-bo?ng-gia?u-tha?nh-ti?ch-thi-?a??u
Lens la? ?o??i bo?ng gia?u tha?nh ti?ch thi ?a??u

Bây gi? Vn138.Biz m?i ??c gi? cùng xem qua các thành tích c?c k? n?i b?t c?a câu l?c b? Lens khi tham gia thi ??u t?i h? th?ng bóng ?á chuyên nghi?p n??c Pháp Ligue 1.

  • Ligue 1: 1997–1998
  • Ligue 2: 1936–1937, 1948–1949, 1972–1973, 2008–2009
  • Cúp qu?c gia: 1947–1948, 1974–1975, 1997–1998
  • Cúp liên ?oàn Pháp: 1994, 1998–1999
  • Ligue de Bretagne: 1904, 1908, 1909.
  • Coupe Drago: 1959, 1960, 1965
  • Coupe Gambardella: 1957, 1958, 1992
  • Ligue de l’Ouest: 1919, 1920, 1923
  • UEFA Europa League (bán k?t): 1999–2000
  • UEFA Intertoto Cup:  2005, 2007

? bài vi?t là các tin t?c v? ??i bóng Ligue 1 vô cùng n?i ti?ng ?ang thi ??u t?i gi?i, m?t trong nh?ng CLB lâu ??i và giàu tích thi ??u c?a Thành ph? Lens n??c Pháp. Mang ??n nh?ng thông tin h?u ích c?ng nh? quý giá cho ng??i hâm m? ?ã trót yêu quý và theo dõi ??i bóng này thi ??u t?i gi?i bóng ?á h?ng nh?t c?a Pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!