Bài Sâm là gì? Tìm hi?u cách ch?i bài Sâm gi?i, d? th?ng nh?t

Bài Sâm là gì? Tìm hi?u cách ch?i bài Sâm gi?i, d? th?ng nh?t
Bình ch?n

M?t game bài ??i th??ng ??c s?c mà VN138 mu?n chia s? ti?p ??n anh em ? bài vi?t d??i ?ây ?ó là bài Sâm. Các thông tin chi ti?t bài Sâm là gì? tìm hi?u cách ch?i bài Sâm gi?i, d? th?ng nh?t s? ???c t?ng h?p ngay sau ?ây. 

V?a qua, chúng ta có th? nói r?ng h? th?ng game bài ngày càng lên ngôi và tr? thành s? chú ý hàng ??u c?a r?t nhi?u c??c th?, nh?t là gi?i tr? phái nam. V?y bài Sâm là gì? và có nh?ng ??c ?i?m nào v??t tr?i, anh em ??ng quên b? qua bài vi?t t?i VN138 này nhé!

Thông tin bài Sâm là gì?

Bài Sâm là gì?
Bài Sâm là gì?

Theo Chuyên m?c Blog tìm hi?u thì Sâm hay Sâm l?c ??u là tên g?i chung c?a game bài ?n t??ng này. T? xa x?a, ?ây là b? môn ???c g?n li?n v?i vùng quê phía B?c nh?ng v?i giá tr? gi?i trí cao, Sâm l?c ?ã s?m ph? sóng nhi?u khu v?c trên toàn ??t n??c. Chúng ta có th? d? b?t g?p t?i các nhóm t? t?p vào nh?ng ngày du Xuân.

T??ng t? nh? cách ?ánh bài Poker 5 lá hay ti?n lên mi?n Nam, bài Sâm c?ng ???c s? d?ng b? bài Tây 52 lá. V? cách ch?i, c? b?n thì các ng??i ch?i s? ???c chia s? bài b?ng nhau, ng??i nào ?i sau s? c? g?ng ch?n bài ng??i ?i tr??c. Cu?c ch?i c? di?n ra cho ??n khi ai h?t bài tr??c và không g?p ph?i lá bài heo nào thì s? tr? thành ng??i chi?n th?ng. 

H??ng d?n cách ch?i Bài Sâm gi?i

H??ng d?n cách ch?i bài Sâm gi?i
H??ng d?n cách ch?i bài Sâm gi?i

Dù tham gia vào b? môn gi?i trí nào nh? b?u cua tôm cá online hay xóc ??a 3D thì c?ng c?n n?m rõ quy lu?t tham gia. Vì ?ây chính là chi?c chìa khóa giúp b?n s?m m? c?a thiên ???ng chi?n th?ng c?a mình. Sau ?ây là m?t s? h??ng d?n cách ch?i bài Sâm gi?i mà chúng tôi t?ng h?p:

Lu?t ch?i bài Sâm chính xác

Không nh?ng nêu rõ ??nh ngh?a bài Sâm là gì? mà ngay sau ?ây, khi ??ng ký tham gia t?i VN138 thì chúng tôi s? s? chia s? m?t s? lu?t ch?i bài Sâm chính xác cho anh em d? n?m b?t h?n trong quá trình tham gia c?a mình.

Quy ??nh v? ng??i ch?i thì thông th??ng m?t ván bài s? có t? 2 – 4 ng??i tham gia. ??n di?n bi?n trò ch?i thì Dealer s? b?t ??u chia bài và m?i h?i viên s? nh?n 10 lá bài ng?u nhiên. ? ván ??u tiên thì ng??i s? h?u lá bài có giá tr? nh? nh?t s? ???c quy?n ?i tr??c và ? ván ti?p theo s? b?t ??u dành cho ng??i chi?n th?ng ? l??t ??u. 

Lu?t ch?i bài Sâm c?ng khá ??n gi?n ch? không quá ph?c t?p nh? nhi?u ng??i v?n ngh?, theo lu?t thì ng??i ?i sau s? c? g?ng ch?n bài c?a ng??i ?i tr??c b?ng các quân bài l?n h?n. 

Ngoài ra, ? bài Sâm có m?t ?i?m ??c bi?t ?ó là n?u ng??i báo v? nh?t mà nh?ng ng??i c?a trên còn bài l?n h?n mà không ?ánh thì s? b? ??n làng, s? ti?n ??n này s? ???c quy ??nh ch?t ch? b?i nhà cái uy tín t? ch?c mà PAGCOR ?ã giám sát.

Cách x?p bài c? th?

Ngoài vi?c mang ??n thông tin h?u ích v? bài Sâm là gì? thì cách x?p bài c? th? là v?n ?? r?t ?áng ?? anh em quan tâm ??n. Vì ?ây là trò ch?i mang hình th?c ?n ch?n r?t cao nên anh em c?n tham kh?o qua m?t s? cách x?p bài hi?u qu? sau:

 • Bài l?/rác: dùng ?? ch? các lá bài không th? k?t h?p v?i b?t c? ?ôi, b? ý ngh?a nào.
 • B? ?ôi: di?n ra 2 quân bàn cùng s? hay g?i là gi?ng nhau v? giá tr?. 
 • Sám: t??ng t? nh? b? ??i nh?ng là 3 lá bài cùng s?.
 • T? quý: 4 lá bài cùng s?.
 • S?nh: thu?t ng? này dùng ?? ch? các là bài liên ti?p nhau và ?áp ?ng ?i?u ki?n ph?i t? 3 lá bài tr? lên. 

Lu?t ch?i tính th?ng trong bài Sâm

Lu?t ch?i tính th?ng trong bài Sâm
Lu?t ch?i tính th?ng trong bài Sâm

V?y ngoài bài Sâm là gì? thì làm sao ?? có th? gia t?ng nhi?u c? h?i chi?n th?ng v? cho mình? R?t ??n gi?n, ch? c?n s? h?u nh?ng lá bài sau thì h?i viên s? l?p t?c ?n tr?ng:

 • S?nh R?ng hay còn g?i là 10 lá bài liên ti?p.
 • T? quý 2 
 • 10 lá bài ??ng ch?t.
 • 3 sám cô.
 • 5 ?ôi.

*L?u ý: Trong hàng lo?t các tr??ng h?p trên thì b?t c? ai có s?nh R?ng thì ng??i ?ó s? ???c ?u tiên mang v? chi?n th?ng tr?n v?n ? tr?n ??u ?ó.

Cách tính ?i?m th?ng, thua

Bên c?nh n?m rõ bài Sâm là gì? cùng m?t s? lu?t ch?i c? b?n thì vi?c tính ?i?m th?ng thua v?i m?c ?ích tìm ra m?c ti?n th?ng và ph?t c?a m?i ng??i ch?i trong m?t ván c??c, quy ??c ???c tính nh? sau:

 • ?n tr?ng: m?i ng??i ch?i 20 lá x m?c c??c + 2 + t? quý (N?u có).
 • V? nh?t: t?ng s? lá bài còn l?i x m?c c??c + 2 + t? quý (N?u có).
 • Cóng: 15 lá bài x m?c c??c + 2 + t? quý (N?u có).
 • Xin làng th?ng: m?c c??c x 20 lá bài x s? ng??i ch?i.
 • ??n làng: t??ng t? nh? xin làng th?ng, ???c tính b?ng m?c c??c x s? ng??i ch?i x 20 lá bài.
 • 2 b? ch?t b?i t? quý: 15 lá bài/ 1 quân 2 b? ch?t.
 • T? quý ch?t t? quý nh? h?n: 10 lá bài/ l?n.
 • Th?i 2: 5 lá/con.
 • Ch?t ch?ng: 15 lá bài x s? l?n ch?t.

M?o ch?i bài Sâm gi?i t? cao th?

M?o ch?i bài Sâm gi?i t? cao th?
M?o ch?i bài Sâm gi?i t? cao th?

Ngoài vi?c d?a vào s? may m?n hay tham gia cá c??c t?i nhà cái ??i th??ng FM88 thì ng??i ch?i sau khi bi?t rõ bài Sâm là gì? thì c?ng nên tham kh?o qua m?t s? m?o ch?i bài Sâm gi?i t? cao th? d??i ?ây:

Tuy?t ??i không ?? “th?i” bài

M?o ??u tiên ?? giúp anh em có cách ch?i bài Sâm gi?i ?ó chính là tuy?t ??i không ?? “th?i” bài. Hãy c? g?ng quan sát ??i ph??ng ?? ??a ra các lá bài t?i nh?ng th?i ?i?m phù h?p nh?t. Vì n?u ?? th?i thì ng??i ch?i s? ph?i m?t r?t nhi?u kho?n ti?n ph?t này.

Cách ch?i bài Sâm là gì? – ?ánh tay bài dài tr??c

M?c tiêu chính c?a bài Sâm ?ó chính là c?n ?ánh h?t nh?ng tay bài dài tr??c ?? gi?m kh? n?ng b? ch?n. T? ?ó, ng??i ch?i s? gi?m thi?u kh? n?ng ph?t ti?n và có nhi?u c? h?i th?ng cao h?n.

Áp d?ng cách ?ánh t? l?n ??n bé

Áp d?ng cách ?ánh t? l?n ??n bé hi?n nay c?ng ???c r?t nhi?u h?i viên ?a chu?ng. B?i l? n?u ?ánh lá bài rác ??u tiên b?n s? r?t d? b? ch?n và có th? thua khi còn r?t nhi?u bài trên tay.

N?m lòng lu?t ch?i

Cu?i cùng ngoài cung c?p bài Sâm là gì? thì m?t bí quy?t ch?i bài Sâm nhanh th?ng mà VN138 chia s? ?ó chính là hãy n?m lòng lu?t ch?i. Và ??ng quên gi? v?ng tâm lý, th?t b?nh t?nh ?? ??a ra nh?ng quy?t ??nh sáng su?t nh?t nhé!

Nh? v?y, VN138 ?ã mang ??n nh?ng gi?i ?áp bài Sâm là gì? tìm hi?u cách ch?i bài Sâm gi?i, d? th?ng nh?t ??y ?? ? bài vi?t trên ?ây. Chúc các b?n may m?n ? mô hình gi?i trí ??c s?c và nhi?u thú v? này nhé!

Thông tin liên h?: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!