H??ng d?n cách ch?i bài Catte 6 lá d? hi?u nh?t cho ng??i m?i

H??ng d?n cách ch?i bài Catte 6 lá d? hi?u nh?t cho ng??i m?i
Bình ch?n

T? tr??c ??n nay, có l? game bài Catte 6 lá không còn quá xa l? ??i v?i chúng ta, nh?t là gi?i tr? có ni?m yêu thích các lo?i hình gi?i trí cá c??c. ? bài vi?t hôm nay, VN138 s? h??ng d?n ??n anh em cách ch?i bài Catte 6 lá d? hi?u nh?t cho ng??i m?i chi ti?t và ??y ?? nh?t. 

Trong h? th?ng game bài cá c??c, ngoài nh?ng h?i viên tham gia lâu n?m thì ch?c h?n ??i v?i các tân binh còn r?t b? ng? và mu?n tìm hi?u cách ch?i bài Cattle 6 lá chu?n xác nh?t. N?u anh em ?ang có ý ??nh tham gia c?ng game này thì cùng theo dõi bài vi?t d??i ?ây v?i VN138 nhé!

Bài Catte là gì?

Bài Catte 6 lá là gì?
Bài Catte 6 lá là gì?

Khi anh em quy?t ??nh tham gia vào kho game t?i nhà cái L?c 88 hay h? th?ng Solarbet uy tín,…thì vi?c tìm hi?u v? ý ngh?a c?a bài Catte 6 lá là vô cùng c?n thi?t. ?? hi?u ??n gi?n nh?t, Catte 6 lá là game bài dùng b? bài 52 lá bài Tây và ???c chia 6 lá cho m?i h?i viên, m?i bàn nên c?n 5-6 ng??i tham gia n?u mu?n gia t?ng thêm ph?n náo nhi?t. 

Theo Chuyên m?c Cách ch?i tìm hi?u thì ngo?i tên g?i thông th??ng Catte 6 lá, b? môn này còn ???c bi?t ??n v?i cái tên khác là s?t tê, cát tê hay c?t tê tùy thu?c vào m?i vùng mi?n khác nhau. Có th? nói r?ng, ?ây là m?t trò ch?i gi?i trí ?ang r?t ???c ?a chu?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam n??c ta. 

T?i VN138, chúng tôi ?ã s?m cung c?p mang ??n b? môn h?p d?n này v?i cách ch?i bài Catte 6 lá c?c k? d? hi?u cùng nhi?u ph?n quà giá tr?. Bên c?nh ?ó, nh?m t?o nên s? ?a d?ng cho h?i viên, anh em còn có th? tham gia và các h? th?ng game bài khác nhau nh?: nhà cái lâu n?m Betway hay sân ch?i cá c??c M88 có ngu?n g?c rõ ràng t? Philippines.

H??ng d?n cách ch?i bài Catte 6 lá c? b?n 

H??ng d?n cách ch?i bài Catte 6 lá ??n gi?n
H??ng d?n cách ch?i bài Catte 6 lá ??n gi?n

V?i m?t game bài ?n t??ng xu?t x? t? ?n ??, n?u anh em còn g?p khó kh?n trong cách ch?i bài Catte 6 lá c? b?n này thì sau khi ??ng ký tài kho?n cá c??c t?i VN138, anh em hãy th?c hi?n theo nh?ng h??ng d?n d??i ?ây:

Lu?t ch?i bài Catte 6 lá, bài Catte online

Th?c t?, b?t k? trò ch?i nào c?ng có nh?ng lu?t ch?i khác nhau, ngoài game b?u cua tôm cá online thì game bài Cattle online 6 lá c?ng ??u có nh?ng quy t?c tiêu bi?u riêng bi?t. Do ?ó, tr??c khi b?t ??u tham gia, m?i h?i viên c?n n?m rõ m?t s? lu?t trong cách ch?i bài Catte 6 lá này, c? th? là:

 • S? l??ng ng??i ch?i: 5-6 ng??i
 • Th? t? x?p h?ng các quân bài: t? th?p t?i cao là 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, kèm theo ?ó không th? thi?u các ch?t C? > Rô > Tép (Chu?n) > Bích
 • Tr??ng h?p ng??i ch?i th?ng tr?ng sau khi chia bài mà không ph?i tham gia: s? h?u t? quý, có 6 lá ??u cùng ch?t v?i nhau, có 6 lá có giá tr? liên ti?p nh? h?n 6. 

Các thu?t ng? th??ng dùng

Các thu?t ng? th??ng dùng trong bài Catte
Các thu?t ng? th??ng dùng trong bài Catte

Khi tham gia trò ch?i Catte 6 lá, ch?c ch?n anh em s? r?t d? b?t g?p m?t s? t? ??c tr?ng hay còn g?i là thu?t ng? th??ng dùng, chi ti?t nh? sau:

 • Thi?p: thu?t ng? thi?p dùng ?? miêu t? các quân bài b? úp xu?ng khi có quân nh? h?n không th? b?t ???c.
 • T?n: ý ch? quân bài l?n nh?t ???c ?ánh cu?i ván.
 • Ch?t tùng: k?t thúc 4 ván ch?i mà h?i viên không có ???c t?n nào thì ???c xem là ch?t tùng.
 • Th?ng tùng: dùng ?? ch? ng??i th?ng t?t c? các h?i viên r?i vào tình tr?ng ch?t tùng.
 • Ch?ng: dùng ?? ch? ng??i ?i ??u tiên ? ván ??u th? 5.
 • Th?ng tr?ng: n?m gi? ???c quân ??c bi?t và th?ng tr?ng mà không ph?i tham gia. 

Cách chia ti?n theo cách ch?i bài Catte

??i v?i cách ch?i bài Catte 6 lá thì vi?c chia ti?n là v?n ?? ???c anh em ??t lên hàng ??u. Không khác gì so v?i các game bài ??i th??ng khác, ng??i th?ng cu?c s? ???c nh?n v? 100% s? ti?n tham gia ban ??u. Ngoài ra có m?t s? tr??ng h?p ngo?i l? mà h?i viên c?n chú ý ??n:

 • Tr??ng h?p 1: s? h?u và s? d?ng lá bài Át t?i 4 ván thì s? ???c nh?n 10% t?ng s? ti?n c?a ng??i th?ng chung cu?c.
 • Tr??ng h?p 2: th?c hi?n thi?p lá bài A s? b? ph?t 10% và chung cho ng??i th?ng cu?c ? tr?n ?ó. 
 • Tr??ng h?p 3: c??c viên ?n tr?ng s? ???c nh?n g?p ?ôi s? ti?n ban ??u

Cách ?oán n??c bài Catte online hi?u qu?

?oán n??c bài trong cách ch?i bài Catte 6 lá
?oán n??c bài trong cách ch?i bài Catte 6 lá

M?t b??c c?c k? quan tr?ng trong cách ch?i bài Catte 6 lá sao cho nhanh th?ng nh?t ?ó chính là b?n ph?i ?oán ???c n??c bài Catte online c?a ??i ph??ng cùng ch?i, sau ?ây là m?t s? cách ?oán ph? bi?n:

Bi?t gi? bài và bi?t lu?t ch?ng bài Catte

Trong cu?c di?n bi?n tr?n ??u, b?n c?n quan sát cao ?? cách ch?ng bài c?a ??i th? ?? có th? gi? bài l?n nh?t c?a mình cho ??n giây phút cu?i cùng. ?ây là cách ch?i bài Catte 6 lá rút ng?n th?i gian ?ánh g?c phía ??i di?n, và c?ng ??ng th?i giúp h?i viên gia t?ng thêm c? h?i chi?n th?ng. 

?i?u ch?nh l??ng ti?n và th?i gian ch?i h?p lý

Ti?n b?c và th?i gian là 2 y?u t? vô cùng quan tr?ng và c?n thi?t ??i v?i b?t k? cá c??c nào, ??c bi?t là ??i v?i các tay game lão làng thì ?ây là 2 y?u t? giúp h? s?m có ???c thành công. Vì v?y, hãy c? g?ng phân b? s? ti?n sao cho h?p lý và ki?m soát ???c th?i gian m?t cách ch? ??ng nh?t. 

Gi? v?ng tâm lý khi ch?i

M?t game th? chính hi?u s? không bao gi? ?? nh?ng c?m xúc tiêu c?c hay b?t k? v?n ?? nào làm chi ph?i ??n toàn b? ván bài. Do ?ó, m?i h?i viên c?n gi? v?ng tâm lý trong cách ch?i bài Catte 6 lá, b?i khi s? h?u m?t tinh th?n t?t, các ??i th? s? khó có th? ?oán ???c n??c c? ti?p theo c?a b?n là gì. 

Rèn luy?n k? n?ng, cách ch?i bài catte 6 lá

Ch?c ch?n không ph?i ai c?ng có s?n cho mình cách ch?i bài catte 6 lá s?n s?i, t?t c? ??u là nh? vào vi?c rèn luy?n k? n?ng, th??ng xuyên trau d?i ki?n th?c c?ng nh? tích l?y thêm kinh nghi?m thì m?i có th? tr? thành chi?n binh thi ??u xu?t s?c nh?t. 

Nh? v?y, VN138h??ng d?n cách ch?i bài Catte 6 lá d? hi?u nh?t cho ng??i m?i ? bài vi?t trên ?ây. Qua n?i dung này, n?u anh em còn b?t k? thông tin nào thì hãy liên h? ??n chúng tôi theo thông tin bên d??i nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!