Câu l?c b? bóng ?á Brighton & Hove Albion – Thông tin c?u th?

brighton
Bình ch?n

Câu l?c b? Brighton & Hove Albion cái tên không còn quá xa l? v?i nh?ng tr?n ??u ??y gây c?n t?i các mùa gi?i Ngo?i H?ng Anh. V?y ??i bóng này có nh?ng thông tin nào ?áng chú ý? t?t c? s? ???c VN138Biz gi?i ?áp ngay sau ?ây.

Anh em yêu thích nh?ng ??i bóng ??y phong ?? nh? Brighton & Hove Albion có th? tham gia ??ng ký cá c??c t?i VN138.Biz v?i m?c kèo h?p d?n. Nh?ng tr??c h?t thì ng??i ch?i nên tham kh?o thông tin chi ti?t v? câu l?c b? này ? thông tin d??i ?ây:

Tên ??y ?? Brighton & Hove Albion Football Club
Tên th??ng g?i Brighton
Sân v?n ??ng Sân v?n ??ng Falmer
S?c ch?a 30,750
Ch? t?ch ?i?u hành Tony Bloom

Thông tin v? câu l?c b? bóng ?á Brighton & Hove Albion

Thông tin v? câu l?c b? bóng ?á Brighton & Hove Albion
Thông tin v? câu l?c b? bóng ?á Brighton & Hove Albion

Câu l?c b? Brighton & Hove Albion là ??i bóng ?á chuyên nghi?p có tr? s? chính ??t t?i thành ph? Brighton and Hove, thu?c n??c Anh, tuy nhiên ??i bóng luôn ???c g?i v?i cái tên ng?n g?n là Brighton trong các mùa gi?i thi ??u ? nhi?u n?m qua. 

?oàn quân ho?t ??ng chính ? sân bóng Falmer v?i s?c ch?a lên ??n 30.750 ch? ng?i. Vào n?m 2017-18 thì câu l?c b? ?ã l?i dòng vào l?i gi?i Ngo?i H?ng Anh sau khi n?m ???c vé lên h?ng tr?c ti?p ? gi?i EFL Championship.

??i tuy?n ???c thành l?p vào n?m 1901, mùa gi?i ??u tiên c?a h? là ? gi?i  Southern League tr??c khi ???c ch?n ?? thi ??u t?i Football League n?m 1920. Sau ?ó, câu l?c b? ?ã có nh?ng h?a h?n ??y tri?n v?ng trong nh?ng n?m 1979 t?i 1983 khi ??u t?i First Division và vào ???c tr?n chung k?t ? Cúp FA 1983, tuy nhiên thì h? ?ã ?? thua Manchester United và xu?ng h?ng cu?i mùa.

Do s? qu?n lý kém c?i, nên trong su?t th?i gian dài ??i bóng lâm vào c?nh n? n?n và ph?i ?á gi?i h?ng nh?t – nhì nhi?u n?m li?n. Nh?ng nh? tr?n l?ch s? vào ngày 17 tháng 04 n?m 2017 h? ?ã chính th?c l?y ???c chi?n vé th?ng h?ng và k?t thúc chu?i 34 n?m v?ng bóng các gi?i ??u l?n. Hi?n t?i thì câu l?c b? ?ang ???c d?n d?t b?i th?y Graham Potter và ??t ???c thành tích khá.

N?u nh? anh em yêu thích và mong mu?n ???c cá c??c cho câu l?c b? này thì có th? tham gia ??ng ký tài kho?n t?i VN138Biz và ti?n hành ch?n l?a nh?ng nhà cái ??t kèo ch?t l??ng nh?:

Màu áo và logo c?a Brighton & Hove Albion

Màu áo và logo c?a Brighton & Hove Albion
Màu áo và logo c?a Brighton & Hove Albion

Theo nh? th?ng kê thì ??i Brighton & Hove Albion th??ng ch?n trang ph?c có màu ch? ??o là áo màu xanh tr?ng, có s?c d?c k?t h?p cùng v?i qu?n xanh t?t tr?ng. ???c bi?t vào nh?ng 1970 thì ??i ?ã chuy?n sang hoàn toàn là màu tr?ng, nh?ng sau ?ó l?i ch?n tông màu truy?n th?ng n?m 1980 và ?ây c?ng là n?m thi ??u thành công nh?t c?a h?. 

Ngoài ra th?i ?i?m này câu l?c b? còn có 1 kình ??ch là Crystal Palace ? các gi?i ??u, nh?ng sân ch?i c?a c? 2 ??i l?i cách nhau h?n 40km.

C?u th? thi ??u hi?n nay c?a Brighton & Hove Albion

C?u th? thi ??u hi?n nay c?a Brighton & Hove Albion
C?u th? thi ??u hi?n nay c?a Brighton & Hove Albion

Hi?n t?i thì các c?u th? thi ??u hi?n t?i c?a Brighton & Hove Albion ?ang trong giai ?o?n chu?n b? vào mùa chuy?n nh??ng. Tuy nhiên s? l??ng c?u th? thi ??u ? th?i ?i?m g?n nh?t là nh?ng thành viên nh?:

S? áo V? trí C?u th?
1 TM Robert Sánchez
2 HV Tariq Lamptey
3 HV Marc Cucurella
4 HV Adam Webster (??i phó)
5 HV Lewis Dunk (??i tr??ng)
7 T? Aaron Connolly
8 TV Yves Bissouma
9 T? Neal Maupay
10 TV Alexis Mac Allister
11 TV Leandro Trossard
12 TV Enock Mwepu
13 TV Pascal Groß
14 TV Adam Lallana
15 HV Jakub Moder
16 TM Kjell Scherpen
17 TV Steven Alzate
18 T? Danny Welbeck
20 HV Solly March
23 TM Jason Steele
24 HV Shane Duffy
33 HV Dan Burn
34 HV Joël Veltman
28 T? Jürgen Locadia

Phong ?? m?i nh?t c?a Brighton & Hove Albion

Phong ?? m?i nh?t c?a Brighton & Hove Albion
Phong ?? m?i nh?t c?a Brighton & Hove Albion

Phong ?? g?n nh?t mà ??i tuy?n giành ???c t?i mùa gi?i Ngo?i H?ng Anh n?m 2021-22 n?m này h?ng 9/20 thu?c top 10 ??i bóng m?nh nh?t. Tuy nhiên ?? v??n cao ??n v? trí c?a Manchester City ?ang làm ch? và k? c?nh nh?ng cái tên nh? LiverpoolChelsea thì ??i bóng c?n r?t nhi?u s? c? g?ng và ??i hình kinh nghi?m.

Thành tích có ???c c?a Brighton & Hove Albion

Sau ?ây là nh?ng thông tin v? các thành tích ghi nh?n ???c c?a câu l?c b? Brighton & Hove Albion v?i các n?m ?ã ho?t ??ng:

Gi?i ??u S? l?n vô ??ch S? n?m vô ??ch
Football League Third Division South/Football League Third Division/Football League Second Division/Football League One 3 1957–58, 2001–02, 2010–11
Football League Fourth Division/Football League Third Division/Football League Two 2 1964–65, 2000–01
Southern Football League 1 1901-10
FA Charity Shield 1 1910
The Sussex Royal Ulster Rifles Charity Cup 2 1959–60, 1960–61

Bài vi?t trên ?ây ?ã gi?i ?áp nh?ng thông tin và th?c m?c v? câu l?c b? Brighton & Hove Albion v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t v? h? do VN138.Biz chia s?. Hy v?ng các anh em s? hi?u rõ h?n v? ??i bóng thu?c câu l?c b? Ngo?i H?ng Anh này và có th? ??t c??c cho h? t?i mùa gi?i sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!