Blackjack là gì? Cách ch?i Blackjack chính xác cho ng??i m?i

Blackjack là gì? Cách ch?i Blackjack chính xác cho ng??i m?i
Bình ch?n

Hôm nay, VN138 s? gi?i thi?u ??n anh em m?t trò ch?i gi?i trí ?ang làm m?a làm gió trên th? tr??ng v?a qua ?ó là Blackjack. Cùng xem ngay bài vi?t Blackjack là gì? cách ch?i Blackjack chính xác cho ng??i m?i ? n?i dung d??i ?ây nhé!

G?n ?ây, chúng ta có th? nhìn th?y s? phát tri?n v??t b?c c?a th? tr??ng cá c??c t?i Vi?t Nam, ?ây là m?t xu h??ng d?n ??u ?ang ???c r?t nhi?u anh em ?a chu?ng, trong ?ó ch?c ch?n s? không th? thi?u Blackjack. V?y Blackjack là gì? m?i anh em tìm hi?u ngay t?i nhà cái VN138 luôn nhé!

Gi?i thi?u Blackjack là gì?

Gi?i thi?u Blackjack là gì?
Gi?i thi?u Blackjack là gì?

Theo Chuyên m?c Cách ch?i ???c bi?t thì Blackjack còn ???c bi?t ??n v?i cái tên vô cùng quen thu?c ?ó là Xì Dách mà ng??i Vi?t Nam th??ng xuyên s? d?ng. Có th? nói ?ây là trò ch?i vô cùng ph? bi?n t?i các sòng b?c cá c??c casino l?n ? Philippines, Macau, Singapore,…s? h?u l??ng h?i viên tham gia kh?ng l?. 

Khác v?i m?t s? cách ch?i bài Ph?m hay cách ch?i bài Joker ??i th??ng online thì Blackjack l?i mang trên mình nh?ng ??c tính riêng bi?t. ?ây là trò ch?i bài so ?i?m gi?a ng??i ch?i và nhà cái di?n ra trong b? bài Tây 52 lá, ch? c?n ng??i ch?i tham gia rút l?n l??t các lá bài sao cho t?ng các lá bài trên tay g?n b?ng 21 thì s? giành chi?n th?ng. 

So v?i Blackjack truy?n th?ng thì mô hình Blackjack là gì trong online ?ang ???c nhi?u anh em ?ánh giá và ?a chu?ng r?t cao. Tuy nhiên s? còn vài tân binh m?i tham gia và ch?a hi?u rõ lu?t ch?i ? b? môn gi?i trí này. Do ?ó, VN138 s? h??ng d?n chi ti?t ? m?c ti?p theo, giúp anh em d? dàng ??t c??c t?i các h? th?ng l?n nh? nhà cái uy tín MIG8

Blackjack – Cách ch?i chi ti?t

H??ng d?n cách ch?i chi ti?t Blackjack
H??ng d?n cách ch?i chi ti?t Blackjack

Nh? chúng tôi ?ã nói, bên c?nh gi?i ngh?a Blackjack là gì? thì hôm nay chúng tôi s? h??ng d?n cách ch?i chi ti?t nh?t c?a b? môn Blackjack mà b?t k? ai c?ng có th? ??ng ký tham gia t?i VN138, c? th? nh? sau:

Cách t? ch?c bàn ch?i trong lu?t ch?i Blackjack

Theo quy ??nh, ?? m?t ván ch?i Blackjack ???c di?n ra thì c?n có s? góp m?t c?a 2 ??i t??ng sau ?ây:

  • Nhà cái hay còn g?i là Dealer chia bài
  • T?i ?a 7 ng??i ch?i tham gia ( h?i viên ??t c??c)

Ch?i nhi?u nhà con cùng lúc (Multihand Blackjack)

So v?i tr??c ?ây, Blackjack ch? ???c áp d?ng 1 nhà con/ván, tuy nhiên sau nhi?u n?m tr?i qua thì trò ch?i này ?ã x?y ra nhi?u bi?n th?. Vì v?y mà khi tham gia casino ? các nhà cái l?n nh? ??a ch? online Rich888h? th?ng M88 thì ng??i ch?i có quy?n ch?i nhi?u nhà con cùng m?t lúc tùy theo nhu c?u c?a mình. 

B? bài Blackjack g?m nh?ng lá nào?

T??ng t? nh? nhi?u trò ch?i n?i ti?ng khác nh? Catte 6 lá, thì Blackjack cùng dùng b? bài Tây 52 lá và g?n ?ây vi?c s? d?ng nhi?u h?n 1 b? bài ?ang ???c xu?t hi?n khá nhi?u t?i các h? th?ng bài c??c tr?c tuy?n. 

Cách tính ?i?m chính xác

Không ch? tìm hi?u Blackjack là gì? mà cách tính ?i?m trong bài ra sao ?ang là v?n ?? quan tr?ng ??i v?i ng??i ch?i. Trong quy ??c, cách tính ?i?m Blackjack ???c tính nh? sau:

  • Các lá bài s? s? ???c tính ?i?m d?a trên con s? hi?n th? ?ó.
  • Lá bài A s? ???c tính là 1 ?i?m
  • Các lá bài J, Q, K còn l?i ???c tính là 10 ?i?m

Cách rút thêm bài Blackjack – Cách ch?i chính xác

Tr??c khi cu?c ch?i b?t ??u di?n ra, m?i h?i viên s? ???c Dealer chia cho 2 lá bài ng?u nhiên. Sau ?ó, n?u ng??i ch?i th?y s? ?i?m c?a mình t? 16 ?i?m tr? xu?ng thì có th? rút thêm mi?n t?ng ??ng v??t qua ng??ng s? 21. Trong tr??ng h?p t?ng các lá bài có ?i?m t? 17 tr? lên thì anh em có th? cân nh?c t?m ng?ng rút. 

M?c tiêu trong Blackjack là gì?

??n v?i Blackjack, anh em s? ???c tr?i nghi?m kho?nh kh?c ?ánh b?i nhà cái b?ng cách s? h?u s? ?i?m cao h?n nhà cái nh?ng không ???c quá 21 ?i?m. ??c bi?t khi các lá bài ??t 21 ?i?m thì s? ???c g?i là Blackjack và ti?n th?ng c??c s? ???c mang v? tay b?n. 

T? l? trao th??ng ng??i ch?i

Sau khi nghiên c?u Blackjack là gì? cùng m?t s? lu?t ch?i c? b?n thì t? l? trao th??ng cho ng??i ch?i s? là chuyên m?c ?áng chú ý nh?t trong bài vi?t này. R?t ??n gi?n, khi ng??i ch?i th?ng bình th??ng cao h?n nhà cái thì ??t 1 ?n 1, trúng Blackjack ??t 1 ?n 1.5, trúng b?o hi?m ??t 1 ?n 2

H??ng d?n cách ch?i Blackjack t?ng b??c

H??ng d?n t?ng b??c tham gia ch?i Blackjack
H??ng d?n t?ng b??c tham gia ch?i Blackjack

Ti?p n?i cho nh?ng gi?i ?áp Blackjack là gì? VN138 s? h??ng d?n cách ch?i Blackjack t?ng b??c cho anh em tham gia, chi ti?t nh? sau:

B??c 1: Nhà con ??t c??c

? b??c ??u tiên, nhà con s? ti?n hành ??t c??c theo s? ti?n mà mình mong mu?n trong ô c?a chip ngay tr??c m?t. Trong tr??ng h?p h?i viên có nhu c?u ch?i nhi?u nhà con cùng lúc thì có th? ??t ti?n vào các ô t? s? 1-s? 5 cùng h?n m?c ti?n c??c cho phép.

B??c 2: Chia bài

Ti?p ??n, nhà cái hay Dealer s? ti?n hành th? t?c chia bài, nh? quy ??nh mà chúng tôi nêu trên thì m?i ng??i ch?i (nhà con) s? ???c chia 2 lá bài ng?u nhiên trong b? bài Tây 52 lá.

B??c 3: Nhà con b?t ??u ch?i

K? ??n, nhà con s? b?t ??u cu?c ch?i c?a mình, s? có 2 tr??ng h?p x?y ra: 

  • Tr??ng h?p 1: 2 lá bài c?a b?n ??t 21 ?i?m thì b?n th?ng c??c, n?u b?ng v?i nhà cái cùng 2 lá bài thì hòa c??c, ngoài ra n?u nhà cái s? h?u 3 lá bài tr? lên ??t 21 ?i?m thì nhà con v?n là ng??i v? ?ích s?m nh?t.
  • Tr??ng h?p 2: n?u 2 lá bài ??u tiên có s? ?i?m nh? h?n 21 thì b?n có quy?n s? d?ng các quy?n nh? rút thêm lá bài, d?ng không rút thêm, t?ng ti?n c??c g?p ?ôi, tách 2 nhà con riêng bi?t, b?o hi?m. 

B??c 4: ??n l??t nhà cái ch?i

Cu?i cùng, nhà cái b?t ??u ki?m tra và ch?i ván bài c?a mình và rút bài n?u có nhu c?u cùng quy t?c s? ?i?m t? 17 tr? lên m?i d?ng. Sau ?ó rà soát ?i?m c?a các nhà con ?? th?c hi?n trao th??ng cho h?i viên nào có s? ?i?m cao h?n hay th?ng Blackjack.

L?i khuyên cho ng??i ch?i

L?i khuyên cho ng??i ch?i khi tham gia Blackjack
L?i khuyên cho ng??i ch?i khi tham gia Blackjack

Không ch? mang ??n thông tin Blackjack là gì?VN138 mong mu?n m?i ng??i ch?i s? s?m tr? thành nh?ng tay c??c chính hi?u qua m?t s? l?i khuyên khi ch?i sau ?ây:

  • Có chi?n thu?t rõ ràng, nhanh chóng d?ng rút lá bài n?u s? ?i?m trên 2 lá bài ??u tiên c?a b?n dao ??ng t? 13-16 khi có 1 lá bài ng?a c?a nhà cái xu?t hi?n các lá bài có ?i?m t? 2-6. Ng??c l?i, nhà con ti?n hành rút thêm lá bài n?u là bài ng?a c?a nhà cái có ?i?m t? 7-A.
  • Tham gia ch?i Blackjack t?i các nhà cái có tên tu?i và ???c c? quan cá c??c có th?m quy?n b?o h? nh? PAGCOR, B? ph?n qu?n lý cá c??c t?i Northern Territory,…
  • C? g?ng gi? v?ng tâm lý, luôn l?c quan, không ?? c?m xúc tiêu c?c chi ph?i. 

Trên ?ây là nh?ng gi?i ?áp Blackjack là gì? cách ch?i Blackjack chính xác cho ng??i m?i ???c VN138 t?ng h?p ??y ??. Chúc toàn th? anh em s? có ???c nh?ng giây phút tho?i mái nh?t khi tham gia trò ch?i thú v? này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!