Câu l?c b? bóng ?á AS Roma – Tin t?c v? câu l?c b? m?i nh?t

1/5 - (1 bình chọn)

R?t nhi?u ng??i hâm m? c?a câu l?c b? AS Roma th?c m?c r?ng thành tích m?i nh?t c?a câu l?c b? AS Roma ra sao? ??i hình m?i nh?t c?a câu l?c b? AS Roma g?m nh?ng c?u th? nào? Phong ?? hi?n t?i c?a câu l?c b? AS Roma có ?n ??nh không? V?y các b?n cùng theo dõi bài vi?t m?i nh?t c?a VN138 ?? có câu tr? nhé!

?? các b?n có ??y ?? cá thông tin c? b?n v? câu l?c b? AS Roma, chúng tôi ?ã t?ng h?p nh?ng thông tin c?a câu l?c b? này ngay t?i b?ng d??i ?ây:

Tên ??y ?? Unione Calcio Sampdoria S.p.A.
Bi?t danh I Blucerchiati (Chi?c vòng xanh)
La Samp’
Il Doria
Thành l?p 12 tháng 8 n?m 1946; 75 n?m tr??c
Sân Sân v?n ??ng Luigi Ferraris
S?c ch?a 36.536
Ch? t?ch Massimo Ferrero
Hu?n luy?n viên tr??ng Eusebio Di Francesco
Gi?i ??u Serie A
2019–20 Serie A, 15 trên 20
Trang web Trang web c?a câu l?c b?

Thông tin v? CLB AS Roma

Gi?i thi?u v? câu l?c b? AS Roma

Câu l?c b? AS Roma có tên ??y ?? là câu l?c b?  Associazione Sportiva Roma là m?t ??i bóng th? ?ô c?a Ý ???c thành l?p vào 7 tháng 6 n?m 1927. Hi?n nay, câu l?c b? AS Roma ?ang tham gia thi ??u cho lo?t gi?i Serie A. Sân v?n ??ng ???c câu l?c b? s? d?ng t?p luy?n và thi ??u là sân v?n ??ng Olimpico có s?c ch?a 72.700 ng??i. Sân nhà này còn thu?c quy?n s? h?u c?a câu l?c b? cùng thành ph? SS Lazio.

Ch? t?ch hi?n t?i c?a câu l?c b? là ông James Joseph Pallotta. Ông là m?t doanh nhân ng??i M?, ??u t? ch? y?u vào các ngành th? thao, tiêu dùng, công ngh?, truy?n thông, gi?i trí và d?ch v? tài chính… Tr??c khi n?m gi? v? trí ch? t?ch c?a câu l?c b? AS Roma ông ?ã thành l?p công ty ??u t? Raptor Group, ngoài ra ông còn ???c bi?t ??n là thành viên ban ?i?u hành c?a Hi?p h?i Bóng r? Qu?c gia Boston Celtics

Tr?i qua h?n 100 n?m thành l?p, câu l?c b? AS Roma ?ã tr?i qua r?t nhi?u ??i hu?n luy?n viên khác nhau thì hi?n t?i ng??i ?ang n?m gi? v? trí hu?n luy?n viên c?a câu l?c b? này là ông José Mourinho, ông là m?t hu?n luy?n viên xu?t s?c ng??i B? ?ào Nha.

Kình ??ch lâu ??i c?a câu l?c b? AS Roma là ??i bóng SS Lazio. C? hai ??i bóng này ?ã có r?t nhi?u tr?n ??u ??i ??u nhau n?y l?a trên sân c?. Vào mùa gi?i Champions League 2010-2011 câu l?c b? AS Roma  v? th? 6 chung cu?c và x?p sau ??i kình ??ch Lazio ? v? trí th? 5.

Màu áo và  Logo CLB  AS Roma

Màu áo ??c tr?ng c?a câu l?c b? AS Roma ???c các c?u th? m?c khi thi ??u có màu ??c tr?ng là hai màu vàng và màu ??. Câu l?c b? AS Roma còn có trang ph?c ít m?c h?n là trang ph?c ph? màu tr?ng. Bi?u tr?ng ??u tiên c?a câu l?c b? AS Roma là hình ?nh m?t chú sói m? ?ang cho hai c?u bé u?ng s?a, ?ây c?ng là hình ?nh t??ng tr?ng cho truy?n thuy?t c?a thành Roma

??i hình CLB AS Roma hi?n t?i 

??i hình thi ??u c?a CLB AS Roma

??i hình hi?n t?i c?a câu l?c b? AS Roma ?ã có nhi?u thay ??i sau nh?ng l?n chuy?n nh??ng hay cho m??n. ?? nh?ng ng??i hâm m? bóng ?ó ti?n theo dõi, chúng tôi ?ã c?p nh?t ??i hình m?i nh?t c?a câu l?c b? AS Roma ngay d??i ?ây:

S? VT C?u th?
1 TM Emil Auero
3 HV Augello Tommaso
4 TV Vieira Ronaldo
5 HV Julian Chabot
6 TV Albin Ekdal
7 TV Karol Linetti
9 T? Federico Bonazzoli
11 T? Gastón Ramírez
12 HV Fabio Depaoli
14 TV Jakub Jankto
15 HV Omar Colley
16 TV Kristoffer Askildsen
17 T? Antonino La Gumina
18 TV Morten Thorsby
20 T? Gonzalo Maroni
21 HV Lorenzo Tonelli
22 TM Andrea Seculin
23 T? Manolo Gabiadini
24 HV Bartosz Bereszynski
25 HV Alex Ferrari
26 TV Mehdi Léris
27 T? Fabio Quagliarella ((??i tr??ng))
29 HV Nicola Murru
30 TM Wladimiro Falcone
32 T? Felice D’Aamico
33 HV Kaique Rocha
34 HV Maya Yoshida
91 TV Andrea Bertolacci

Ngoài ??i hình chính th?c k? trên, câu l?c b? AS Roma còn ?ang s? h?u nh?ng c?u th? cho m??n khác, c? th? ???c chúng tôi c?p nh?t ngay d??i ?ây.

S? VT Qu?c gia C?u th?
TM Ý Wladimiro Falcone
HV Brasil Dodô
HV Ý Vasco Regini
HV Croatia Lorenco Šimi?
TV Ý Leonardo Capezzi
TV Ý Federico Furlan
TV Ý Alessandro Gabbani
TV Ý Antonio Palumbo
TV Ý Gabriele Rolando
TV Ý Valerio Verre
T? Ý Federico Bonazzoli

Phong ?? hi?n t?i c?a CLB AS Roma

Các c?u th? c?a CLB AS Roma ra sân

Phong ?? hi?n t?i AS Roma ?ang ???c gi? ? m?c ?n ?inh, không sa sút c?ng không có s? ??t phá nào. Trong 8 tr?n g?n ?ây nh?t c?a câu l?c b? AS Roma,  ???c chúng tôi t?ng h?p l?i có k?t qu? nh? sau: 3 tr?n hòa, 3 tr?n th?ng và 2 tr?n thua v?i t? s? sát nút.

Ngoài ra, các anh em c??c th? c?ng có th? tham kh?o thêm các nh?n ddiinhj c?a các chuyên gia ??n t? các nhà cái uy tín, k? nh?: Nhà cái Bong88, Trang cá c??c M88, Casino Sbobetnhà cái Fun88

Tin chuy?n nh??ng m?i nh?t c?a CLB AS Roma

Ti?n v? bóng ?á qu?c t? ng??i ??c Florian Neuhaus ?ang  ???c câu l?c b? AS Roma nh?m ??n trong ??t b? sung c?u th? cho nh?ng mùa gi?i t?i. C?u th? tài t?ng Neuhaus là m?u ti?n v? trung tâm có kh? n?ng ?i?u ph?i bóng t?t. Giá chuy?n nh??ng c?a Neuhaus vào kho?ng 22 tri?u Euro. Ngoài AS Roma ra, các ??i bóng Italy khác nh? Inter, Milan, Napoli Juventus c?ng mu?n có ???c c?u th? Neuhaus.

Thành tích xu?t s?c c?a CLB AS Roma

Là m?t câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p và s? h?u nh?ng c?u th? tài n?ng. Câu l?c b?  AS Roma ?ã ghi ???c nh?ng thành tích ?? s? nh? sau:

Serie A

 • Vô ??ch: 1941–42, 1982–83, 2000–01.
 • Á quân: 1930–31, 1935–36, 1954–55, 1980–81, 1983–84, 1985–86, 2001–02, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2013–14, 2014–15, 2016–17.

Coccarda Coppa Italia

 • Vô ??ch: 1963–64, 1968–69, 1979–80, 1980–81, 1983–84, 1985–86, 1990–91, 2006–07, 2007–08.
 • Á quân : 1936–37, 1940–41, 1992–93, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2012–13.

Siêu cúp bóng ?á Ý

 • Vô ??ch: 2001; 2007.
 • Á quân: 1991; 2006; 2008; 2010.

Serie B

 • Vô ??ch: 1951–52.

Danh hi?u qu?c t?

UEFA Champions League/Cúp C1

 • Á quân: 1983–84.

UEFA – Inter-Cities Fairs Cup.svg Cúp Inter-Cities Fairs/Cúp C2

 • Vô ??ch: 1960–61.
 • Á quân: 1990–91.

UEFA Europa Conference League/Cúp C3

 • Vô ??ch: 2021–22.

Trên ?ây chúng tôi ?ã t?ng h?p ??y ?? thông tin v? câu l?c b? AS Roma. Hy v?ng qua bài vi?t này các b?n có ??y ?? thông tin v? câu l?c b? AS Roma. N?u có b?t k? th?c m?c nào v? chính sách b?o m?t c?a chúng tôi, các b?n có th? tìm hi?u thông tin t?i https://vn138.biz/chinh-sach-bao-mat/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!