Cách ch?i bài Karuta nh? th? nào chính xác? Mua bài Karuta ? ?âu?

Cách ch?i bài Karuta nh? th? nào chính xác? Mua bài Karuta ? ?âu?
Bình ch?n

N?u b?n ?ang tìm m?t game bài ??i th??ng ?ang xu?t hi?n ?ình ?ám nh?t trên th? tr??ng thì ??ng b? qua bài Karuta c?c k? n?i ti?ng t?i x? s? m?t tr?i m?c. Nào hãy theo dõi bài vi?t h??ng d?n cách ch?i bài Karuta nh? th? nào chính xác? Mua bài Karuta ? ??u? ???c VN138 t?ng h?p ngay d??i ?ây nhé!

T? xa x?a ??n nay, ??c bi?t là trong các d?p T?t nguyên ?án, chúng ta d? dàng b?t g?p trò ch?i Karuta t?i các gia ?ình ? vùng mi?n khác nhau. V?y cách ch?i bài Karuta ra sao? s? ???c gi?i ?áp c? th? nh?t t?i nhà cái VN138 uy tín này. 

Bài Karuta là gì?

??nh ngh?a bài Karuta là gì?
??nh ngh?a bài Karuta là gì?

Nh? Chuyên m?c Cách ch?i ???c bi?t thì b? môn Karuta này hi?n ?ang là trò ch?i nh?n ???c khá nhi?u s? ?u ái ??n t? phía h?i viên b?i tính gi?i trí c?c cao và cu?n hút. V?i ngu?n g?c xu?t x? t? ??t n??c Nh?t B?n hoa anh ?ào, game bài Karuta ?ã s?m b??c vào th? tr??ng Vi?t Nam và phát tri?n m?nh m? ??n t?n hôm nay. 

Hi?u ??n gi?n nh?t, bài Karuta là nh?ng lá bài Tây t??ng t? nh? khi anh em ch?i Catte 6 lá hay trò ch?i Poker 5 lá n?i ti?ng v?i nh?ng khuôn d?ng hình ch? nh?t. ?ây ???c xem là m?t hình th?c gi?i trí truy?n th?ng c?a ng??i Nh?t, và cách ch?i bài Karuta này c?ng ???c xu?t hi?n t? ??u th? k? 16 khi B? ?ào Nha du nh?p sang ??t n??c. Có 3 lo?i bài Karuta chính th?c ?ó là: Uta Garuta, Iroha Garuta, Hanafuda.

? b? môn ??y k?ch tính nh?ng có quy lu?t khá ??n gi?n này, b?t c? ai c?ng có th? tham gia ch?i bài Karuta n?u th?t s? yêu thích hay có nhu c?u mu?n tr?i nghi?m nó. Hi?n nay, anh em d? dàng tham gia qua vi?c ??ng ký tài kho?n cá c??c t?i VN138, ??ng th?i l?a ch?n các h? th?ng game bài n?i ti?ng t?i ?ây nh?: game bài L?c 88, nhà cái QQ288 lâu ??i,… 

Cách ch?i bài Karuta Nh?t B?n

H??ng d?n cách ch?i bài Karuta Nh?t B?n
H??ng d?n cách ch?i bài Karuta Nh?t B?n

??i v?i các c??c th? chính hi?u, ch?c ch?n không th? t? nhiên mà h? ???c tr? thành các cao nhân lão làng. B?i l? ? b?t k? b? môn ??i th??ng nào dù là game b?u cua online hay r?ng h? tr?c tuy?n thì ? m?i trò ch?i ??u có nh?ng ??c ?i?m riêng bi?t. 

Do ?ó, n?u b?n ?ang là môn tân binh và có nhi?u b? ng? thì ??ng nên b? qua cách ch?i bài Karuta Nh?t B?n mà chúng tôi h??ng d?n sau ?ây: 

H??ng d?n cách ch?i bài Uta Garuta

Trong h? th?ng game bài Karuta, Uta Garuta là m?t lo?i bài nh? nh?ng l?i có s?c h?p d?n nhi?u anh em. Vào các ngày l? khi có d?p t? h?p, chúng ta r?t d? b?t g?p anh em tham gia tích c?c vào b? môn này. ? lá bài Uta Garuta s? ???c in m?t bài th? waka t??ng ?ng v?i 100 lá bài trong b? s?u t?p ch?nh chu này. 

Cách ch?i bài Karuta trong b? môn Uta Garuta khá ??n gi?n, sau khi chia ra 2 nhóm ch?i, h?i viên s? ???c chia 100 lá bài có xu?t hi?n câu th? cu?i, ch? c?n l?a ch?n và s?p x?p sao cho trùng kh?p v?i bài th? c?a ng??i làm cái thì ??i ?ó s? giành chi?n th?ng. 

Cách ch?i Iroha Garuta

H??ng d?n cách ch?i Iroha Garuta
H??ng d?n cách ch?i Iroha Garuta

??n v?i Iroha Garuta có t?ng c?ng 48 cây, cách ch?i c?ng không có quá nhi?u s? ph?c t?p, cu?c ch?i s? ???c b?t ??u khi ng??i ch? ??nh ??c nh?ng gì vi?t trên m?t quân bài. Ti?p ??n, nh?ng ng??i ch?i còn l?i s? r?i b? ký t?, sau khi ng??i ch? ??nh ??c xong, n?u ng??i ch?i nào tìm ???c s? ký t? nhanh chóng và chính xác nh?t s? tr? thành ng??i v? ?ích ??u tiên. 

Lu?t ch?i Karuta Hanafuda b? bài c?a Nh?t B?n

Trong cách ch?i bài Karuta thì Hanafuda ???c bi?t ??n là b? bài n?i dài liên ti?p, m?t b? bài hoàn ch?nh bao g?m 48 cây và m?i cây s? ???c ?i?m tô m?t loài hoa t??ng ?ng cho 12 tháng trong n?m, ch?c ch?n s? không th? thi?u câu t?c ng? ???c kh?c kèm. 

Theo lu?t ch?i Karuta, khi b?t ??u, ng??i c?m cái s? ti?n hành phát cho m?i ng??i ch?i 8 lá bài úp và 8 lá bài ng?a. C? m?i l??t, ng??i qu?n trò s? l?t m?t lá bài úp so v?i lá bài ng?a, n?u trùng kh?p thì s? ???c c? 2 và ng??c l?i. V?i cách ch?i bài Karuta khá ??n gi?n này thì anh em còn không mau h??ng th? sòng b?c lý t??ng ngay hôm nay nào. 

Mua bài Karuta ? ?âu?

Mua bài Karuta ? ?âu nhanh nh?t
Mua bài Karuta ? ?âu nhanh nh?t

Không ch? s?nh game n? h?game bài Karuta c?ng có s?c quy?n r? ??c bi?t, vì v?y mà g?n ?ây VN138 nh?n th?y có r?t nhi?u h?i viên ?ang khó kh?n trong vi?c mua bài Karuta ? ?âu? xu?t hi?n trên các trang tìm ki?m.

Th? tr??ng Vi?t Nam ?ang r?t phát tri?n t? khi n?n v?n hóa Nh?t b?t ??u ???c r?t nhi?u ng??i dân n?i ?ây ti?p thu c?ng nh? h?c h?i ???c r?t nhi?u ?i?u hay, l? ph?i. Do ?ó, v?i m?c giá trung bình 65.000VN?/ b?, n?u b?n ?ang có ý ??nh s? h?u b? bài này c?ng nh? mu?n tr?i nghi?m cách ch?i bài Karuta thì có th? liên h? ? các c?ng thông tin ph? bi?n nh?:

  • Trung tâm d?y ti?ng Nh?t l?n
  • C?a hàng chuyên bán ?? Nh?t 
  • T?i các trang bán hàng qu?c t? nh? Amazon hay Alibaba

Hy v?ng qua bài vi?t h??ng d?n cách ch?i bài Karuta nh? th? nào chính xác? Mua bài Karuta ? ?âu?VN138 chia s? trên ?ây, ?ã giúp anh em gi?i t?a nh?ng v?n ?? xung quanh v? trò ch?i gi?i trí hàng ??u này. Chúc toàn th? h?i viên thành công!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!