Cách ch?i Ch?n dân gian Vi?t Nam online cho ng??i m?i nh?p môn

Cách ch?i ch?n dân gian
Bình ch?n

Trong bài vi?t ngày hôm nay chúng tôi s? mách b?n cách ch?i Ch?n dân gian Vi?t Nam online cho ng??i m?i nh?p môn. Hãy cùng theo dõi bài vi?t d??i ?ây ?? bi?t chi ti?t nhât. 

Bài vi?t này không ch? ?? c?p ??n cách ch?i Ch?n dân gian Vi?t Nam online. Mà còn h??ng d?n anh em nh?ng quy t?c ch?i hay. Do ?ó không nên b? l? qua bài bi?t này nhé hãy theo dõi ?? bi?t thêm chi ti?t t?i Nhà Cái VN138.

Ch?i Ch?n, ?ánh Ch?n là gì?

Ch?i ch?n là gì?
Ch?i ch?n là gì?

Theo chuyên m?c Blog tìm hi?u ch?i ch?n là trò ch?i s? d?ng m?t b? bài lá riêng. Hình th?c ch?i game này không khác trò t? tôm là bao. 

Trò ch?i này ?ã ???c xu?t hi?n t? lâu trong dân gian Vi?t Nam t??ng t? nh? game Bài cào Liêng. Nh?ng vì quy lu?t ch?i bài ch?n khá ph?c t?p nên trò này khi?n ít ng??i tham gia.

Trong bài ch?n, có 3 cách ch?i khá ph? bi?n là bí t?, bí tam và bí ng?. M?i cách ch?i ??u có nét riêng bi?t khác nhau nên khá ph?c t?p 

Ngu?n g?c trò ch?i ch?n dân gian

Ngu?n g?c trò ch?i ch?n dân gian không ai dám ch?c c? th? nó ra ??i t? lúc nào. Tuy nhiên ai c?ng công nh?n trò ch?i ch?n này ?ã ???c l?u truy?n qua nhi?u th? h? và mang ??m nét v?n hóa l?ch s?.

Hi?n nay trò ch?i ch?n v?n ???c ng??i ch?i tham gia vào nh?ng d?p l? t?t hay c? nh?ng l? h?i l?n c?a làng nh? game Lu?t ch?i bài Ti?n Lên mi?n Nam. Và ??c bi?t h?n n?a v?i th?i ??i công ngh? 4.0 hi?n nay thì cách ch?i ch?n dân gian Vi?t Nam online c?ng ???c ?ông ??o nh?ng ch?n th? quan tâm.

Cách ch?i Ch?n gi?i, cách ch?i ch?n dân gian Vi?t Nam online d? hi?u

Cách ch?i ch?n dân gian Vi?t Nam Online
Cách ch?i ch?n dân gian Vi?t Nam Online

D??i ?ây chúng tôi s? chia s? cách ch?i ch?n dân gian Vi?t Nam online d? hi?u mà anh em nên bi?t: 

H??ng d?n chia bài

Khác v?i cách ch?i bài Catte ho?c lu?t ?út 3 bích ? trò ch?i này có ??n 2 ng??i chia bài. Và nh?ng ng??i này s? là ng??i ?ã thua ? ván tr??c n?u có t?ng s? ng??i ch?i là 3. Còn n?u t?ng s? ng??i ch?i là 4 thì 2 ng??i này s? không chéo cánh v?i ng??i ù ván tr??c.

Hai ng??i này có nhi?m v? cùng chia bài thành 2 n?a, có th? b?ng nhau ho?c không. Hai ng??i t? th?a thu?n cùng chia n?a b? bài thành 5 ph?n. Hai ng??i s? có 10 ph?n. 

Sau khi chia h?t s? d? l?i m?t s? quân bài ho?c không. Sau ?ó, 5 ph?n này s? k?t h?p v?i 5 ph?n kia. 5 lá bài d? s? ?? ng??i th?ng ván tr??c ch?n n?c.

Cách ch?n n?c, b?c cái khi ch?i Ch?n là gì?

Cách ch?n n?c
Cách ch?n n?c

Sau khi hai ng??i kia chia bài xong, ng??i ch?i ?ã th?ng ? ván tr??c s? ti?n hành ch?n n?c và b?c bài. Ng??i ?ó s? l?y 5 quân bài d? b? vào 1 ph?n bài chung b?t k? ?? làm n?c. 

Ti?p ??n s? rút 1 quân bài trong n?c, l?t ng?a và ?? lên 1 ph?n bài trong 4 ph?n còn l?i. Ph?n này ???c xem là bài cái. Sau khi chia bài xong ng??i ch?i s? b?t ??u phân tích s?p x?p bài c?a mình

H??ng d?n x?p bài ch?i Ch?n dân gian – Ch?n online ??i th??ng

T??ng t? nh? tá l?, anh em c?n ph?i nh?y bén trong cách ch?i Ch?n dân gian Vi?t Nam online cho d? nhìn tránh l? m?t nhi?u c? h?i chi?n th?ng. D??i ?ây có m?t s? thu?t ng? mà anh em c?n n?m rõ:

 • Ch?c: Có ngh?a dùng ?? ám ch? là hai quân bài gi?ng nhau
 • Cà: Nh?c ??n 2 quân bài cùng s? và khác ch?t. Ví d? nh? v?n, nh? v?n,…
 • Ba ??u: Là 3 lá bài có cùng s? và khác ch?t
 • Què: Là nh?ng lá bài l? còn l?i, không n?m trong b?t k? t? h?p nào.

Quy t?c ?ánh bài

Quy t?c ?ánh bài
Quy t?c ?ánh bài

Trong ván ch?i thì m?i ng??i có th? th?c hi?n nhi?u hành ??ng nh? x?p bài, ?ánh bài, b?c n?c, d??i, tr? c?a ho?c là ù. Bên c?nh ?ó c?ng có quy ??c 3 c?a là c?a chì, c?a trên, c?a d??i. C? th? nh? sau:

 • C?a chì: c?a c?a mình
 • C?a trên: c?a bên trái
 • C?a d??i: c?a bên ph?i
 • ?ánh: l?y 1 lá trên tay c?a mình ?ánh sang chi?u bên ph?i.
 • B?c n?c: b?c 1 quân bài ? trong n?c và ng?a vào c?a chì.

Các l?i khi ch?i ch?n dân gian Vi?t Nam online 

D??i ?ây là các l?i ch?i trong cách ch?i ch?n dân gian Vi?t Nam online anh em nên bi?t rõ: 

 • Trái v?: L?i này ph? bi?n ? ph?n ?n có ngh?a khi ?n m?t quân bài ph?i th?c hi?n trình t? là ??t quân mình ?n vào lòng r?i l?t ng?a quân t?o thành c? ho?c ch?n trên tay mình ??t ng?a trên nó. N?u ??t quân c?a mình tr??c r?i ??t quân ?n ???c lên trên thì b? g?i là trái v?.
 • ?n ch?n c?: Có ngh?a tách 1 quân bài trong c? s?n có trên bài ?? ?n c? m?i.
 • ?n c? chuy?n ch?: L?y 1 quân bài trên tay ?ang ch? ù ?? ?n c? khi ?ã có t? 5 ch?n tr? lên.
 • B? ch?n ?ánh ch?n: Tr??c ván ?ó ?ã b? không ?n 1 quân bài nào, lúc sau l?i ?ánh ?úng quân ?ó.
 • ?ánh c? ?n c?: N?u ván tr??c ?ó ?ã ?ánh c? 1 c? (2 quân) ?i thì lúc sau không ???c ?n b?t k? c? nào n?a.

Hình ph?t khi ph?m l?i

B? báo 

Nh?ng ng??i tham gia ch?i b? m?c nh?ng l?i ? trên mà b? làng phát hi?n ra thì g?i là báo. Khi ng??i ch?i ?ã b? báo r?i thì không ???c ?n hay ù n?a, ch? b?c và d??i thôi.

K?t thúc ván ch?i ng??i b? báo s? ph?i tr? toàn b? s? ti?n cho ng??i ù, nh?ng ng??i khác không ph?i tr? ti?n.

Không ???c ?n ti?n khi ch?i bài Ch?n

N?u bài b?n ù bài, thì ph?i m? bài cho các ng??i ch?i khác xem và ?ánh giá. N?u có b?t k? l?i nào ? trên thì k?t qu? s? b? h?y và ngh? ?n ti?n. 

Hình ph?t ù láo hay ù báo

N?u bài b?n r?i vào tình tr?ng ù s? g?i là ù báo, ù báo. S? ph?i ch?u ph?t là 8 ?? và 2 lèo. Ngoài ra, n?u ù b?ch th? mà không hô s? b? ??n c? làng. 

Hình ph?t khi ù nh?ng x??ng sai hay thi?u

Nh? ?ã nói ? trên, khi x??ng sai hay thi?u, ng??i ù bài s? b? ph?t. Hình ph?t này ph? thu?c vào quy ??nh có ho?c không theo t?ng chi?u bài ch?n.

H??ng d?n cách x??ng, tính c??c, tính ?i?m ?n ti?n

Cách x??ng khi ch?i Ch?n

Khi anh em m?c l?i ù thì ph?i ??c tên t?t c? các C??c mà mình ?ang n?m gi? g?i là X??ng. Do v?y c?n ph?i x??ng theo th? t? nh? sau:

 • ??i v?i thông, chì thì hô tr??c.
 • Hô lo?i ù ti?p theo nh?: ??a ù, Thiên ù chíu ù, ù bòn hô theo th? t?.
 • Mình ù có gì thì x??ng ti?p theo: có lèo, có tôm,có chíu, có ?n bòn hô  theo th? t?, có thiên khai

 H??ng d?n tính c??c

 D??i ?ây là các c??c có trong bài ch?n, c? th? nh? sau:

 • Xu?ng: Ù thông th??ng.
 • Thông: Ù liên t?c, thì ván sau ???c hô Thông.
 • Chì: Ù ? c?a c?a mình.
 • Phá thiên: Bài chia ban ??u không có Ch?n nh?ng v?n Ù.
 • Thiên Ù: v?a lên bài Ù luôn.
 • ??a Ù: Ù ngay khi ván bài ch?a qua c?a Chì c?a mình. 
 • Chíu: ???c chíu 2 l?n trong 1 ván.
 • Chíu Ù: Chíu v?a ?? tròn bài, ù b?ng chíu.
 • ?n bòn: L?y 2 quân ? ch?n có s?n ?? ?n thêm ???c Ch?n m?i. N?u ?n bòn 2 l?n thì hô “2 bòn”.
 • Ù bòn: B?c ho?c ?n quân có th? ?n bòn và tròn bài ???c Ù luôn.
 • Thiên khai: Ù có 4 quân bài gi?ng nhau.
 • Th?p thành: Ù khi có tròn 10 Ch?n.
 • B?ch ??nh: Bài Ù t?t c? ??u là quân ?en, không có lá nào ??.
 • B?ch th?: Thiên Ù khi có 6 ch?n cùng 4 c? ho?c Ù khi có 5 Ch?n, 4 C? và sau ?ó ?n ho?c b?c ???c quân ?? Ù thành 6 Ch?n.
 • B?ch th? chi: T??ng t? nh? B?ch th? và quân Ù là Chi chi.

Tính ?i?m trong lu?t ch?i Ch?n là gì?

Tính ?i?m trong cách ch?i Ch?n dân gian Vi?t Nam online nh? th? nào có khó không. B?n có th? tham kh?o thêm trong cách ch?i bài joker. Khi x??ng và ù ?úng s? tính ???c ?i?m t?ng. ?i?m t?ng này s? nhân v?i s? ti?n m?i ?i?m s? ra ti?n th?ng t??ng ?ng.

Công th?c tính ?i?m t?ng nh? sau:  

?i?m t?ng = ?i?m c?a c??c l?n nh?t + ?i?m d?ch nh?ng c??c còn l?i. 

Bài vi?t bên trên mách b?n cách ch?i Ch?n dân gian Vi?t Nam online cho ng??i m?i nh?p môn mà chúng tôi mu?n mang ??n cho anh em. Qua ?ó hy v?ng bài vi?t trên có th? giúp anh em thu v? m?t chút tài chính cho b?n thân. Chúc anh em may m?n nhé. 

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!